અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની વોટર પાર્ક વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર વોટર પાર્ક સરનામું ફોન નં
એસજીહાઈ વે સ્વપ્ન સૃષ્ટિ વોટર પાર્ક એ-૧૦૨,૧ લો માળ, ગણેશ મેરેડિયન,કારગીલ પેટ્રોલપંપ સામે, એસજીહાઈ વે,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૯૩૨૯૩૭
કાંકરિયા જલધારા વોટરપાર્ક કાંકરિયા ગેટ ન -૫, મણીનગર,કાંકરિયા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૪૯૧૩૧૨
સરખેજ સ્પ્લેશ ધ ફન વર્લ્ડ વિલેજ તળાવ -જુનું ગોયલ વોટરપાર્ક, સરખેજ-સાણંદ રોડ,સરખેજ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૪૯૩૨૭૫
સરખેજ વન્ડરલેન્ડ સ્નો પાર્ક સર્વે ન -૨૫૫,કિરણ મોટર્સ ની પાછળ ,સરખેજ સાણંદ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૯૦૨૫૭
1