અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના દંત ચિકિત્સક વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર દંત ચિકિત્સક સરનામું ફોન નં
જીવરાજ પાર્ક ડૉ. પ્રવિણ એચ ઠક્કર જીવરાજ પાર્ક, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-(૭૯)-૯૮૯૮૩૯૭૮૭૭
જીવરાજ પાર્ક શાંતિ દંત અને ઓર્થોડોન્તિક ક્લિનિક યુ/૪૫, ધનલક્ષ્મી કોમ્પલેક્ષ, જીવરાજ પાર્ક, બસ સ્ટોપ પાસે, જીવરાજ પાર્ક, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૩૨૬૫૦
જીવરાજ પાર્ક સ્મિત દંત ૨, અનુરાધા શોપીંગ સેન્ટર, ચિંતન હોસ્પિટલ પાસે, જીવરાજ પાર્ક રોડ, જીવરાજ પાર્ક, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૫૧૩૪૨૨
જીવરાજ પાર્ક સુરવિ દંત ચિકિત્સાલય શોપ નં- ૧૯/૨૦/એ, સહજાનંદ કોમ્પલેક્ષ, ઉચ્ચ સ્તર, ઓવરબ્રિજ પાસે, જીવરાજ પાર્ક ચાર રસ્તા, જીવરાજ પાર્ક, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૨૫૩૯૩
જુનાવાડજ ઉમિયા દંત ચિકિત્સાલય એફ- ૩, બોડીકેર સેન્ટર, જુનાવાડજ બસ સ્ટોપની પાછળ, આશ્રમરોડ, જુનાવાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૫૫૪૪૨૬૪૦
જુનાવાડજ ડો સુનિલ ડી પટેલ એફ- ૮, બોડી કેર સેન્ટર, આશ્રમરોડ, જુનાવાડજ, જુનાવાડજ બસ સ્ટોપની પાછળ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૬૦૬૪૫
જુહાપુરા એડવાન્સ દંત કેર કેન્દ્ર એફ - ૮, લાલ પ્લાઝા, રોયલ અકબર સામે, જુહાપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૨૨૭૪૩
જુહાપુરા ઇક્રા હોસ્પિટલ એચ.એન નં ૮, બાગે ફીરોડીશ સોસાયટી, ખુરશીદ પાર્ક સામે, સરખેજ રોડ, સોનલ ટોકીઝ રોડ, જુહાપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૬૮૨૮
જોધપુર મુસ્કાન મલ્ટી સ્પેશીયાલીટી દંત ચિકિત્સાલય એફ.એફ - ૧૧૬, આદિત્ય પ્લાઝા, જોધપુર ગામ રોડ, જોધપુર ટેકરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૮૭૯૧૩૯૯૭૯
ઠક્કરબાપા કૃપા દંત બંગલો નં ૨૩૮/૪, ઇન્દ્રજીત સોસાયટી સામે, ડી પ્રકાશ સ્ટ્રીટ, ઠક્કરબાપા નગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૫૦ (૯૧)-(૭૯)-૯૮૨૪૧૩૧૯૨૫
ઠક્કરબાપા નગર માધવ દંત ચિકિત્સાલય  એફ- ૧૦, સુરધારા કોમ્પલેક્ષ, ઇન્દ્રવીહાર સોસાયટી સામે, નિકોલ ગામ રોડ, ઠક્કરબાપા નગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૫૦ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૨૨૦૨૧૨
ડ્રાઈવ ઇન રોડ આદિત્ય દંત ચિકિત્સાલય ૬, બાલાજી સેન્ટર, બીજે માળ, ગુરુકુળ સામે, ડ્રાઈવ ઇન રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૯૦૭૮૧
ડ્રાઈવ ઇન રોડ ડૉ. માથુરનું ક્લિનિક એ- ૫, વેણુનાદ કોમ્પલેક્ષ, ઉદગમ શાળા પાસે, જય અંબે નગર રોડ, ડ્રાઈવ ઇન રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૫૫૨૫૦
ડ્રાઈવ ઇન રોડ સાલ હોસ્પિટલ અને મેડિકલ ઇન્સ્ટિટ્યુટ સાલ હોસ્પિટલ, દુરદર્શન કેન્દ્ર સામે, ડ્રાઈવ ઇન રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૪૫૬૦૦
ડ્રાઈવ ઇન રોડ વાસુપૂજય બાળકોની દંત ચિકિત્સાલય બી ૨૦૬, રૂદ્રા આર્કેડ, મે ફ્લાવર મહિલા હોસ્પિટલની આગળ, હેલ્મેટ ક્રોસ રોડ, ડ્રાઈવ ઇન રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૬૬૨૧
થલતેજ ડૉ. દુર્ગેશ બેલૂર દુકાન નં ૨૪, ઓર્ચિડ મોલ, ગોવર્ધન પાર્ટી પ્લોટ પાસે, થલતેજ શીલજ રોડ, થલતેજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-૯૭૧૨૯૭૪૧૦૪
થલતેજ ડૉ. કે જી દવે એ/૩૩, લવ કુશ ટાવર સામે, જય અંબે નગર, થલતેજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૯૮૨૫૦૩૪૯૩૭
થલતેજ જ્યોતિ દંત ચિકિત્સાલય ૬ સહજાનંદ કોમ્પલેક્ષ, ભાઈકાકા નગર, થલતેજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૨૪૩૬૬૨
થલતેજ પ્રથમ દંત હોસ્પિટલ ૨૨૮, એસ.જી. મોલ, ભાઈકાકા પાસે, હોમ ટાઉન સામે, થલતેજ ક્રોસ રોડ, થલતેજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૯૪૨૬૩૨૧૧૨૪
થલતેજ શરણમ દંત ચિકિત્સાલય ૧૦૧ શૈલી કોમ્પલેક્ષ, સુરધારા સર્કલ, સાલ હોસ્પિટલ રોડ, થલતેજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૨૨૪૮૮૪
થલતેજ સોહમ દંત દુકાન નં ૧૧૪- ૧૧૫, સિલ્વરટચ સ્ક્વેર, પ્રથમ માળ, બાગબાન પાર્ટી પ્લોટ સામે, થલતેજ શીલજ રોડ, થલતેજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૬૬૨૫
થલતેજ ડો જ્યોતિ માથુર ૫, વેણુનાદ કોમ્પલેક્ષ, થલતેજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૮૯૪૯૬
દાણીલીમડા ડો યાસીર ફેમીલી દંત ચિકિત્સાલય ૭, ક્લાસિક સન્ની કોમ્પલેક્ષ, શહલામ તોલ નાકા, એમએસ ગ્રાઉન્ડ સામે, દાણીલીમડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૩૦૩૫૩
દિલ્હી ચકલા ડૉ. જાગૃતિ પટેલ ગ્રાઉન્ડ ફલોર, જનતા મેડિકલ સ્ટોરની સામે, ઘીકાંટા રોડ, દિલ્હી ચકલા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૬૯૮૭૪
ધંધુકા આર એમ એસ હોસ્પિટલ ધંધુકા, ભાવનગર અહેમદાબાદ હાઇવે, ધંધુકા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૬૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૨૫૪૩
નરોડા દેવ દંત કેર ૬, સૌન્દર્ય વિલા શોપિંગ, સુકન બંગલો સામે, નિકોલ નરોડા રોડ, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૯૯૭૪૨૧૨૧૯૦
નરોડા ડૉ. પ્રકાશ ચૌહાણ ૧૨/૧૩ મહિપતરામ ચેમ્બર, નરોડા પોલીસ ચોકી સામે, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૯૮૭૯૨૭૨૯૨૭
નરોડા ઓમ દંત મલ્ટીસ્પેસીયાલીટી ક્લિનિક રાજ મંદિર કોમ્પલેક્ષ, અનિલ શો રૂમ સામે, દેવી સિનેમા પાસે, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૯૮૯૮૧૧૪૪૧૪
નરોડા પાર્વતી જાદવ હોસ્પિટલ નવી યુનિયન કો ઓપ બેન્ક સામે, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૦૨૯૯૫
નરોડા રૂદ્રાક્ષ હોસ્પિટલ જયવીર કોમ્પલેક્ષ, એસ.ટી. વર્ક શોપ પાસે, પાટિયા પાસે, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૪૧૭૧૭
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20