અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના દંત ચિકિત્સક વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર દંત ચિકિત્સક સરનામું ફોન નં
મેમનગર દેવ મલ્ટીસ્પેસીયાલીટી દંત ચિકિત્સાલય ૧ અને ૨ માણેક એવન્યુ, પ્રથમ માળે, માનવ મંદિર પાસે, મેમનગર ગામ, સરદાર ચોક, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૯૨૩૨૩
મેમનગર ડૉ. બેલા એસ શાહ (બી.ડી.એસ) (મેમનગર) ૨૬ શુભલક્ષ્મી પેલેસ, ભૂયંગદેવ ચાર રસ્તા, સોલા રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૯૩૧૦૦
મેમનગર ડૉ. ચંદ્રેશ એમ પટેલ (ગુરુકુળ રોડ) ૧૦૪ શાન્તનું કોમ્પલેક્ષ, નવનીત શો રૂમ સામે, ગુરુકુળ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૧૫૪૭૧
મેમનગર ડૉ. નિશા ઉપ્પલ ૧૦૪, હેરિટેજ પ્લાઝા, ગુરુકુળ સામે, ડ્રાઈવ ઇન રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૮૮૨૬૧
મેમનગર ઓરાકેર દંત ચિકિત્સાલય ૨૦૧- ૨૦૨ મેઘાંશ કોમ્પલેક્ષ, ઓક્સફર્ડ ટાવર સામે, ગુરુકુળ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૫૨૦૦૨
મેમનગર પ્રાઈમ્ દંત કેર ૧, શ્યામ સુંદર એવન્યુ, લોયલા શાળા, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-૯૯૯૮૪૪૩૧૩૨
મેમનગર સ્મિત દંત ચિકિત્સાલય એફ/ ૨૩, કોમ્પલેક્ષ, મૂનલાઇટ સામે, ગુરુકુળ રોડ ડ્રાઈવ ઇન રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૪૯૦૧૦૬૩૩
મેમનગર ડો બેલા શાહ ૨૬, શુભલક્ષ્મી પેલેસ, મેમનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૯૩૧૦૦
મેમનગર ડો શિલ્પા દવે ૮, નિલમણી ટેનામેન્ટ પાસે, સ્ટર્લીંગ હોસ્પિટલ પાસે, મેમનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૭૯૦૯૦
મોટેરા ક્રિસ્ટલ દંત એફ ૧૦૨ આદિત્ય એવન્યુ, ક્રિષ્ના બંગલો ભાગ ૧ સામે, સાબરમતી- ગાંધીનગર હાઇવે, મોટેરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૭૦૦૭૬૬
યુનિવર્સીટી ડો રક્ષક ભરત ૫, શિવ- શ્યામ કોમ્પલેક્ષ, એલડી ઈજનેરી કોલેજ પાસે, એસ આર રોડ, તુલસી રેસ્ટોરન્ટ પાસે, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૬૨૮૧
રખિયાલ જે.એ હવેલીવાળા દંત ચિકિત્સાલય ૫, શિવ ચેમ્બર્સ, પ્રથમ માળે, સોમા ટેક્સટાઇલ મિલ્સ સામે, રખિયાલ રોડ, રખિયાલ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૭૮૯૪૫
રન્નાપાર્ક ડૉ. કૌશિક ડી પટેલ ૧, વૈભવ કોમ્પલેક્ષ, નિર્ણયનગર ગરનાળા પાસે, ચાંદલોડિયા, રન્નાપાર્ક, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૨૨૩૨૩
રાણીપ ડૉ. દિલીપ એમ રાવલ (રાણીપ) એફ- ૮, મારૂતિ કોમ્પ્લેક્ષ, શાકભાજી બજારની સામે, રાણીપ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૮૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૨૪૦૫૮
રાણીપ ડૉ. શૈલેશ વાય શાહ ૧૪ ભાવના સોસાયટી ભાગ- ૧, સામે નવાપુરા સામે, ભૂયંગદેવ ચાર રસ્તા, રાણીપ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૮૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૨૪૬૩૦
રાણીપ ડૉ. સુજાતા રાહુલ ૦૨ ભાવના સોસાયટી, ઉચ્ચ સ્તર, મેલડી માતા મંદિર સામે, રાણીપ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૮૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૩૧૫૮૧
રાણીપ રોયલ દંત ચિકિત્સાલય નિશાન આવાસ, આણંદ પાર્ટી પ્લોટ, ઇન્દ્રપ્રસ્થ ૯ સામે, રાણીપ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૭૦ (૯૧)-૯૭૧૪૨૩૨૫૫૫
રાણીપ શિવમ દંત ચિકિત્સાલય સી - ૧૫ શીતાલવાડી સોસાયટી, નિર્ણય નગર રાણીપ રોડ, રાણીપ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૮૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૨૨૫૨૨
રાણીપ ઉમિયા હોસ્પિટલ સોમેશ્વર ટેનામેન્ટ પાસે, રાણીપ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૨૨૬૨૮
રામનગર ડૉ. વંદન શાહ પંચાલ હાઉસ, રામનગર, રામનગર ચોક, સાબરમતી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૦૦૯૮૪
રાયપુર ડૉ. માધુરી અનેરાવ ૭૫૭, ભાઉ ની પોળ, બંબાવાળું ચોકઠું, રાયપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૪૯૮૯૨
રાયપુર ઉદયન દંત ચિકિત્સાલય વિવેકાનંદ હોસ્પિટલ પ્રથમ માળે, રાયપુર ગેટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૪૩૨૧૯
રીલીફ રોડ ભાવનગરી દંત ચિકિત્સાલય ૧૫૦૧ પથ્થર કુવા, પેટ્રોલ પંપ સામે, રીલીફ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૫૨૨૭૭
રીલીફ રોડ ડૉ. અશોક એસ શાહ (રીલીફ રોડ) નીમા હાઉસ, જ્યોતિ સંઘ, પેટ્રોલ પંપ પાસે, રીલીફ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૫૧૯૧૯
રીલીફ રોડ ડૉ. પંકજ સી હાઇનેસ હાઉસ, પ્રથમ માળે, મેમોન બેન્ક પાસે, સાલાપાસ રોડ, રીલીફ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૯૩૨૭૭૩૧૪૨૪
રીલીફ રોડ સમજુબા ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ રામનિવાસ બિલ્ડીંગ, પ્રથમ માળ, હજ પટેલ ની પોળ પાસે, કેલિકો ડોમ સામે, રીલીફ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૮૧૯૧૯
રીલીફ રોડ ભાવનગરી દંત ચિકિત્સાલય પથ્થરકુવા, રીલીફ રોડ, પેટ્રોલ પંપ સામે, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૭૪૯૪
વસ્ત્રાપુર આશ્રય ટ્રસ્ટ દંત ચિકિત્સાલય ૩, ગોયલ પ્લાઝા, પ્રથમ માળે, પ્રેમચંદ નગર પાસે, જજીસ બંગલો રોડ, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૯૨૮૯૬૩
વસ્ત્રાપુર અબાન દુતિયા બી.ડી.એસ ૧૪, માનસી કોમ્પલેક્ષ, પ્રેમચંદનગર રોડ, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૯૮૨૫૪૯૩૪૫૯
વસ્ત્રાપુર અક્ષય હાર્ટ અને મેડિકલ હોસ્પિટલ એન્ડ દંત ચિકિત્સાલય ૯૬ નાલંદા કોમ્પલેક્ષ, તક્ષશિલા ફ્લેટ્સ પાસે, પ્રેમચંદ નગર રોડ, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૫૧૩૮૬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20