અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના દંત ચિકિત્સક વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર દંત ચિકિત્સક સરનામું ફોન નં
સરદાર નગર મોલ દંત ચિકિત્સાલય ૨૧ પ્રથમ માળે, સરદારનગર શોપ કેન્દ્ર, એરપોર્ટ રોડ પાસે, સરદાર નગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૭૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૬૪૭૭૬
સરસપુર આશ્રય ટ્રસ્ટ દંત ચિકિત્સાલય જગનાથ મહાદેવ મંદિર નીચે, સરસપુર નાગરિક કો ઓપ બેન્ક સામે, સરસપુર ક્રોસ રોડ, સરસપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૮ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૪૫૭૯૭૨
સરસપુર મણીબેન કે.કે આંખની હોસ્પિટલ શારદાબેન હોસ્પિટલ પાસે, સરસપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૯૨૫૯૪૪
સરસપુર શારદાબેન જનરલ હોસ્પિટલ સરસપુર શારદાબેન સર્કલ, સરસપુર ક્રોસ રોડ, સરસપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૯૨૪૨૬૨
સહીજપુર બોઘા જયા દંત ચિકિત્સાલય સૈજપુર ટાવર, આણંદ સર્જિકલ હોસ્પિટલ પાસે, પારસ બાળકોની હોસ્પિટલની નીચે, સહીજપુર બોઘા, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૧૪૩૨૧
સહીજપુર બોઘા કીન્તલ દંત ચિકિત્સાલય ૬, કૃષ્ણ નગર શોપીંગ સેન્ટર, કૃષ્ણ નગર બસ સ્ટેન્ડ સામે, એન.એચ. નં ૮, સૈજપુર બોઘા રોડ, સહીજપુર બોઘા, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૦૩૩૭૯
સહીજપુર બોઘા ઓમ દંત ચિકિત્સાલય દાસની ચાલ, સૈજપુર ટાવર પાસે, સંગીતા ફર્નિચર સામે, સહીજપુર બોઘા, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૫ (૯૧)-(૭૯)-૯૪૨૭૬૨૫૫૭૭
સહીજપુર બોઘા પારસ બાળકોની હોસ્પિટલ મ્યુનિસિપલ કચેરી સામે, સૈજપુર ટાવર પાસે, સહીજપુર બોઘા, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૨૨૩૪૫
સાણંદ ઓમ દંત ચિકિત્સાલય સિદ્ધિવિનાયક કોમ્પલેક્ષ, એસ.ટી. સ્ટેન્ડ, સાણંદ, સાણંદ - ૩૮૨૧૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૯૯૧૩૧૬૧૬૧૪
સાંતેજ અમદાવાદ દંત કોલેજ અને હોસ્પિટલ વિવેકાનંદ સોસાયટી, જોગની માતાનું મંદિર પાસે, સાયન્સ સિટી પાસે, સાંતેજ, રાંચરડા, રણછોડપુરા- ભાડજ રોડ, કલોલ, ગાંધીનગર - ૩૩૮૨૭૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૦૪૪૭
સાબરમતી ડૉ. અમિત એન પટેલ (સાબરમતી) ૨ - રવિ પાર્ક શોપીંગ સેન્ટર, વિસત પેટ્રોલ પંપ સામે, સાબરમતી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૧૮૩૦૨
સાબરમતી હર્ષ બાળકોની હોસ્પિટલ અને દંત કેર એડીસી બેન્ક ઉપર, સાબરમતી સામે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૧૬૩૨૩
સારંગપુર ડો દિપાલી શાહ શીતલ મહેલ, પ્રથમ માળે, સારંગપુર, સરદાર પટેલ રીંગ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૪૨૬૨૪
સીજી રોડ ડૉ અમર એ શાહ અને ડૉ ઝંખના એ શાહ એ/૧, ન્યુ કોમર્સિયલ સોસાયટી, લાલ બંગલો, રાજહંસ સોસાયટી સામે, સીજી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૪૯૦૧૦૦૪૬
સીજી રોડ ડૉ. ધીરજ જે પરીખ ૨૦૪, સમેધ બિલ્ડીંગ, બીજે માળ, એસોસિયેટેડ પેટ્રોલ પંપ પાસે, ગ્લોબલ ટ્રસ્ટ બેન્કની ઉપર, સીજી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૦૩૮૫૦
સીજી રોડ ડૉ. સોનલ શાહ (સીજી રોડ) જી- ૨૨, વ્હાઇટ હાઉસ, બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા સામે, સીજી રોડ, સીજી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૬૨૮૦
સીજી રોડ જ્યોત જડબાની અને ફેસ સર્જિકલ નર્સિંગ હોમ ૩૦૭/૩૦૮, સંગીની કોમ્પલેક્ષ, ત્રીજા માળે, ડોક્ટર હાઉસ પાસે, પરિમલ રેલવે ક્રોસિંગ પાસે, સીજી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૦૨૭૬૪
સીજી રોડ કર્ણાવતી મેડિકલ અને શૈક્ષણિક ટ્રસ્ટ ૬૦૫, સમેધ કોમ્પલેક્ષ, એસોસિયેટેડ પેટ્રોલ પંપ સામે, સીજી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૯૭૦૨૯૪/૯૫/૯૬
સીજી રોડ કેર સ્મિત આણંદ ચેમ્બર, પ્રથમ માળ, જૈન મંદિર પાસે, સીજી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૬૪૨૦૬
સીજી રોડ ડો અલકા પટવા વિજય પ્લાઝા શોપિંગ સેન્ટર, પ્રથમ માળે, સીજી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૯૧૦૧૭૬
સુખરામ નગર એસીસ જનરલ હોસ્પિટલ રાજપુર - હીરપુર, પાણીની ટાંકી પાસે, સુખરામ નગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૭૬૨૨૫
સુભાષ બ્રિજ ઓમ દંત ચિકિત્સાલય ૧૯ કાવેરી કોમ્પલેક્ષ, આર.ટી.ઓ પાસે, સુભાષ બ્રિજ સર્કલ, સુભાષ બ્રિજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૫૧૧૨૧
સેટેલાઇટ શેલ્બી હોસ્પિટલ્સ શેલ્બી હોસ્પિટલ, કર્ણાવતી ક્લબ સામે, સરખેજ ગાંધીનગર હાઇવે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૨૦૩૦૦૦
સેટેલાઇટ દાંત કેર સેન્ટર બીજે માળ, પુષ્પક ૬૬, સોમેશ્વર જૈન મંદિર, ૧૩૨ ફીટ રીંગ રોડ નજીક, અમદાવાદ,૩૮૦૦૧૫ -
સેટેલાઇટ ડો જય ડી મહેતા દંત અને ઇમ્પ્લાન્ટ ક્લીનક બી/૩, બી/૪ શ્યામલ કોમ્પલેક્ષ, ૧૩૨ ફુટ રીંગ રોડ, અમદાવાદ,૩૮૦૦૧૫ -
સેટેલાઈટ ૩૨ પર્લ્સ ૨૧, કેમ્પસ કોર્નર, પ્રહલાદનગર ગાર્ડન પાસે, આનંદનગર રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૯૯૦૪૧૮૧૨૫૨
સેટેલાઈટ આશિષ દંત ચિકિત્સાલય અને ઇમ્પ્લાન્ટ સેન્ટર ૩૦૫, અક્ષર કોમ્પલેક્ષ, શિવરંજની ક્રોસ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૧૨૧૩૦૬
સેટેલાઈટ એબીસી દંત ચિકિત્સાલય એ- ૪, મહાબળેશ્વર ફ્લેટ્સ, જોધપુર ટેકરા, સેટેલાઈટ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૯૨૨૮૫૫
સેટેલાઈટ ભલ્લા દંત ચિકિત્સાલય અને ઇમ્પ્લાન્ટ કેન્દ્ર ગેલેક્સી મોલ, બીજા માળે, સેટેલાઇટ રોડ, નેહરુનગર ચાર રસ્તા, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૫૦૭૪
સેટેલાઈટ ક્રિસ્ટલ દંત એફ- ૧૪, જયદીપ ટાવર, શ્રેયશ ક્રોસિંગ પાસે, આયોજન નગર, ધરણીધર દેરાસર પાસે, ૧૦૦ ફીટ આણંદ નગર રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૭૫૬૭૪૨૬૨૪૨
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20