અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના દંત ચિકિત્સક વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર દંત ચિકિત્સક સરનામું ફોન નં
નારણપુરા ગાયત્રી દંત ચિકિત્સાલય ૯, પ્રથમ માળે, જય ટાવર, અંકુર કોમ્પલેક્ષ, અંકુર બસ સ્ટોપ, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૮૦૯૯૦
નારણપુરા નેશનલ દંત લેબ ૧૦૩, નિર્મળ એવન્યુ, પ્રથમ માળે, બીડી પટેલ હાઉસની બાજુમાં, સરદાર પટેલ કોલોની પાસે, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૮૩૪૨૫
નારણપુરા રિધ્ધિ દંત ચિકિત્સાલય ૨૦૩, આરંભ કોમ્પલેક્ષ, અંકુર બસ સ્ટોપ પાસે, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૮૨૨૦૨
નારણપુરા સેતુ દંત કેર ૮૫, શંકર સોસાયટી, અંકુર રોડ, કામેશ્વર મહાદેવ પાસે, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૪૯૦૧૦૪૩૨
નારણપુરા શૈલી દંત ક્લિનિક/ એશ સર્જિકલ હોસ્પિટલ રતનાજ્યોત બિલ્ડીંગ, ચોથા માળે, સરદાર પટેલ કોલોની પાસે, બેન્ક ઓફ બરોડા, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૦૦૭૮૬
નારણપુરા શ્રી રામ દંત ચિકિત્સાલય અને ઓરલ ઇમ્પ્લાન્ટ સેન્ટર ૨૪, શુભલક્ષ્મી કોમ્પલેક્ષ, સંઘવી હાઇસ્કુલ ક્રોસ રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૭૨૫૪૭
નારણપુરા શ્યામ સર્જિકલ અને એન્ડોસ્કોપી કેન્દ્ર એફ- ૧ શ્રીજી પેલેસ, દર્પણ છ રોડ પાસે, પલીયડનગર, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૮૨૨૭૭
નારણપુરા સ્વાસ્થ્ય ક્લિનિક અને હોસ્પિટલ ૨, જયમંગલ સોસાયટી, ૧૩૨ ફીટ રીંગ રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૩૯૯૭૭
નારણપુરા ઉષા દીપ હોસ્પિટલ માનસરોવર કોમ્પલેક્ષ, ત્રીજા માળે, પોલીસ ચોકી સામે, યુકો બેંક સામે, હોટેલ રીટ્રીટ ઉપર, નારણપુરા ક્રોસ રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૮૦૨૮૭
નારણપુરા વરદાન દંત કેન્દ્ર અને ઑર્થડૉન્ટિસ્ટ ૧૭- ૧૮- ૧૯ એ, વરદાન ટાવર, શાસ્ત્રી નગર સામે, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૩૦૪૦૫
નારણપુરા વિશ્વા દંત અને ઓર્થોડોન્ટીક ક્લિનિક એ ૧૦૭ સ્વામિનારાયણ એવન્યુ, એ.ઈ.સી ઝોનલ કચેરીની પાછળ, ૧૩૨ ફૂટ રીંગ રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૫૫૨૪૯૦૨૭
નારણપુરા બ્રિજ દંત ચિકિત્સાલય અને ઇમ્પ્લાન્ટ કેન્દ્ર એફ- ૧૦, આકાશ- III કોમ્પ્લેક્ષ, પ્લેનેટ હુન્ડાઈની ઉપર, એ.ઈ.સી ક્રોસ રોડ પાસે, નારણપુરા, અમદાવાદ,૩૮૦૦૧૩ -
નારણપુરા શ્યામ સર્જીકલ હોસ્પિટલ અને એન્ડોસ્કોપી સેન્ટર એફ- ૧, શ્રીજી પેલેસ, પલીયડનગર, નારણપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૨૧૬૬૪,૨૭૬૮૨૨૭૭
નારણપુરા ડૉ અશોક એમ પટેલ એફ / ૧, શ્રીજી કોમ્પલેક્ષ, નારણપુરા, દર્પણ પાસે, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૨૧૬૬૪
નારણપુરા સેતુ દંત કેર ૮૫, દંત હાઉસ, શંકર સોસાયટી ૨, કામેશ્વર મહાદેવની નજીક, અંકુર રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૧૩૧૯૯
નારણપુરા ડો ભુપેશ પટેલ ૯ એફ/એફ, જય ટાવર, અંકુર કોમ્પલેક્ષ, નારણપુરા અંકુર બસ સ્ટોપ પાસે, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૮૦૯૯૦
નારણપુરા ડો અનુ ગાંધી ૪, આભૂસણ એપાર્ટમેન્ટ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, નારણપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૮૨૯૪૭
નારણપુરા ડો ચિંતન શાહ ૨૧૩, દેવ આર્કેડ, નારણપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૧૨૭૫૧૩
નારોલ ઓમ દંત ચિકિત્સાલય સી- ૨ સૃજન કોમ્પલેક્ષ, પોલીસ ચોકી સામે, એન.એચ નં ૮., નારોલ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૦૫ (૯૧)-(૭૯)-૦૨૭૧૮૨૩૩૬૮૫
પંચવટી ડો અજય એસ શાહ ૨૫, વ્હાઇટ હાઉસ, બીજે માળ, પંચવટી, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૪૧૭૧
પંચવટી ડૉ રશ્મિકાંત એ મહેતા ૧૭ / એ વ્હાઇટ હાઉસ, પ્રથમ માળ, પંચવટી ક્રોસ રોડ, પંચવટી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૩૬૨૦
પાલડી આશ્રય દંત ચિકિત્સાલય ૭, મહાવીર ટાવર, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, મહાલક્ષ્મી ક્રોસ રોડ પાસે, એચપી પેટ્રોલ પંપ સામે, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૬૧૫૩
પાલડી એડવાન્સ દંત કેર ૫, પટેલ ચેમ્બર્સ, પ્રથમ માળે, પાલડી એસ.ટી. સ્ટેન્ડ પાસે, પાલડી ક્રોસ રોડ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૮૬૨૭૩
પાલડી અરીહંત દંત ચિકિત્સાલય ૨૦૫, સહજાનંદ ટ્રેડ સેન્ટર, કોઠાવાલા ફ્લેટ્સ સામે, પ્રીતમનગર, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૮૭૮૭
પાલડી ડૉ. ભરત એચ શાહ બી- ૬/૧ એ વી શોપીંગ સેન્ટર, મિસ્ટર મહાલક્ષ્મી ક્રોસ રોડ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૯૨૦૩૨૬
પાલડી ડૉ. ભાવિક આર ઠક્કર ૬૬, પંકજ સોસાયટી, રામજી મંદિર પાસે, ભથ્થા, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૪૪૦૯૫
પાલડી ડૉ. હિના પી શાહ / ડૉ. પરેશ બી શાહ ૧૦૧ મુરલીધર કોમ્પલેક્ષ, ૧૩ અશ્વિન સોસાયટી, ફતેહપુરા ક્રોસ રોડ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૨૧૧૪૪
પાલડી ડૉ. હિરલ એ શાહ ૫૬ / બી, નિર્ણય નગર સોસાયટી, છેલ્લા બસ સ્ટેન્ડની સામે , નારાયણ નગર રોડ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૯૮૭૯૦૨૫૩૮૩
પાલડી ડૉ. હિતેન્દ્ર એમ શાહ ઝલક કોમ્પલેક્ષ, ભટ્ઠા ક્રોસ રોડ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૦૯૧૪૬
પાલડી ડૉ. ઈલા મોદી ૭ તુલસી કોમ્પ્લેક્ષ, મૌતી મંદિરની બાજુમાં, જેઠાભાઈ પાર્ક, નારાયણ નગર રોડ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૪૨૯૪૮
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20