અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના દંત ચિકિત્સક વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર દંત ચિકિત્સક સરનામું ફોન નં
પાલડી ડૉ. કશ્મીરા શાહ ૪૦૫, ચિરાયું કોમ્પલેક્ષ, વિશ્વકુંજ પાસે, નારાયણ નગર રોડ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૭૨૪૯૯
પાલડી ડૉ. કેતન મશરૂ ૪, રાધા રમન શોપીંગ સેન્ટર, બીજે માળ, શ્રેયસ ક્રોસિંગ ઓવર બ્રિજની પાછળ, દેરાસર રોડ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૦૩૩૪૮
પાલડી ડૉ. કુમાર એન દેસાઇ પુષ્પનાથ મહાદેવ, કૃષિ ભુવન સામે, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૮૭૮૩૦
પાલડી ડૉ. માથુરનું ક્લિનિક ૪૧૪ સ્પાન ટ્રેડ સેન્ટર, કોચરબ આશ્રમ સામે, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૮૯૪૯૮
પાલડી ડૉ. મૌલિક કે વોરા ૪૦૫, શિવાલિક ૫, મહાલક્ષ્મી ક્રોસ રોડ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૫૦૪૬૦
પાલડી ડૉ. શૈવાલ જે મહેતા ૧૦, અસ્તાપદ સોસાયટી, શાંતિવન ક્રોસ રોડ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૮૯૧૦૬
પાલડી ડો શ્રેણિક એસ ઝવેરી ૨૦૬, ઓએસિસ કોમ્પલેક્ષ, અંકુર સ્કૂલ સામે, ફતેહનગર, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૪૨૨૧૭
પાલડી કોઠારી બાળકોની હોસ્પિટલ સુમેરુ શિખર, ભાગ્યોદય બેન્ક સામે, ન્યૂ વિકાસ ગૃહ રોડ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૧૧૫૮૪
પાલડી લોંગ લાઈફ હોસ્પિટલ અંબિકા કોમ્પલેક્ષ, ત્રીજા માળે, પાલડી ચાર રસ્તા, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૮૭૭૩૭
પાલડી પદ્માવતી દંત ચિકિત્સાલય બીજા માળે, ગજરાવાલા ફ્લેટ્સ, પાલડી ક્રોસ રોડ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૮૨૨૮
પાલડી પાર્શ્વ દંત ચિકિત્સાલય સુવિધા શોપીંગ સેન્ટર, ત્રીજા માળે, પરિમલ ક્રોસ રોડ પાસે, મહાલક્ષ્મી રોડ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૫૨૩૬૨
પાલડી રિકી દંત ચિકિત્સાલય ૧૪, જયદીપ ટાવર, શ્રેયસ ક્રોસિંગ પાસે, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૦૯૧૦૧
પાલડી શૈવાલ ક્લિનિક ૨૦૩, શૈવાલ કોમ્પલેક્ષ, સુવિધા શોપીંગ સેન્ટર પાસે, પરિમલ ક્રોસિંગ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૫૨૩૪૫
પાલડી શીતલ દંત ચિકિત્સાલય ભગવતી કોમ્પલેક્ષ જીએફ , જૈન મર્ચન્ટ પાંચ રોડ પાસે, ફતેહપુરા, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૦૬૦૧૨
પાલડી ડો એસ નવીન શાહ ૩ જી માળ, પાર્શ્વ દંત ચિકિત્સાલય, સુવિધા શોપીંગ સેન્ટર, મહાલક્ષ્મી રોડ, પાલડી, પરિમલ રેલવે ક્રોસિંગ પાસે, અમદાવાદ ગુજરાત - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૩૨૩૬૨
પાલડી વ્યોમ ઓર્થોડોન્તીસ્ત ચિકિત્સાલય નવા શારદા મંદિર રોડ, જૈન નગર કોર્નર, સુવિધા શોપીંગ સેન્ટર પાછળ, પાલડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૪૨૦૭૦
પાલડી ડો ભરત એચ શાહ બી-૬/૧, એ વી શોપીંગ સેન્ટર, મિસ્ટર મહાલક્ષ્મી ક્રોસ રોડ, પાલડી, અમદાવાદ-૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૯૨૦૩૨૬
પાલડી ડો આલોક શાહ એ ૧૦૪, હર્ષ કોમ્પલેક્ષ, ભટ્ઠા રોડ, પાલડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૪૨૩૦૯
પાલડી ડો નિતા પટેલ ૧૧, નંદનવન કોમ્પલેક્ષ, એલિસબ્રીજ, પાલડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૭૨૧૦
પાલડી ડો એસ કે દેવન અગ્રવાલ ચેમ્બર, એલિસબ્રીજ, પાલડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૫૫૦૯
પાલડી ડો ચીરાગ શાહ ૧, રામ ફ્લેટ, ધરણીધર દેરાસર રોડ, પાલડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૦૯૪૯૨
પાલડી ડો કુમાર દેસાઈ તિરૂપતિ શોપીંગ સેન્ટર, જીવરાજ પાર્ક, વેજલપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૦૫૦૮૬
પાલડી ડો લીલા મહેતા ૪૨, યશકમલ સોસાયટી, પાલડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૦૮૧૧૪
પાલડી ડો એમ એમ ગુગલે ૧૦૧, આનંદ મંગલ કોમ્પ્લેક્ષ- ૩, એલિસબ્રીજ, પાલડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૮૮૮૨
પાલડી ડો મૌલિક વોરા ૧૦૯- ૧૧૧, શેફાલી સેન્ટર, પાલડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૭૮૫૦
પાલડી ડો મેહુલ પટેલ ૨- ૧૬, વલ્લભનગર ફ્લેટ્સ, બાપુનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૭૦૪૮૮
પાલડી ડો એસ કે માથુર ૪૧૪, સ્પાન ટ્રેડ સેન્ટર, પાલડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૮૩૬૯૬
પાલડી ડો રૂપલ વૈદ્યા ૨૦૫, ડોક્ટર હાઉસ, એલિસબ્રીજ, પાલડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૦૩૧૬૧
પ્રહલાદનગર આશીર્વાદ દંત નં ૬, વિરાજ વિહાર - ૭, ઔડા લેક, પ્રહલાદનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૯૩૩૬૭૧
પ્રહલાદનગર એક્સલકેર દંત ચિકિત્સાલય ૭ એફએફ નારાયણકૃપા આર્કેડ, આનંદનગર રોડ, કિરણ મોટર્સ લેન, પ્રહલાદનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૦૫૬૫૦૬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20