અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ વિષે માહિતી


વિસ્તાર સંપર્ક
અંબિકાનગર (૯૧)-(૭૯)-૩૨૯૮૧૪૧૯
અમરાઈવાડી (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૨૧૧૯૮
અર્બુદાનગર (૯૧)-(૭૯)-૩૨૯૮૧૫૩૮
આંબાવાડી (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૨૩૦૯
ઓઢવ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૭૫૭૯૨
કાંકરિયા (૯૧)-(૭૯)-૩૨૯૮૧૫૧૭,૨૫૪૫૨૭૪૦
કુબેરનગર (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૧૧૦૩૬,૩૨૯૮૧૪૪૪
કેશવનગર (૯૧)-(૭૯)-૩૨૯૮૧૪૧૭
ગિરધરનગર (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૬૬૪૮૫,૩૨૯૮૧૩૪૫
ગોમતીપુર (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૬૦૯૩૪,૩૨૯૮૩૨૦૫
ચમનપુરા (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૮૦૩૭૦,૩૨૯૮૧૪૭૫
જમાલપુર (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૯૧૯૦૧/૨,૩૨૯૮૧૪૮૩
જે પી ઓફિસ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૯૮૧૫૮૩
દરિયાપુર (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૩૫૧૬૨,૩૨૯૮૩૨૦૫
દાણીલીમડા (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૫૪૯૭૭,૩૨૯૮૧૪૨૦
નરોડા (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૧૪૫૧૧
નરોડા બંગલો એરિયા (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૧૧૦૩૬
નવરંગપુરા (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૨૩૦૯
પાલડી (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૫૧૫૪૦,૨૬૬૩૩૭૯૬
બાઘ એ ફીરદોશ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૮૯૪૭૭૮,૩૨૯૮૧૩૪૬
મણીનગર (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૫૦૬૩,૩૨૯૯૮૧૩૨૬
રબારી વસાહત (૯૧)-(૭૯)-૩૨૯૮૧૪૧૯
વાસના (૯૧)-(૭૯)-૩૨૯૮૧૪૭૪
વિરાટનગર (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૭૫૯૦૬,૩૨૯૮૧૪૧૫
સરદારનગર (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૬૯૪૮૦,૩૨૯૮૧૪૧૮
સેટેલાઇટ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૬૦૪૩૪
સૈજપુર (૯૧)-(૭૯)-૩૨૯૮૧૫૮૩
1