અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના દંત ચિકિત્સક વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર દંત ચિકિત્સક સરનામું ફોન નં
વાસના ડો આશિષ દેસાઇ એ- ૧૧, એન ડી શ્રોફ્ફ બજાર, વાસણા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૧૧૪૮૩
વિજયનગર વેગા દંત ચિકિત્સાલય ૫૧ હેપી હોમ એપાર્ટમેન્ટ, અંકુર રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૭૫૭૭૬
વિરમગામ મહાત્મા ગાંધી જનરલ હોસ્પિટલ શાહીદ બાગ સામે, મંડળ રોડ, વિરમગામ, અમદાવાદ - ૩૮૨૧૫૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૩૨૨૫
વેજલપુર ડૉ. બીજલ એમ પટેલ ૧૩૨, શ્રેયસ કોમ્પલેક્ષ, પ્રથમ માળે, વેજલપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૨૦૪૧૩
વેજલપુર રિશમા દંત ચિકિત્સાલય ૪, રૂપજ્યોત સોસાયટી, વેજલપુર પોલીસ ચોકી સામે, વેજલપુર રોડ, વેજલપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૧૮૦૮૯
વેજલપુર શાહ દંત કેર ૮ શ્રુતિ રિધ્ધિ કોમ્પલેક્ષ, વસ્ત્રાપુર રેલવે ક્રોસિંગ પાસે, બુટ ભવાની મંદિર પાસે, વેજલપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૨૦૨૦૪
વેજલપુર સ્વસ્તિક સર્જિકલ હોસ્પિટલ અને દંત ચિકિત્સાલય ૩૨ / એ સુવિધા કેન્દ્ર, વેજલપુર બસ સ્ટેન્ડ પાસે, વેજલપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૨૯૪૫૨
શાહ આલમ જનકલ્યાણ હોસ્પિટલ મધુવન કોલોની, બી.વી.ડી શાળા સામે, મનન મોટર્સ સામે, શાહ આલમ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૫૪૭૫૭
શાહ આલમ શેઠ દંત હોસ્પિટલ શેઠ મેટરનિટી એન્ડ હોમ નર્સિંગ અલકા એપાર્ટમેન્ટ, સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા, મંગલ પાર્ક, શાહ આલમ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૯૨૭૪૪
શાહ આલમ શુભમ બાળકોની હોસ્પિટલ અને દંત હોસ્પિટલ ૪૦૫, શ્રી શુભલક્ષ્મી કોમ્પલેક્ષ, સ્વામિનારાયણ કોલેજ પાસે, મંગલ પાર્ક, પોસ્ટ ઓફિસ સામે, શાહ આલમ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૨૪૪૮૬
શાહ આલમ વહેદી દંત ચિકિત્સાલય ૧૧૬ એમએસ કોર્નર, પ્રથમ માળે, શાહ આલમ ટોલનાકા, શાહ આલમ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૪૨૫૩૩
શાહપુર ડૉ. મોહમ્મદ શકીલ શેખ શાહપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૨ (૯૧)-(૭૯)-૯૨૨૭૪૪૦૬૪૦
શાહપુર હવા દંત ચિકિત્સાલય ૩૪/૨, નંદન સોસાયટી, બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા, બહાઈ કેન્દ્ર, શાહપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૫૦૧૪૭૭
શાહીબાગ અગ્રવાલ દંત ચિકિત્સાલય બી ૮- ૯- ૧૦, માનીભાદ્ર એન્કલેવ, પ્રથમ માળે, રાજસ્થાન હોસ્પિટલ સામે, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૨૮૬૨
શાહીબાગ અક્ષરદીપ ઓર્થોપેડીક હોસ્પિટલ શુભ કોમ્પલેક્ષ, બીજા માળે, રાજસ્થાન હોસ્પિટલ, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૮૪૬૪૭
શાહીબાગ આણંદ દંત ચિકિત્સાલય ૨૫, શુકન મોલ, રાજસ્થાન હોસ્પિટલ પાસે, કેમ્પ રોડ, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૮૫૧૧૨
શાહીબાગ આણંદ મલ્ટી સ્પેશીયાલીટી હોસ્પિટલ્સ પ્ વ્હાઈટ હાઉસ, રાજસ્થાન હોસ્પિટલ સામે, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૬૬૭૮
શાહીબાગ અસ્ટમંગલ સર્જિકલ હોસ્પિટલ અસ્ટમંગલ કોમ્પલેક્ષ, રાજસ્થાન હોસ્પિટલ પાસે, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૧૨૧૨૦૬
શાહીબાગ ડૉ. ડિમ્પલ શાહ જી/૫, સ્વસ્તિક કોમ્પલેક્ષ, માધવ ડેરી પાસે, કેમ્પ રોડ, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૬૩૮૩૮
શાહીબાગ ડો નીતા શાહ બી ૬૩, ઓમ એન્કલેવ, સરકારી ગોદામ પાસે, વર્ષા સોસાયટી સામે, કેન્ટોનમેન્ટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૬૮૬૦૨૯
શાહીબાગ ડૉ. શીતલ આર જોશી ૪૦ મહર્ષિ એપાર્ટમેન્ટ, સિવિલ હોસ્પિટલની પાછળ, મ્યુનિસિપલ ગાર્ડન સામે, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૬૮૫૧૦૬
શાહીબાગ ગાયત્રી પરિવાર ટ્રસ્ટ ગાયત્રી શક્તિપીઠ, સર્કિટ હાઉસ સામે, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૬૩૬૬૭
શાહીબાગ સરકારી દંત કોલેજ અને ઈસ્પિતાલ સિવિલ હોસ્પિટલ કેમ્પસ, સિવિલ હોસ્પિટલ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૬૮૦૬૩૧
શાહીબાગ કાંતિલાલ મણીલાલ હોસ્પિટલ રેલવે અન્ડર બ્રિજ પાસે, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૬૮૦૧૦
શાહીબાગ રાજસ્થાન હોસ્પિટલ રાજસ્થાન હોસ્પિટલ, કેમ્પ રોડ, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૬૬૩૧૧
શાહીબાગ વરદાન દંત ચિકિત્સાલય એફ / ૫, શુભ કોમ્પલેક્ષ, રાજસ્થાન હોસ્પિટલ પાસે, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૮૪૦૫૫
શાહીબાગ અગ્રવાલ મલ્ટીસ્પેસીયાલીટી દંત ચિકિત્સાલય બી/૯- ૧૦, માનીભાદ્ર એન્કલેવ, શાહીબાગ, અમદાવાદ -
શાહીબાગ પ્રોસ્થોદોન્તીસ્ત શાહીબાગ, અમદાવાદ -
શાહીબાગ આણંદ દંત ચિકિત્સાલય જી/૨૫, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, શુકન મોલ, રાજસ્થાન હોસ્પિટલ પાસે, શાહીબાગ, અમદાવાદ -
શીલજ ડો વર્ષા ગુપ્તા દંત ચિકિત્સાલય બી/૫, પુરષોત્તમ નગર બસ સ્ટોપ, ઉમિયામાતા મંદિર સામે, બોપલ રોડ, શીલજ, સાણંદ - ૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-૯૮૭૯૮૪૫૮૩૮
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20