અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની ટ્યુશન વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર ટ્યુશન સરનામું ફોન નં
-૩૮૦૦૫૦ અમદાવાદ ગિલ સર ભોંયતળિયું, દક્ષિણી સોસાયટી, મૈત્રી કોમ્પલેક્ષ, મેમનગર, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૮ ૦૭૯-૨૫૮૧૧૩૦૦
અમરાઈવાડી બ્રિલિયન્ટ ગ્રુપ ટ્યુશન તેજેન્દ્ર પોઇન્ટ, અમરાઈવાડી પોસ્ટ ઓફિસ સામે, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૧૨૧૧૧૧
અમરાઈવાડી શારદા મંદિર એકેડમી અગ્રવાલ ગ્રુપ ટ્યુશન, સિધ્ધિ વિનાયક કોમ્પલેક્ષ, બીજા માળે, ન્યુ કોટન ચાર રસ્તા, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૮૨૫૦૭૫૪૯૦
અમરાઈવાડી શેખર એજ્યુકેશન ગેલેરી ૪, અનુપ્રસાદ મોહનલાલની ચાલી, ભીલવાડા, સંજય ચોક, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૮૯૮૭૬૮૬૮૪
અમરાઈવાડી સક્સેસ ક્લાસિસ અનમોલ કોમ્પલેક્ષ, બીજા માળે, રબારી કોલોની, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ ૩૮૦૦૨૬, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૭૪૯૫૪, (૦૭૯) ૨૨૮૯૨૮૮૮
અસારવા કોઠારી ક્લાસિસ અસારવા ચકલા, અસારવા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૩૨૧૫૪
અસારવા શિવમ ક્લાસિસ એ/૧૬, શાહીબાગ સોસાયટી, અસારવા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૬, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)-૨૨૬૮૬૫૬૬
આંબાવાડી બેદીસ ગ્રુપ ટ્યુશન ૪૧૦, ગ્રાન્ડ મોલ, નેહરુનગર, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૫૬૬૦૫
આંબાવાડી બ્લોસોમ શાલીભદ્ર કોમ્પલેક્ષ, ત્રીજા માળે, દાસ ખમણની ઉપર, નેહરુનગર ક્રોસ રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૩૭૫૮૨૬૪૭૨
આંબાવાડી બ્રિલિયન્ટ ઇન્સ્ટિટયૂટ ૪, દેવાંગ પાર્ક, હોટેલ અભિલાષા પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૮૨૫૦૫૭૩૦૯
આંબાવાડી ધ્યેય ઇન્સ્ટિટયૂટ ૧૦૧, સુર સારથી કોમ્પલેક્ષ, પ્રથમ માળે, સેન્ટ્રલ બેન્ક સામે, રુદ્ર કોમ્પલેક્ષની પાછળ, સીએન વિદ્યાલય પાસે, આંબાવાડી બજાર, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૧૧૮૬
આંબાવાડી ફર્સ્ટ ઇમ્પ્રેશન એફ-૮/એ, અરોરા વિહાર, પ્રથમ માળે, આંબાવાડી બઝાર સામે, પરિમલ ગાર્ડન પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૯૨૪૭૫૧૦૨૦
આંબાવાડી જીટી કમ્પ્યુટર હાર્ડવેર ઈજનેરી કંપની શિવાલિક કોમ્પલેક્ષ, પાંચમાં માળે, બેન્ક ઓફ બરોડા સામે, સેન્ટ્રલ મોલ પાસે, પંચવટી સર્કલ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૨૩૮૩૫
આંબાવાડી ઇક્વિ આઈડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ સી-૧, સોનારિકા એપાર્ટમેન્ટ, પોલિટેકનિક ક્રોસ રોડ, નિસાન ઓટો સામે, આઇઆઇએમ રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૫૪૦૭
આંબાવાડી જેક્વેલીન્સ ચિનાઈ ટ્યુટોરિયલ કેમ્પ પબ્લિકેશન્સ ૧૦, અમૂલ્ય કોમ્પલેક્ષ, આંબાવાડી બઝાર, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૮૬૮૦
આંબાવાડી મૈત્રી ગ્રુપ ટ્યુશન ૨૬, સ્કાયલોન બિલ્ડીંગ, જ્હાનવી રેસ્ટોરેન્ટ સામે, પોલિટેકનિક રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૩૭૩૮
આંબાવાડી નિલેશ સર ગ્રાઉન્ડ ફલોર, પુષ્પક એવન્યુ, નેહરુનગર, જૈન દેરાસર સામે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૮૨૪૩૫૭૩૫૦
આંબાવાડી પથદર્શક ગ્રુપ ટ્યુશન ૩/૪, કોમ્પલેક્ષ નંદ્કુતીર, પ્રથમ માળ, ડોક્ટર હાઉસની પાછળ, પરિમલ ક્રોસિંગ રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૫૮૫૫
આંબાવાડી પ્રતિમા એજ્યુકેશન ૧/૨, સ્વિસ પ્લાઝા, માણેકબાગ હોલ અને બેન્ક ઓફ બરોડા સામે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૮૯૮૧૬૮૦૪૧
આંબાવાડી એસ એ શાહ / સન્ની સ્ટાર બૅચેસ એ/૧, કેશવબાગ એપાર્ટમેન્ટ, શ્રેયસ ટેકરા, આંબાવાડી, કમલ વિહાર ફ્લેટ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૦૧૯૨૨
આંબાવાડી શિક્ષા રામકૃષ્ણ કુંજ સોસાયટી, સ્વર વિહાર સોસાયટી, પાંજરાપોળ ક્રોસ રોડ, આઇઆઇએમ રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૧૫૯૨
આંબાવાડી શ્રી હરી ઇન્સ્ટિટયૂટ ઓફ એજ્યુકેશન ૩૦૪, આણંદ ૩ મંગલ, પરિમલ ગાર્ડન પાસે, પ્રેરણા આર્કેડ લેન, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૦૨૧૯૬૬
આંબાવાડી શ્રી આઈ ગ્રુપ ટ્યુશન ૨૦૬, પ્રસાદ એપાર્ટમેન્ટ, નહેરુનગર ચાર રસ્તા પાસે, એસ.એમ. રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૦૨૯૪૩
આંબાવાડી સ્પાર્ક કિડ્સ ૪૩, પેરેડાઇઝ એપાર્ટમેન્ટ, પોલિટેકનિક રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૨૨૮૧૦૯૬૬૬
આંબાવાડી ઉદગમ ઇન્સ્ટિટયૂટ એ/૪, ન્યૂ અલકનંદન ફ્લેટ, આઝાદ સોસાયટી પાસે, બિમલ ફ્લેટ સામે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૫૨૪૬૪
આંબાવાડી ધ્યેય ઇન્સ્ટિટયૂટ ૧૦૧, સુર સારથી કોમ્પલેક્ષ આંબાવાડી, અમદાવાદ -૩૮૦૦૧૫ ૦૭૯-૨૬૪૩૮૨૮૨
આંબાવાડી રાજ એકેડમી ૪૦૫, ચોથા માળે, ધીરજ એવન્યુ, આંબાવાડી સર્કલ, આંબાવાડી, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬ ૯૮૨૪૫૨૨૦૯૮, ૯૪૨૭૩૫૭૦૫૧
આંબાવાડી આઈકોન એન્જીનિયરિંગ ક્લાસ ૨૦૪-૨૦૮, ધીરજ એવન્યુ, આંબાવાડી સર્કલ, વાઘબકરી હાઉસ પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬ ૯૮૨૫૭૯૧૨૬૦, ૯૮૭૯૯૧૮૨૨૧
આંબાવાડી સ્પાર્ક કિડ્ઝ ૪૩, પેરેડાઇઝ એપાર્ટમેન્ટ, પોલિટેકનિક રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૪૫૫૩
આંબાવાડી રાજ એકેડેમી ૪૦૫, ધીરજ એવન્યુ, આંબાવાડી, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૦૧૭૯૦
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22