અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના દંત ચિકિત્સક વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર દંત ચિકિત્સક સરનામું ફોન નં
મણીનગર ભાવના દંત અને ઇમ્પ્લાન્ટ કેન્દ્ર ૨૦૩ - ૨૦૪ શીતલ પ્લાઝા, શેલત ભુવન, કાંકરિયા રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૬૬૭૯
મણીનગર ચંદ્ર દંત ચિકિત્સાલય ૭ / બી નીરવ શોપીંગ સેન્ટર, જૂના રેલવે ક્રોસિંગ પાસે, મણીનગર પૂર્વ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૨૧૧૪૪
મણીનગર ડૉ. આશિષ કૌર કિસન કોમ્પલેક્ષ, બેન્ક ઓફ બરોડા સામે, મણીનગર ક્રોસ રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૪૧૩૮૦
મણીનગર ડો ભરત એમ ખરાડિયા ૩૦૧/ ૩૦૨, એ/૧૨, સુર્યા સિટી, હીરાભાઈ ટાવર, જવાહર ચોક, ઉત્તમ નગર, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૯૮૨૫૦૪૩૮૯૬
મણીનગર ડૉ. ચૈતાલી ગાંધી (મણીનગર) ૫ હરિનિવાસ એપાર્ટમેન્ટ, સાઈબાબા મંદિરની પાછળ, અનંત સોસાયટી, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૬૪૫૪
મણીનગર ડૉ. ગૌરાંગ આર શાહ (મણીનગર) ઉચ્ચ સ્તર- ૧ જલારામ પ્લાઝા, જવાહર ચોક ચાર રસ્તા, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૯૪૬૮
મણીનગર ડૉ. હિરેન પટેલ ૧ નીશીત એપાર્ટમેન્ટ, જયહિંદ સોસાયટીની પાસે, પાર્વતી સોસાયટી, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૪૧૬૬
મણીનગર ડૉ. જાસ્મિન શાહ અનુંવૃંદા કોમ્પલેક્ષ, ભુલાભાઈ પાર્ક, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૫૨૮૬૫
મણીનગર ડૉ. પારૂલ ભાટિયા એ/૧૦૧, શ્રીપાલ કોમ્યુનિકેશન સેન્ટર, હાટકેશ્વર સર્કલ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૮૫૦૦૫૨
મણીનગર ડૉ. પ્રકાશ બી દેસાઈ ગોકુલ પેલેસ, મણીનગર ચાર રસ્તા, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૪૧૫૯
મણીનગર ડૉ. પ્રીતેશ બી રૂપારેલિયા ખૂશી દંત ચિકિત્સાલય પ્રન્દીપ કોમ્પલેક્ષ, પ્રથમ માળે, જવાહર ચોક, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૫૦૦૪૩
મણીનગર ડૉ. રમણલાલ શાહ હોસ્પિટલ અને માતૃત્વ ૨, નિકુંજ સોસાયટી, રામબાગ પાસે, રમણલાલ હોસ્પિટલ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૩૧૪૨
મણીનગર ડો તૃપ્તિ ગાંધી ૨૦૫/૨૦૬, સત્યમ કોમ્પલેક્ષ, જવાહર ક્રોસ રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૮૨૪૪૬૭૫૬૬
મણીનગર ડૉ.સમર્થ દંત ચિકિત્સાલય ૨૮ મિહિર ટાવર, સિલ્વરલેન્ડ પાર્ટી પ્લોટ પાસે, ઉત્તમ નગર સામે, હીરબાઈ ટાવર, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૦૨૪૪
મણીનગર જ્યોતિ આઇ અને દંત હોસ્પિટલ ૨૦૫,૨૦૬ સત્યમ કોમ્પલેક્ષ, જવાહર ચોક ક્રોસ રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૮૨૪૪૯૭૫૬૬
મણીનગર એલજી હોસ્પિટલ રામબાગ ગાર્ડન પાસે, રામબાગ ફાયર સ્ટેશન પાસે, વ્યાયામ વિદ્યાલય, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૧૩૮૦
મણીનગર માનોરમ્યા બાળકોની હોસ્પિટલ અને નીઓનેટલ સેન્ટર સ્વપ્ના કોમ્પલેક્ષ, બીજા માળે, જવાહર ચોક ચાર રસ્તા, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૪૪૧૮
મણીનગર મિલી દંત ચિકિત્સાલય ૨૧૮, ગોપાલ ટાવર, પ્રથમ માળે, સ્ટેશન રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૨૧૨૧
મણીનગર નાવલેકર દંત ચિકિત્સાલય ૧૦૬/૧૩૧ ઉત્સવ કોમ્પલેક્ષ, રાવજી ટાવર સામે, કૃષ્ણ બાગ ક્રોસ રોડ પાસે, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૪૧૧૯૪
મણીનગર શ્રીજી દંત ચિકિત્સાલય ૨૦૨, પ્રમુખ પેલેસ, જયહિંદ ક્રોસ રોડ પાસે, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૫૧૮૮૨
મણીનગર શ્રેય દંત ચિકિત્સાલય ૨૦૧, નિકુંજ છાયા કોમ્પલેક્ષ, સંકલ્પ રેસ્ટોરન્ટ પાસે, કૃષ્ણબાગ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૪૨૧૩૧૨
મણીનગર શુભ દંત ચિકિત્સાલય બી/૮- ૯ કેશુભાઈ કોમ્પલેક્ષ, ઘોડાસર પોલીસ ચોકી સામે, આવકાર હોલ સામે, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૫૨૪૧૮
મણીનગર તિવારી દંત ચિકિત્સાલય ૧૬, હરીદર્શન કોમ્પલેક્ષ, એલજી હોસ્પિટલ કોર્નર પાસે, મણીનગર ક્રોસ રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૦૩૭૭
મણીનગર ડો મેહુલ શાહ ૨૦૧, શિવાની એવન્યુ, જવાહર ચોક રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૬૪૫૦૪૩૮૬
મણીનગર ડો ગૌરાંગ શાહ ૧, જલારામ પ્લાઝા, મણીનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૯૪૬૮
મીઠાખળી ડૉ. ચેતના એન ગાંધી ૧૪૧૦, ડી હાઉસ સામે, મીઠાખળી ગામ, મીઠાખળી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૦૮૯૮૯
મીઠાખળી ડૉ. ઉજ્વલ માવલંકર દંત ચિકિત્સાલય ૨, અશોકા ચેમ્બર્સ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, મેડીસર્જ હોસ્પિટલ સામે, લાયન્સ હોલ રોડ, મીઠાખળી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૦૫૨૦૨
મેઘાણીનગર અક્ષર મલ્ટીસ્પેસીયાલીટી દંત ચિકિત્સાલય બ્લોક નં ૧૧૩ , ગુજરાત હાઉસીંગ બોર્ડ, રામેશ્વર પોલીસ ચોકીની પાછળ, રામેશ્વર મહાદેવ ચાર રસ્તા, મેઘાણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૬૮૩૫૯૪
મેઘાણીનગર ડો બ્રિજેશ પટેલ ડી- ૫ ઘનશ્યામ એપાર્ટમેન્ટ, રામેશ્વર રોડ, મેઘાણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૬૮૧૦૪૪
મેઘાણીનગર પૂજા હોસ્પિટલ ભારત સ્ટેટ બેન્ક, આશિષ ક્રોસ રોડ, મેઘાણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૬૮૩૧૫૦
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20