અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના દંત ચિકિત્સક વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર દંત ચિકિત્સક સરનામું ફોન નં
ગાંધીનગર રોટરી ફિઝીયોથેરાપી અને દંત કેર પંચદેવ મંદિર પાસે, સેકટર ૨૨, ગાંધીનગર, ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૪૪૧૬૬
ગાંધીનગર સંજીવની દંત ચિકિત્સાલય ૬૯૭, સેકટર ૨૨, શોપીંગ સેન્ટર, ગાંધીનગર, ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૨૧૬૪૭
ગાંધીનગર સેતુ દંત ચિકિત્સાલય ૯ જિલ્લા શોપીંગ સેન્ટર, સેકટર ૬, ઇન્કવાયરીની બાજુમાં, ગાંધીનગર, ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૪૮૨૨૬
ગાંધીનગર શિવમ દંત ચિકિત્સાલય જી ૬, સેકટર ૨૪, ગાંધીનગર નાગરિક બેન્ક સામે, ૨૪/૨૮ ક્રોસ રોડ, ગાંધીનગર, ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૩૯૯૮૨
ગાંધીનગર શ્રીજી દંત પ્લોટ નં ૯૬૪/૨, એસ.ટી. ડેપો સામે, સેકટર ૭/સી, ગાંધીનગર, ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૩૯૦૪૩
ગાંધીનગર સુસ્મિત દંત ચિકિત્સાલય ૯૪૭/૧, બસ સ્ટોપ સામે, સેકટર ૭ / સી, ગાંધીનગર, ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૪૧૪૧૭
ગાંધીરોડ ડૉ. નવીન ખંભાતા ૧૮૯૯, પાડાની પોળ પાસે, યુનિયન બેન્ક પાસે, ગાંધીરોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૭૬૧૦૬
ગાંધીરોડ નેશનલ દંત સપ્લાય કો. ૭૦૭ પ્રથમ માળે, પાડા પોળ કોઠારી પોળ સામે, ગાંધીરોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૪૯૪૭૮
ગાંધીરોડ ડો એસ એસ સીઓં ચંદ્રવિલાસ હોટેલ રોડ, ગાંધીરોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૪૮૧૧૩
ગાંધીરોડ ડૉ અશોક શાહ ૧, નીમા હાઉસ, પોલીસ સ્ટેશન રોડ પાસે, ગાંધીરોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૫૧૯૧૯
ગીતા મંદિર ચાઈનિઝ દંત ચિકિત્સાલય અને લેબોરેટરી ૩ સંકેત એવન્યુ, સામે ભારતીય ઓવરસીઝ બેન્ક સામે, મંગલપાર્ક બસ સ્ટેન્ડ પાસે, ગીતા મંદિર રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૨૪૨૪૧
ગીતા મંદિર રોડ વખારિયા દંત ચિકિત્સાલય અનીશા શોપ કોમ્પલેક્ષ, નવા વિકાસ ગૃહ રોડ, ભુલાભાઈ પાર્ક પાસે, બેન્ક ઓફ બરોડાની ઉપર, ગીતા મંદિર રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૨૬૭૧૬
ગુરુકુળ ડૉ. પ્રવિણ ચંદારાણા ૩૧ ગ્રીનવીલા, વિશ્રામ નગર પાસે, ગુરુકુળ રોડ, ગુરુકુળ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૩૨૧૨૧
ગુરુકુળ ડૉ. પ્રિતિ યુ પટેલ ઉદયન પટેલ બાળકોની હોસ્પિટલ, ગુરુકુળ રોડ સામે, ડ્રાઈવ ઇન રોડ, ૧૨- ૧૫, બીજે માળ, મૂનલાઇટ કોમ્પલેક્ષ, ગુરુકુળ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૫૩૪૭૩
ગુરુકુળ ડૉ. રાજેશ એન પંડયા ૧૦, નિલમણી શોપીંગ સેન્ટર, સ્ટર્લીંગ હોસ્પિટલની પાછળ, સોનલ ક્રોસ રોડ, ગુરુકુળ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૩૦૯૨૯
ગુરુકુળ માનસી દંત ચિકિત્સાલય એફ/૫, બાલાજી સેન્ટર, ગુરુકુળ સામે, ડ્રાઈવ ઇન રોડ, ગુરુકુળ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૯૭૨૬૦૧૮૨૩૭
ગુરુકુળ ઋષિકા દંત ચિકિત્સાલય ૨૧૩, સનસેટ રો હાઉસ, ગુરુકુળ રોડ, ડ્રાઈવ ઇન રોડ, ગુરુકુળ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૮૨૪૪૨
ગુરુકુળ શ્રીજી દંત ચિકિત્સાલય ૯, ચિન્મય ટાવર, સુભાષ ચોક, ગુરુકુળ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૨૨૦૧૦
ગુરુકુળ સ્માઈલ દંત ચિકિત્સાલય ૮ મીલ મણિ કોલોની, સોનલ ક્રોસ રોડ, ગુરુકુળ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૭૯૦૯૦
ગુરુકુળ ડો નિશા ઉપ્પલ ૧૦૪, હેરિટેજ પ્લાઝા, ડ્રાઈવ ઇન રોડ, ગુરુકુળ, ગુરુકુળ ટાવર સામે, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૮૮૨૬૧
ગુરુકુળ આદિત્ય દંત ચિકિત્સાલય ૬, બીજે માળ, બાલાજી સેન્ટર, ડ્રાઈવ ઇન રોડ, ગુરુકુળ સામે, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૯૦૭૮૧
ગુરુકુળ ડો રીના મહેતા ૮૧, કેશવનગર સોસાયટી, સુભાષ ચોક, ડ્રાઈવ ઇન રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૬૨૩૧
ગુરુકુળ ડો સમીર ઉપ્પલ ૧૦૪, હેરિટેજ પ્લાઝા, રોડ, ગુરુકુળ, ડ્રાઇવ ઇન રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૮૮૨૬
ગોમતીપુર દલાલ હોસ્પિટલ ઉષા ટોકીઝ પાસે, ધોબી ચાલ, ગોમતીપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૬૪૩૮૧
ગોમતીપુર ગોમતીપુર જનરલ હોસ્પિટલ છીકાનીવાલા ચેમ્બર્સ, વીર ભગતસિંહ હોલ સામે, ગોમતીપુર ફુવારા, ગોમતીપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૯૪૧૮૦૦
ઘાટલોડિયા આશ્રય ટ્રસ્ટ દંત ચિકિત્સાલય  શ્યામરથ ટાવર, કે.કે નગર ક્રોસ રોડ, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૯૩૭૭૨૪૦૫૩૪
ઘાટલોડિયા ડો દેવર્ષ આર શાહ બી/૨/૨૬, મધ્વૃંગ સોસાયટી, રન્નાપાર્ક બસ સ્ટોપ, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૭૧૭૪૩
ઘાટલોડિયા ડૉ. મીતા વિપુલ તુરખિયા એ- ૨૫/૨૬ શ્રીકુંજ, રન્ના પાર્ક, સોલા રોડ, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૮૦૫૭૪
ઘાટલોડિયા ડૉ. પ્રકાશ દરબાર ૮૪, નંદન દેવ શોપિંગ સેન્ટર, ચાણક્યપુરી બજાર, આર.સી. ટેકનીકલ રોડ, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૯૮૨૫૬૪૫૩૬૨
ઘાટલોડિયા ડો શાહ દંત ચિકિત્સાલય ૧૫,૧૬, રુપમ શોપીંગ સેન્ટર, વીર રેસ્ટોરન્ટ સામે, રન્ના પાર્ક, પ્રભાત ચોક, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૭૧૮૮૩
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20