અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની યોગા ક્લાસિસ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર યોગા ક્લાસિસ સરનામું ફોન નં
આંબાવાડી દેવ કલ્યાણ ૪ - એ યોગાશ્રમ સોસાયટી, માણેકબાગ હોલ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૯૨૪૦૦૦૫૯૮
આંબાવાડી શ્રી રંગ યોગા અને એસ્ટ્રો કન્સલ્ટેશન નં ૫ સત્ય વિજય સોસાયટી, શ્રેયસ ક્રોસિંગ, નિરંજન સોસાયટી, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૭૨૭૧૭૯૬૦૫
આંબાવાડી યુનિક ફિટનેસ વર્લ્ડ બ્લ્યુ બેલ સ્કૂલ પાસે, ચીમનભાઈ પટેલ બંગલો સામે, માણેકબાગ પાસે, ઓક્ટ્રોય નાકા, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૪૩૧૪૨૩
આંબાવાડી એ ટુ ઝેડ આરોગ્ય કેન્દ્ર ૧, વરૂણ ચેમ્બર, નેહરુનગર ક્રોસ રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૧૧૫૧૬
ઇસનપુર રેઈકી સારવાર અને પ્રાણિક હીલીંગ સેન્ટર જે ૧, શંકુતલ એપાર્ટમેન્ટ, રાજધાની બંગલોની પાછળ, રામવાડી, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૫૨૩૦
એચઓ સ્પાર્ક ફિટનેસ અમદાવાદ એચ ઓ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૯૯૨૫૧૫૯૯૯૮
એલિસબ્રીજ પરસાના ફિટનેસ અને જીમ શૈવાલ પ્લાઝા, પરિમલ ગાર્ડન પાસે, કન્યા છાત્રાલય પાસે, ટાટા મોટર્સ અને ટેસ્ટી રેસ્ટોરન્ટ ઉપર કોલેજ રોડ, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૦૪૪૬૦
એલિસબ્રીજ ઋતંભરા પ્રજ્ઞા ટ્રસ્ટ D / ૩, આકાશદીપ એપાર્ટમેન્ટ, નવરંગપુરા ટેલીફોન એક્સચેન્જ સામે, રેયમંડ શો રૂમ પાસે, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૩૦૯૪૦
એલિસબ્રીજ યોગ સાધના આશ્રમ ૧૬, પ્રીતમનગર, પ્રીતમનગર અખાડા સામે, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૬૪૭૨
એલિસબ્રીજ પરસાના ફિટનેસ અને જીમ શૈવાલ પ્લાઝા કોલેજ રોડ, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૦૪૪૬૦
એસ.જીહાઇવે શશી કુંજ શપથ-૩, બીજા માળે, ગ્રાન્ડ ભગવતી હોટેલ પાસે, સરખેજ ગાંધીનગર હાઇવે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૨૮૯૬૪
એસ.જીહાઇવે ઈન્દ્રિયાતીત ધ્યાન મહર્ષિ વેદ ભવન, ૨૨૪, પટેલ એવન્યુ, બીજા માળે, ગુરુદ્વારા પાસે, સરખેજ ગાંધીનગર હાઇવે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-૯૯૨૫૧૫૨૫૪૪
કાંકરિયા ભારતીય યોગા સંસ્થાન ૩, કમલેશ સોસાયટી, કાંકરિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૨૬૬૪૯
કાંકરિયા યોગ સાધના એકેડમી ટ્રસ્ટ ૧૪ / બી, જળકમળ એપાર્ટમેન્ટ, અપ્સરા સિનેમાની પાછળ, નીલકંઠનગર, કાંકરિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૨૬૯૮૫
ખાનપુર શારીરિક ચેલેન્જ બી-૬, સ્ટારલીંગ સેન્ટર, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, ખાનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૯૮૯૮૨૭૭૪૫૦
ગાંધીનગર તમન્ના આરોગ્ય અને ફિટનેસ સેન્ટર એ ૧૮૩, સર્કલ ચ-૬ પાસે, ૨૯ સેકટર, ગાંધીનગર, ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૧૦ (૯૧)-૯૮૯૮૫૯૬૨૭૭
ગાંધીનગર આર્ટ ઓફ લીવીંગ ૨૯૮, પાંડવ ફ્લેટ્સ, ૨૯ સેકટર, ગાંધીનગર (૯૧)-૯૯૦૯૯૨૫૬૦૬
ગાંધીરોડ સિદ્ધ યોગાસાધન ૫૫૧-૧, નમન સોસાયટી, સેકટર ૬ બી, ગાંધીરોડ, અમદાવાદ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૩૨૮૬૪
ગુરુકુળ શેપ ઇન શોપ જીમ આરોગ્ય હેરિટેજ પ્લાઝા, પાંચમાં માળે, રોડ, ગુરુકુળ, ડ્રાઇવ ઇન રોડ, અમદાવાદ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૪૪૨૭૫
ગુરુકુળ ઝેન યોગા R૩ મોલ, ગુરુકુળ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-૯૮૭૯૪૭૬૭૫૧
ગુલબાઈટેકરા યોગ શિક્ષા બંગલો નં ૧, હિઘનંદ પાર્ક સોસાયટી, પોલિટેકનિક કોલેજની પાછળ, ગુલબાઈટેકરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૮૨૫૪૧૩૫૭૦
ગુલબાઈટેકરા નીકી ઍરોબિક કિક બોક્સ વર્ગો ૧૨, કેશવ કૃષ્ણ ફ્લેટ્સ, ચોથા માળે, ગુલબાઈટેકરા, અમદાવાદ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૯૧૫૮, (૯૧)-૨૬૪૪૫૪૬૫
ઘાટલોડિયા કેર બિફોર ક્યોર ૪૦૨, વિશ્વાસ સીટી૧, સાયોના સીટી સામે, સાયોના રોડ પાસે, આર.સી. ટેકનિકલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ રોડ, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૪૦૦૪૨૮
ઘાટલોડિયા રસધ્વાની સંસ્થા ગ્રાઉન્ડ ફલોર, સહજ એપાર્ટમેન્ટ, એ.આઈ.એસ શાળાની બાજુમાં, બોડકદેવ, સીપી નગર, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૯૮૨૫૬૭૭૮૬૬
ઘાટલોડિયા ઋષિરાજ કરાટે કૂંગફુ શાળા જ્ઞાનદા ગર્લ્સ, કે.કે નગર રોડ, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૯૮૨૪૩૫૮૭૧૮
ઘાટલોડિયા વૃંદા આંતરરાષ્ટ્રીય ૧૧, વાસુકાનક કોમ્પલેક્ષ, નિર્ણયનગર ગરનાળા સામે, ચાંદલોડિયા રોડ, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૯૮૨૫૪૫૮૧૧૦
ચાંદલોડિયા ઓમ યોગા આયુર્વેદ પંચકર્મ સંસ્થાન ૫૮, લાવણ્ય સોસાયટી, શિવમ ગેસ એજન્સી, ચાંદલોડિયા ઓવરબ્રિજની આગળ, ચાંદલોડિયા અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૧૪૭૩
જોધપુર યોગા વાટિકા એર ફોર્સ વિસ્તાર, મધ્ય શાળા યોજના - ૮૧, જોધપુર, અમદાવાદ (૯૧)-૯૮૨૮૦૩૬૯૧૫
જોધપુર શ્વાસ હેલ્થ કેર શ્વાસ નેચરોપથી, વિશ્વનાથ-૧, જોધપુર, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૫૨૯૦૦
ડ્રાઈવઇન સ્ટુડિયો દે યોગા હિમાલયા મોલ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, ડ્રાઈવઇન, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-૯૯૦૯૦૦૧૦૪૮
1 2 3 4 5 6