અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરના બિલ્ડર્સ વિષે માહિતી


બિલ્ડર્સ સાઇટ્સ પ્રોજેક્ટ્સ સરનામું સંપર્ક ૧ સંપર્ક ૨
દેવ ગ્રુપ્સ (ફ્યુચર પ્રોજેક્ટ્સ) દેવ હાઇટ્સ - - - -
દેવ ગ્રુપ્સ (ફ્યુચર પ્રોજેક્ટ્સ) દેવ પ્રોકોન રેસિડેન્સી રેસિડેન્સીયલ મણીપુર - -
દેવ ગ્રુપ્સ (પૂર્ણ પ્રોજેક્ટ્સ) દેવ ૯૪ પ્લોટીંગ સ્કીમ્ ઘુમા - -
દેવ ગ્રુપ્સ (પૂર્ણ પ્રોજેક્ટ્સ) દેવ નંદન - ઘાટલોડિયા - -
દેવ ગ્રુપ્સ (પૂર્ણ પ્રોજેક્ટ્સ) દેવ ગ્રાન્ડ મોલ - આણંદ - -
દેવ ગ્રુપ્સ (પૂર્ણ પ્રોજેક્ટ્સ) દેવાર્ક મોલ - એસ.જી.રોડ - -
દેવ ગ્રુપ્સ (પૂર્ણ પ્રોજેક્ટ્સ) દેવ નંદન દુકાનો અને ફ્લેટ્સ ચાંદલોડિયા - -
દેવ ગ્રુપ્સ (પૂર્ણ પ્રોજેક્ટ્સ) દેવ વાટિકા ૧ બેડરૂમ ફાર્મ હાઉસ મણીપુર - -
દેવ ગ્રુપ્સ (પૂર્ણ પ્રોજેક્ટ્સ) દેવ અર્ચન ૨ & ૩ બીએચકે ફ્લેટ્સ પાલડી - -
દેવ ગ્રુપ્સ (પૂર્ણ પ્રોજેક્ટ્સ) દેવ કુટિર ૨ ૩ બીએચકે બંગલો બોપલ - -
દેવ ગ્રુપ્સ (પૂર્ણ પ્રોજેક્ટ્સ) દેવ કોમ્પલેક્ષ જટિલ એસ.જી.રોડ - -
દેવ ગ્રુપ્સ (પૂર્ણ પ્રોજેક્ટ્સ) દેવ દીપ ૩ અને ૪ બીએચકે ફ્લેટ્સ બોડકદેવ - -
દેવ ગ્રુપ્સ (પૂર્ણ પ્રોજેક્ટ્સ) દેવ સત્યા ૪ બેડરૂમ બંગલો પાલડી પ્રિતમનગર - -
દેવ ગ્રુપ્સ (પૂર્ણ પ્રોજેક્ટ્સ) દેવાંશ બંગલો બંગલો પાલડી પ્રિતમનગર - -
દીપ ગ્રુપ કંપની-દસમાં માળે, પ્રેસિડેન્ટ હાઉસ, સી.એન વિદ્યાલય સામે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૬. ઇન્દ્રપ્રસ્થ ૮ ૩ અને ૪ બીએચકે એપાર્ટમેન્ટ્સ સુરધારા સર્કલ, થલતેજ (૦૭૯)-૨૬૪૪૬૨૩૨-૩૩ ફેક્ષ્: ૦૭૯-૨૬૪૨૩૭૫૮ deepbuilders@yahoo.com contact@deepgroup૧૯૮૦.com info@deepgroup૧૯૮૦.com
દીપ ગ્રુપ કંપની-દસમાં માળે, પ્રેસિડેન્ટ હાઉસ, સી.એન વિદ્યાલય સામે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૬. ઇન્દ્રપ્રસ્થ ૯ ૨ & ૩ બીએચકે એપાર્ટમેન્ટ્સ ન્યૂ રાણીપ - -
દીપ ગ્રુપ કંપની-દસમાં માળે, પ્રેસિડેન્ટ હાઉસ, સી.એન વિદ્યાલય સામે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૬. ઇન્દ્રપ્રસ્થ ૧૦ વૈભવી એપાર્ટમેન્ટ્સ જજીસ બંગલો રોડ - -
દીપ ગ્રુપ કંપની-દસમાં માળે, પ્રેસિડેન્ટ હાઉસ, સી.એન વિદ્યાલય સામે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૬. ઈન્દ્રપ્રસ્થ કોર્પોરેટ - - - -
દીપ ગ્રુપ કંપની-દસમાં માળે, પ્રેસિડેન્ટ હાઉસ, સી.એન વિદ્યાલય સામે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૬. પ્રેસીડેન્ટ હાઉસ કોમર્શિયલ આંબાવાડી - -
દીપ ગ્રુપ કંપની-દસમાં માળે, પ્રેસિડેન્ટ હાઉસ, સી.એન વિદ્યાલય સામે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૬. પ્રેસીડેન્ટ પ્લાઝા કોમર્શિયલ સી જી રોડ - -
દીપ ગ્રુપ કંપની-દસમાં માળે, પ્રેસિડેન્ટ હાઉસ, સી.એન વિદ્યાલય સામે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૬. ઈન્દ્રપ્રસ્થ કોર્પોરેટ વૈભવી એપાર્ટમેન્ટ્સ ડ્રાઇવ ઇન રોડ - -
દીપ ગ્રુપ કંપની-દસમાં માળે, પ્રેસિડેન્ટ હાઉસ, સી.એન વિદ્યાલય સામે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૬. ઈન્દ્રપ્રસ્થ ૨ વૈભવી એપાર્ટમેન્ટ્સ આંબાવાડી, શ્રેયસ ફાઉન્ડેશન પાસે - -
દીપ ગ્રુપ કંપની-દસમાં માળે, પ્રેસિડેન્ટ હાઉસ, સી.એન વિદ્યાલય સામે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૬. ઈન્દ્રપ્રસ્થ ૩ વૈભવી એપાર્ટમેન્ટ્સ વેજલપુર સેટેલાઈટ - -
દીપ ગ્રુપ કંપની-દસમાં માળે, પ્રેસિડેન્ટ હાઉસ, સી.એન વિદ્યાલય સામે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૬. ઈન્દ્રપ્રસ્થ બંગલો ૩ શયનખંડ બંગલો બોપલ - -
દીપ ગ્રુપ કંપની-દસમાં માળે, પ્રેસિડેન્ટ હાઉસ, સી.એન વિદ્યાલય સામે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૬. જયદીપ ટાવર કોમર્શિયલ/ રેસિડેન્શિયલ ટાવર વાસણા - -
દીપ ગ્રુપ કંપની-દસમાં માળે, પ્રેસિડેન્ટ હાઉસ, સી.એન વિદ્યાલય સામે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૬. પાર્થ સારથી એવન્યુ ૩ બેડરૂમ એપાર્ટમેન્ટ સેટેલાઇટ - -
દીપ ગ્રુપ કંપની-દસમાં માળે, પ્રેસિડેન્ટ હાઉસ, સી.એન વિદ્યાલય સામે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૬. રાજવંશ વૈભવી એપાર્ટમેન્ટ્સ બોડકદેવ - -
દીપ ગ્રુપ કંપની-દસમાં માળે, પ્રેસિડેન્ટ હાઉસ, સી.એન વિદ્યાલય સામે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૬. ટેમ્પલ એવન્યુ વૈભવી એપાર્ટમેન્ટ્સ વાસણા - -
દીપ ગ્રુપ કંપની-દસમાં માળે, પ્રેસિડેન્ટ હાઉસ, સી.એન વિદ્યાલય સામે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૬. અનુરાગ ટાવર વૈભવી ફ્લેટ્સ ઉસ્માનપુરા - -
દીપ ગ્રુપ કંપની-દસમાં માળે, પ્રેસિડેન્ટ હાઉસ, સી.એન વિદ્યાલય સામે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૬. નીલદીપ રેસિડેન્સ/કોમર્શિયલ નવરંગપુરા - -
1 2 3