અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની ઉપાશ્રય વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર ઉપાશ્રય સરનામું ફોન નં
નરોડા ગોદીજી પાર્શ્વનાથ દેરાસર પદમાવતી માતાજી ટ્રસ્ટ, મ્યુનીસીપલ હોસ્પિટલ પાસે, નરોડા ગામ,નરોડા,અમદાવાદ,૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૧૨૨૮૬
નવરંગપુરા દાદા સાહેબ ના પગલા વિજય ચાર રસ્તા પાસે, યુનિવર્સીટી રોડ, નવરંગપુરા,અમદાવાદ,૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૦૩૫૧૩
નવરંગપુરા દાદા સાહેબ ના પગલા વિજય ચાર રસ્તા પાસે, યુનિવર્સીટી રોડ, નવરંગપુરા,અમદાવાદ,૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૦૩૫૧૩
બાવળા શ્રી નવકાર ધામ તિર્થ બગોદરા બગોદરા ચાર રસ્તા પાસે, અમદાવાદ પાલીતાણા હાઈ વે રોડ, બાવળા,૩૮૨૨૨૦ (૯૧)-૯૮૨૪૯૮૬૧૨૨
મહેસાણા મહુડી જૈન મંદિર મહુડી મહેસાણા હાઈ વે, મહેસાણા,૩૮૪૦૦૧ (૯૧)-૨૭૬૩-૨૮૪૬૨૬
સરખેજ સરખેજ જૈન દેરાસર વાસુ પૂજ્ય સ્વામી જૈન દેરાસર, સરખેજ ગામ બસ સ્ટેન્ડ પાસે, સરખેજ,અમદાવાદ,૩૮૨૨૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૨૩૮૫૨
સેટેલાઈટ પ્રેરણાતીર્થ જૈન દેરાસર જોધપુર રોડ, સેટેલાઈટ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૬૧૭૦૫૧
1