અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના દંત ચિકિત્સક વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર દંત ચિકિત્સક સરનામું ફોન નં
ઉસ્માનપુરા રોયલ દંત ચિકિત્સાલય ૫, કિર્તી સાગર કોમ્પલેક્ષ, હોટેલ ફોર્ચ્યુન લેન્ડમાર્ક પાસે, એચડીએફસી બેન્કની પાછળ, સુવાસ હાઇ સ્કૂલ પાસે, ઉસ્માનપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૨૬૮૦
ઉસ્માનપુરા શાશ્વત દંત ચિકિત્સાલય ૪, સ્વર એપાર્ટમેન્ટ, પંચશીલ સોસાયટી સામે, ઉસ્માનપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૯૧૯૯૫૦
ઉસ્માનપુરા ઝીંઝુવાડિયા દંત અને ઓરલ ઈમ્પ્લાન્ટ કેન્દ્ર સેન્ટ્રલ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા સામે, મહેતા રેસ્ટોરન્ટ ઉપર, ઉસ્માનપુરા ક્રોસ રોડ, ઉસ્માનપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૪૧૭૧૨
ઉસ્માનપુરા ડો હેતલ એસ શાહ ૧, અંકીની હાઉસ, ઉસ્માનપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૫૦૧૬૬
એલિસબ્રીજ એબીસી દંત ચિકિત્સાલય અને હોસ્પિટલ ૧૧૩, એલિસબ્રીજ શોપીંગ સેન્ટર, એમજે ટાઉન હોલ સામે, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૮૨૩૬
એલિસબ્રીજ આગમ દંત ચિકિત્સાલય ૯, દેવતીર્થ બિલ્ડીંગ, પ્રિતમનગરનગર અખાડા સામે, સાધના સ્કૂલ પાસે, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૨૩૬૩૭૩
એલિસબ્રીજ દંત કેર કેન્દ્ર ૧- ૨ નંદ કુટીર એપાર્ટમેન્ટ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, ડોક્ટર હાઉસની પાછળ, પરિમલ ગાર્ડન પાસે, ૧૩ શાંતિ સદન સોસાયટી, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૨૩૨૭
એલિસબ્રીજ ડૉ. એ પી પંડિત જી ૨/૯, સુંદર ગોપાલ કોમ્પલેક્ષ, આંબાવાડી સર્કલ, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૩૦૧૯૬
એલિસબ્રીજ ડૉ. આણંદ પંડિત ૧૧ ગાંધી બાગ, લૉ ગાર્ડન પાસે, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૫૦૨૬
એલિસબ્રીજ ડૉ. અર્ચના કવાદકાર ૬, ગુલમર્ગ એપાર્ટમેન્ટ, હીરાબાગ ક્રોસિંગ, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૭૮૫૦
એલિસબ્રીજ ડૉ. દર્શિની સંઘવી ૨, દેવાંશ એપાર્ટમેન્ટ, પ્રીતમ નગર અખાડા, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૭૧૦૬
એલિસબ્રીજ ડૉ. મંજુલ કે જોશીપુરા ૫૦૪, સંગીતા કોમ્પલેક્ષ, પરિમલ ક્રોસિંગ પાસે, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૦૪૯૭૭
એલિસબ્રીજ ડૉ. એન એ ભટ્ટ ૨૦૫, ડોક્ટર હાઉસ, પરિમલ ક્રોસિંગ રેલવે, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૪૨૭૦૯
એલિસબ્રીજ ડૉ. નીતા એ પટેલ ૧૧, નંદનવન કોમ્પ્લેક્ષ્, ટાઉન હોલ, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૭૨૧૦
એલિસબ્રીજ ડૉ. રૂપેશ ગોડિયાવાલા ૬, પાર્ક એવન્યુ, પ્રથમ માળે, પરિમલ ગાર્ડન સામે, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૮૧૫૪
એલિસબ્રીજ ડૉ. એસ કે દિવાન અગ્રવાલ ચેમ્બર્સ, પ્રથમ માળે, ટાઉન હોલ સામે, એક્સ રે હાઉસ પાસે, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૫૫૦૯
એલિસબ્રીજ ડૉ. શેફાલી નિખીલ ચોક્સી બી ૧૦૧, આધુનિક એપાર્ટમેન્ટ, ગુજરાત કોલેજ પાસે, ૫૮- પ્રીતમ નગર સોસાયટી, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૩૦૫૩૮
એલિસબ્રીજ ડૉ. શ્વેતા કુમારસ્વામી ૨ / બી, મેડિકેર કેન્દ્ર, એમજે લાઇબ્રેરી, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૮૪૪૬
એલિસબ્રીજ ડો યોજના દોશી રંગોળી કોમ્પલેક્ષ, ચોથા માળે, સામે વી.એસ હોસ્પિટલ, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૮૧૯૦
એલિસબ્રીજ લે બોન્હેર ડાયાબિટીઝ થાઇરોઇડ અને એન્ડો ૧૯, બ્રહ્મણ મિત્રા મંડળ સોસાયટી, ડોક્ટર હાઉસની પાછળ, જલારામ મંદિર રેલવે ક્રોસિંગ પાસે, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૦૧૬૧૬
એલિસબ્રીજ મંગલમ દંત અને ઓરલ સર્જિકલ કિલનિક ૧૫, શાંતિસદન સોસાયટી, વિશ્વ વ્યાપાર હાઉસની પાછળ, પરિમલ ગાર્ડન પાસે, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૯૭૧૪
એલિસબ્રીજ પનોરા દંત ચિકિત્સાલય પાર્ક એવન્યુ, પ્રથમ માળે, પરિમલ ગાર્ડન સામે, સીજી રોડ, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૩૮૭૪
એલિસબ્રીજ સ્નેહ દંત ચિકિત્સાલય ૧૧૦ સંગીની કોમ્પલેક્ષ, પ્રથમ માળે, ડોક્ટર હાઉસ પાસે, સીજી રોડ, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૦૭૬૪૯
એલિસબ્રીજ વી એસ જનરલ હોસ્પિટલ શેઠ વાડીલાલ સારાભાઈ હોસ્પિટલ, ટાઉન હોલ પાસે, પાલડી રોડ, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૭૬૨૫
એલિસબ્રીજ ડો શ્વેતા કુમારસ્વામી ૨ / બી, મેડિકેર સેન્ટર, એમ જે લાઇબ્રેરી પાસે, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૮૪૪૬
એલિસબ્રીજ ડો સેજલ એચ પંડયા ૧૫, શાંતિસદન સોસાયટી, પરિમલ ગાર્ડન પાસે, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૯૭૧૪
એલિસબ્રીજ ડો દુર્ગેશ ઝવેરી ૧૩, પ્રથમ માળે, એલિસબ્રીજ શોપીંગ સેન્ટર, ટાઉન હોલ સામે, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૯૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૮૨૩૬
એલિસબ્રીજ ડો ભાદ્રદ શાહ ૧૧૦, સંગીની કોમ્પલેક્ષ, પ્રથમ માળે, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૦૭૬૪૯
એલિસબ્રીજ ડો આર એન ગોડીયાવાલા ૬, સ્પાર્ક એવન્યુ બિલ્ડીંગ, એલિસબ્રીજ, પાલડી, અમદાવાદ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૩૧૩૧
એલિસબ્રીજ ડો સોનલ પરીખ જી- ૨૨, હાઉસ વ્હાઈટ, એલિસબ્રીજ, પાલડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૬૨૮૦
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20