અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની પ્રાણી સંગ્રહાલય વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર પ્રાણી સંગ્રહાલય સરનામું ફોન નં
કાંકરિયા પ્રાણી સંગ્રહાલય અધીક્ષક કાંકરિયા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧-૭૯)-૨૫૪૬૩૪૧૫
કાંકરિયા ઓફિસર ઇન્ચાર્જ બાલવાટિકા, નેચરલ હિસ્ટ્રી મ્યુઝિયમ કાંકરિયા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧-(૭૯)-૨૫૪૬૭૮૨૩
જોધપુર સુંદરવન સ્નેક પાર્ક જોધપુર સેટેલાઈટ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૯૨૧૮૩૮,૨૬૯૨૩૧૪૮
1