અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના દંત ચિકિત્સક વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર દંત ચિકિત્સક સરનામું ફોન નં
ઓઢવ ચોરસિયા હોસ્પિટલ દુર્ગા મેડિકલ સ્ટોરની ઉપર, સોનીની ચાલ ક્રોસ રોડ, ઓઢવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૯૭૭૦૦૦
ઓઢવ ડૉ. કેતન વોરા સી/૧૦ સોહમ કોમ્પલેક્ષ બીજા માળે, સોનીની ચાલ ક્રોસ રોડ, ઓઢવ જી.આઇ.ડી.સી., અમદાવાદ - ૩૮૨૪૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૯૮૨૦૩
ઓઢવ મૈત્રી મલ્ટીસ્પેસીયાલીટી દંત ચિકિત્સાલય બી/૨૦૪ અને ૨૦૫, રાજ કોમ્પલેક્ષ, રાજદીપ સોસાયટી પાસે, રાજેન્દ્ર પાર્ક, ઓઢવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૧૨૨૧૫૪
ઓઢવ માનવ મલ્ટીસ્પેસીયાલીટી આરોગ્ય કેન્દ્ર ૧, પૂર્ણિમા નગર, રાજેન્દ્ર પાર્ક પાસે, રાજેન્દ્ર પાર્ક ક્રોસ રોડ, ગૌરી સિનેમા રોડ, ઓઢવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૭૨૧૮૯
ઓઢવ શ્રીરામ દંત ચિકિત્સાલય ૮, જયરાજ કોમ્પલેક્ષ, પેટ્રોલ પંપ સામે, સોનીની ચાલી ચાર રસ્તા, ઓઢવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૪૭૯૧૦
કલોલ સંજીવની હોસ્પિટલ રાચરડા, તાલુકા - કલોલ, કલોલ, ગાંધીનગર-૩૮૨૭૨૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૦૪૪૬
કાંકરિયા દેવ્યાંગ દંત ચિકિત્સાલય ૪, દેવીશ્યામ કોમ્પલેક્ષ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, જુના ઢોર બજાર, કાંકરિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૩૦૭૧૫
કાંકરિયા પાર્થ દંત ચિકિત્સાલય ૪ - એ, મ્યુનિસિપલ સર્વન્ટ સોસાયટી, ફૂટબૉલ ગ્રાઉન્ડ પાસે, કાંકરિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૫૨૫૫૬
કાંકરિયા શ્રેય દંત કેર ૨૦૪ થી ૨૦૭ અને ૨૧૯, શાશ્વત આર્કેડ, ભુલાભાઈપાર્ક ક્રોસ રોડ, ગીતામંદિર રોડ, કાંકરિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-૯૮૯૮૯૧૪૦૧૪
કાંકરિયા ભાવના દંત ચિકિત્સાલય ૨૦૩ ૨૦૪, શીતલ પ્લાઝા, શેલત ભુવન, કાંકરિયા, મણીનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૯૮૨૧૯
કાલુપુર અસીમા દંત ચિકિત્સાલય જીવન ધ્રુવ સામે, પંચપટ્ટી, કાલુપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૩૯૩૦૩
કાલુપુર ડૉ. જ્હાબુવાલા દંત ચિકિત્સાલય કાલુપુર ટાવર પાસે, કાલુપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૬૩૫૨૫
કાલુપુર વિક્ટોરિયા જુબલી હોસ્પિટલ કાલુપુર રેલવે સ્ટેશન સામે, કાલુપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૪૨૪૪૫
કાલુપુર ડો આફતાબ શેખ ૫૧૦- ૨, કાલુપુર ટાવર રોડ, કાલુપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૨૩૦૦૯૩
ખાનપુર ડૉ. બી એફ કાંગા બી- ૨ અંક્લેસરિયા બ્લોક, ખાનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૫૦૭૦૦૪
ખાનપુર ડૉ. એન. આર દારૂવાલા પુષ્પક બિલ્ડીંગ, ત્રીજા માળે, કામા હોટેલ સામે, ખાનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૬૦૧૨૪૯
ખોખરા ડો રેનુ એસ ભારદ્વાજ અમીગંગા કોમ્પલેક્ષ, રોહિત મિલ સર્કલ સામે, ખોખરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૭૨૬૫૮
ખોખરા મહેમદાબાદ દંત અને ઓર્થોડોન્ટીક ક્લિનિક અમીગંગા કોમ્પલેક્ષ, રોહીતમિલ સર્કલ સામે, ખોખરા મહેમદાબાદ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૧૨૨૬૫૮
ખોખરા મહેમદાબાદ પ્રતિભા દંત ચિકિત્સાલય ૧૮, તેજેન્દ્ર કોમ્પલેક્ષ, પ્રથમ માળ, શ્રીપાલ કોમર્શિયલ સેન્ટર, હાટકેશ્વર સર્કલ, ખોખરા મહેમદાબાદ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૮૯૮૧૭૬૭૨૩
ખોખરા મહેમદાબાદ પોન્ટીંગ દંત લેબ અલીબીસ ચાલ, બાલ ભવન પાસે, મદ્રાસી મંદિર રોડ, ખોખરા મહેમદાબાદ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૭૧૭૦૬
ખોખરા મહેમદાબાદ રૂદ્રાક્ષ દંત કેર બી ૨૮, રાધે મોલ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, નેશનલ હેન્ડલૂમ પાસે, તપન હોસ્પિટલ સામે, ખોખરા મહેમદાબાદ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૯૮૭૯૪૧૭૨૧૭
ખોખરા મહેમદાબાદ સ્મૃતિ હોસ્પિટલ અમીગંગા કોમ્પલેક્ષ, રોહિત મિલ સામે, ખોખરા મહેમદાબાદ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૭૨૬૫૮
ગાંધીનગર આરોગ્યમ દંત હોસ્પિટલ પ્લોટ નં ૧૪૬/૧, સેકટર ૨૨, પંચદેવ મંદિર રોડ, ગાંધીનગર, ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૭૨૭૦૪૨
ગાંધીનગર આશીર્વાદ દંત ચિકિત્સાલય ૯૧૧/૧, એસ.ટી. બસ સ્ટેન્ડ ઘ રોડ પાસે, સેકટર સી/૭ , ગાંધીનગર, ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૩૮૧૮૧
ગાંધીનગર દેવ દંત ચિકિત્સાલય પ્લોટ ૧/પ્લોટ ૧૧૮૨ , સંસ્કૃત ૧, ઘ ૧.૫, હાયટેક હોસ્પિટલ ઘ રોડ, સેકટર ૩ ડી, ગાંધીનગર હો, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૪૯૬૭૯
ગાંધીનગર ડૉ. ભરતભાઈ પટેલ પ્લોટ નં ૧૪૬/૨, પંચદેવ મંદિર રોડ, સેકટર ૨૨, ગાંધીનગર, ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૨૧૯૬૯
ગાંધીનગર ડૉ. દીપ્તિ પી શાહ પ્લોટ નં ૨૩૬/૨, ફાઉન્ટેન ચ રોડ પાસે, સેકટર ૨૨, ગાંધીનગર, ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૨૬૦૯૦
ગાંધીનગર ગોએન્કા હોસ્પિટલ જી.જી.એસ પિપલાજ, પેથાપુર- મહુડી રોડ, પિપલાજ, ગાંધીનગર-૩૮૨૬૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૭૮૨૪૨
ગાંધીનગર કિસન જનરલ હોસ્પિટલ નવીન શાક બજાર, ઓવરબ્રિજ સામે, કલ્યાણપુરા, કલોલ, ગાંધીનગર-૩૮૨૭૨૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૨૦૦૦
ગાંધીનગર મૈત્રી દંત ચિકિત્સાલય પ્લોટ નં - ૮૬૭, વિશ્વકર્મા શોપીંગ સેન્ટર, સેકટર ૨૧, ગાંધીનગર - ૩૮૧૦૨૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૩૬૨૨૪
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20