અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની વોટર સપ્લાયર્સ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર વોટર સપ્લાયર્સ સરનામું ફોન નં
નારોલ શ્રી રતન વોટર સપ્લાયર્સ નારોલ સરખેજ ઓક્ટ્રોય નાકા, હોટેલ દેવની બાજુમાં, પીરાણા રોડ, નારોલ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૦૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૪૧૬૧૭૭ 
પાલડી અર્થ વોટર સપ્લાયર્સ ૨, શ્રીજી એપાર્ટમેન્ટ્સ, વિશ્વકુંજ ક્રોસ રોડ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૭૨૩૮૬ 
પાલડી પટેલ વોટર સપ્લાયર્સ એ/૭, દીપાવલી સોસાયટી, વિશ્વકુંજ ક્રોસ રોડ પાસે, પી.ટી. કોલેજ રોડ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૧૦૫૨ 
પાલડી વરૂણ વોટર સપ્લાયર્સ ૪, દાદા રોકાનાથ સોસાયટી, એન એન રોડ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૦૦૫૩૫ 
બાપુનગર રાજ વોટર સપ્લાયર્સ ૫૮/૩, જયશ્રી નગર ભાગ-૨, પટેલ ક્લોથ માર્કેટની પાછળ, ખોડીયારનગર સામે, એન એચ નં ૮, બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૦૦૩૫૧ 
મણીનગર ઓમ એન્ટરપ્રાઇઝ ૧૭/૧૮, અંબિકા નિવાસ સામે, મધુર ઇલેક્ટ્રોનિક્સની પાછળ, મોના ટ્રાવેલ્સ પાસે, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ ૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૦૦૨૨ 
મણીનગર ઠાકર વોટર સપ્લાયર્સ ૨૩, રિધ્ધિ સિધ્ધિ કોમ્પલેક્ષ, જયગરવી ગુજરાત સોસાયટી સામે, કંસ પાસે, મણીનગર પૂર્વ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૮૯૩૦૩૯ 
મેઘાણીનગર ન્યૂ શાયોના વોટર સપ્લાયર્સ સહ ઘનશ્યામ સ્ટોન સપ્લાયર્સ, ઘનશ્યામ એપાર્ટમેન્ટની પાછળ, રામેશ્વરસિંહ મહાદેવ રોડ, મેઘાણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૬૫૭૪ 
મેમનગર ઈન્ટિગ્રેટેડ કન્સલ્ટિંગ એન્જીનિયરિંગ સર્વિસ ૬૦૪, રાજવી આર્કેડ, ગુરુકુળ ક્રોસ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૧૭૨૩૯૮ 
મેમનગર મુનીશ પાણી પૃફ્ફિંગ કરશનકાકા ની ચાલી, મેમનગર, અમદાવાદ, રામદેવ મંદિર સામે, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-૯૮૯૮૨૨૩૭૯૧ 
મેમનગર રાજવી વોટર સપ્લાયર્સ ૨/૧, આણંદ શિવ એપાર્ટમેન્ટ, કમલા કામધેનુ હોલ પાસે, ડ્રાઇવ ઇન રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૯૦૬૮૬ 
મેમનગર શ્રી લક્ષ્મી ટ્રાન્સપોર્ટ ૭, સુશીલાનગર સોસાયટી, ભાગ ૨, મેમનગર ઓક્ટ્રોય નાકા પાસે, ડ્રાઇવ ઇન રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૯૦૩૮૪ 
રખિયાલ આરાધના વોટર સપ્લાયર્સ ૩૬૧, સોનીની ચાલી પાસે, ગૌરી સિનેમા સામે, બીઓસી ઓક્સિજન કંપની પાસે, નેશનલ હાઇવે ૮, રખિયાલ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૩ ૯૧)-(૭૯)-૨૨૯૧૧૭૭૨ 
રાણીપ વિરલ વોટર સપ્લાયર્સ બી/૮, સુવર્ણ એપાર્ટમેન્ટ, અર્જુન આશ્રમ પાસે, રાણીપ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૮૦ (૯૧)-૯૪૨૬૩૯૩૧૮૮ 
વટવા ઉમિયા વોટર સપ્લાયર્સ પ્લોટ નં ૩૦૧૮/૧, ફેઝ ૪, બેન્ઝો પ્રોડક્ટ સામે, વટવા જીઆઈડીસી, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૫ (૯૧)-૯૩૭૬૧૦૭૭૩૬ 
વાસણા દેવાંશી વોટર સપ્લાયર્સ ગુપ્તાનગર, રુબિન ડેવિડ બંગલો સામે, વાસણા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૪૦૦૮૮ 
વાસણા પટેલ વોટર સપ્લાયર્સ બી/૩, મૃદંગ એપાર્ટમેન્ટ, વાસણા બસ સ્ટોપની પાછળ, વાસણા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-૯૮૨૪૬૪૬૦૪૫ 
વાસણા સૂરજ વોટર સપ્લાયર્સ એલીસબ્રીજ સબ સ્ટેશન પાસે, સુએઝ ફાર્મ રોડ, વાસણા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૧૦૭૦૦ 
વિરાટનગર શિવ વોટર સપ્લાયર્સ ૩, જગવંદના ચેમ્બર્સ, એન એચ ૮, વિરાટનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૫૦ (૯૧)-૯૪૨૬૫૨૬૯૯૫ 
સરખેજ ગોપી વોટર સપ્લાયર્સ મકરબા ગામ, સરખેજ, અમદાવાદ - ૩૮૨૨૧૦ (૯૧)-૯૮૨૫૯૭૪૫૫૩ 
સરદાર નગર કોતરપુર પાણી વર્ક્સ નોબલ નગર સામે, સરદાર નગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૭૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૨૧૬૮૯ 
1 2