અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના દંત ચિકિત્સક વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર દંત ચિકિત્સક સરનામું ફોન નં
સોલા તીર્થ દંત ચિકિત્સાલય ૩, એ.પી.એમ શોપિંગ મોલ, પ્રથમ માળે, સન એન સ્ટેપ ક્લબ સામે, સત્તાધાર ક્રોસ રોડ, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૧૭૯૦૫
સોલા રોડ સિમ્સ હોસ્પિટલ કેર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સ, શુકન મોલ પાસે, સાયન્સ સિટી રોડ, સોલા રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૭૧૨૭૭૧
સોલા રોડ દીપ દંત ચિકિત્સાલય ૧૪ મનોરથ કોમ્પલેક્ષ યુ.એલ, ક્રિષ્ના ડેરી ફાર્મ સામે, સત્તાધાર ક્રોસ રોડ, સોલા રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૭૨૭૪૦
સોલા રોડ દંત પ્લસ ક્લિનિક અને ઇમ્પ્લાન્ટ કેન્દ્ર એફ.એફ/૩૦, સત્યાસુર્ય કોમ્પલેક્ષ, રિલાયન્સ ફ્રેશ પાસે, સત્તાધાર ક્રોસ રોડ, સોલા રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૩૪૮૪૮
હાટકેશ્વર શિવમ દંત ચિકિત્સાલય ૪૯, સાઈબાબા કોમ્પલેક્ષ, પ્રથમ માળે, હાટકેશ્વર બસ ટર્મિનલ સામે, હાટકેશ્વર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૮૬૦૦૩૪
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20