અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના દંત ચિકિત્સક વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર દંત ચિકિત્સક સરનામું ફોન નં
નરોડા શ્રદ્ધા દંત ચિકિત્સાલય રાધેશ્યામ એપાર્ટમેન્ટ પ્રથમ માળે, નવદુર્ગા સોસાયટી પાસે, નરોડા પાટિયા, નરોડા રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૦૧૧૦૦
નરોડા ઉમિયા દંત ચિકિત્સાલય ૧૦/૧૧ દેવ કોમ્પલેક્ષ, પોલીસ સ્ટેશન સામે, ઓમકાર ડેરી પાસે, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-૯૮૨૪૪૫૧૯૦૮
નરોડા વેદાંત દંત ૭ કમલા બજાર, સેન્ટ વર્ક શોપ પાસે, ગજંદ એક્ષ્રરે હાઉસ, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૨૪૬૮૬૬
નવજીવન ડૉ. દિનેશકુમાર રાજવીર ગઢવી ૩ ગઢવી સોસાયટી, નવજીવન, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૧૦૧૭
નવરંગપુરા આશુ દંત ડૉ. કે.કે શાહ બંગલો, નવરંગપુરા પોસ્ટ ઓફિસની પાછળ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૧૪૧૨
નવરંગપુરા ચિરાગ દંત ચિકિત્સાલય ૨૦૬, ચુનીલાલ ચેમ્બર્સ, ૨ કલ્પના કોલોની, ચોઇસ રેસ્ટોરન્ટ પાસે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૦૫૪૫
નવરંગપુરા ડૉ. અલકા ગૌરાંગ પટવા ૭/૬ વિજય પ્લાઝા, પ્રથમ માળ, વિજય ચાર રસ્તા પાસે, વિજય રેસ્ટોરન્ટ પાસે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૯૧૦૧૭૬
નવરંગપુરા ડૉ. અલ્પા બેન્કર ૧૦૮ સ્વસ્તિક સોસાયટી, સેન્ટ ક્ષેવિયર્સ્ લેડિઝ છાત્રાલય પાસે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૨૨૬૨૬
નવરંગપુરા ડૉ. હેમાંગી મણીયાર / ડૉ. જયેશ પરીખ એફ - ૭, અનુપમ કોમ્પલેક્ષ-૧, સ્વસ્તિક ક્રોસ રોડ, એચ.એલ કોમર્સ કોલેજ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૬૦૧૪
નવરંગપુરા ડૉ. કલ્પેશ વૈષ્ણવ અરવિંદ મિલ સામે, ન્યૂ કોમર્સ પોસ્ટ ઓફિસ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૯૮૨૫૬૨૫૮૪૪
નવરંગપુરા ડૉ. નૈલેશ કે ગાંધી ચોઇસ બિલ્ડીંગ, ચોઇસ ઉપર, સ્વસ્તિક ક્રોસ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૨૬૪૪૩
નવરંગપુરા ડૉ. પ્રકાશ એ કતબમના ૨૦૩ શ્રેયસ કોમ્પલેક્ષ, જૈન દેરાસર સામે, મીઠાખળી છ રસ્તા, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૬૨૩૧
નવરંગપુરા ડૉ. રજનીકાંત પી મહેતા વિશ્વકર્મા કોમ્પલેક્ષ, બીજા માળે, મહાદેવનગર સોસાયટી સામે, સ્ટેડિયમ રોડ, ગોલ્ડન ટ્રાયેન્ગલ પાસે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૦૩૩૭૪
નવરંગપુરા ડો સંજય વી તોલિયા કે.ડી ચેમ્બર્સ, પ્રથમ માળે, એ.જી હાઇસ્કુલની પાછળ, નવરંગપુરા ક્રોસ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૮૬૨૪
નવરંગપુરા ડૉ. શાહ જી.પી. અને દંત ચિકિત્સાલય ૪૦૧, રૂદ્રમલ કોમ્પલેક્ષ, હોટલ તાજ પાસે, સ્વસ્તિક ક્રોસ રોડ પાસે, ચોઇસ સ્નેક બાર લેન, સીજી રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૫૮૧૯
નવરંગપુરા નિધિ હોસ્પિટલ શ્રીકુંજ બિલ્ડીંગ, સ્ટેડિયમ કોમર્સ કોલેજ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૨૩૨૧૨૧
નવરંગપુરા પરફેક્ટ સ્માઇલ દંત કેર ૧૫ પલ્લવી રો હાઉસ, મેમનગર ફાયર સ્ટેશન સામે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૦૦૧૯૧
નવરંગપુરા પલ્સ વુમન હોસ્પિટલ પ્રા લિ ૧૦૮, સ્વસ્તિક સોસાયટી, અંકલ સેમસ પિઝાની પાછળ, સેન્ટ ક્ષેવિયર્સ્ કન્યા છાત્રાલય, એચ.એલ કોમર્સ કોલેજ છ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૪૮૩૧
નવરંગપુરા સેવિયર હોસ્પિટલ ભારત પેટ્રોલ પંપ, લખુડી તળાવ, સ્ટેડિયમ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૬૧૯૦૮૦૦૦
નવરંગપુરા શેલ્બી હોસ્પિટલ્સ મેમનગર ફાયર સ્ટેશન પાસે, વિજય ક્રોસ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૨૦૩૦૦૦
નવરંગપુરા શાશ્વત દંત કેર ૧૧૧ અક્ષર આર્કેડ, મેમનગર, મેમનગર ફાયર સ્ટેશન સામે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૬૪૫૦૪૦૬૦
નવરંગપુરા સ્માઈલ કેર દંત ચિકિત્સાલય ૧૫, હાટકેશ્વર સોસાયટી, દર્પણ ક્રોસ રોડ, એસ.ટી. ક્ષેવિયર્સ્ શાળા રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૬૮૫૭૭
નવરંગપુરા વર્લ્ડ ક્લાસ બ્રેસીસ ૫ નિષ્કા એવન્યુ, નરનારાયણ ટાવર સામે, સ્વસ્તિક ક્રોસ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૨૧૦૭૧
નવરંગપુરા યશ દંત ચિકિત્સાલય ૧૭ ન્યુ કોમર્સિયલ સોસાયટી, રાજહંસ સોસાયટી સામે, લાલ બંગલોની પાછળ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૪૮૬૧
નવરંગપુરા ડો ભોજક અનિલ પી રંગકુંજ સોસાયટી, જૈન મંદિર નજીક, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૧૬૪૬૫
નવરંગપુરા ડો અમિત ભટ્ટ દંત ચિકિત્સાલય ૧૮, વિશ્વામિત્ર કોમ્પલેક્ષ, સ્ટેડિયમ ક્રોસ રોડ પાસે, સ્ટેડિયમ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૦૯૫૪૬
નવરંગપુરા ડો દર્શિની વિક્રમ શાહ ૫, શેલ્બી હોસ્પિટલ, નવરંગપુરા, વિજય ચાર રસ્તા પાસે, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૯૧૦૭૦૦
નવરંગપુરા ડો બ્રિજેશ પટેલ ૧૮, વરદાન ટાવર, પ્રગતિનગર કોર્નર, નવરંગપુરા, શાસ્ત્રીનગરની સામે, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૩૦૪૦૫
નવરંગપુરા ડો રમેશ એ મહાદેવીયા આઠમાં માળે, શ્રી ક્રિષ્ના સેન્ટર, મીઠાખળી છ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૬૫૦૫૦
નવરંગપુરા ડો પ્રકાશ એ કતબમના ૨૦૩, શ્રેયસ કોમ્પ્લેક્સ, નવરંગપુરા બસ સ્ટોપ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ, ગુજરાત પાસે - ૩૮૦૦૦૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૬૨૩૧
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20