અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના દંત ચિકિત્સક વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર દંત ચિકિત્સક સરનામું ફોન નં
નવરંગપુરા ડો તુષાર એસ અમીન ૩, સુરમાલા, વિજય પાર્ક સોસાયટી સામે, મુની બજાર, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૦૪૨૩
નવરંગપુરા ડો નૈલેશ ગાંધી સીજી રોડ, નવરંગપુરા, સ્વસ્તિક ચાર રસ્તા પાસે, ચોઇસ ઉપર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૨૬૪૪૩
નવરંગપુરા ડો ગૌતમ એન પટેલ ૨૦૨, નારાયણ, નવરંગપુરા બસ સ્ટેન્ડ પાછળ, હેવમોર રેસ્ટોરન્ટ સામે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૮૧૫૩૨
નવરંગપુરા ડૉ અમર શાહ એક- ૧, ન્યૂ કોમર્સિયલ સોસાયટી, સીજી રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૬૮૬૮૩
નવરંગપુરા ડો મિલાન દલાલ પાર્ક એવન્યુ, પ્રથમ માળે, સીજી રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૩૮૭૪
નવરંગપુરા ડો ભારતી પટેલ સીપી ચેમ્બર, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૬૧૩૩૭
નવાવાડજ ડૉ. મનીશ પી પટેલ ૯, સંઘમ શોપીંગ સેન્ટર, જૂના જકાત નાકા પાસે, અખબારનગર સર્કલ પાસે, ચાંદલોડીય રોડ, નવાવાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૪૧૭૭૯
નવાવાડજ નીશી દંત હોસ્પિટલ વિજય પ્લાઝા, બીજા માળે, ભાવસાર છાત્રાલય પાસે, નવાવાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૪૫૫૮૦
નવાવાડજ પલક દંત ચિકિત્સાલય બી/૧, સુર્યારાની કોમ્પલેક્ષ, અખબારનગર સર્કલ, નવાવાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૪૭૭૨૦
નવાવાડજ પટેલ દંત લેબ અમદાવાદ દંત આર્ટસ નારાયણ ચેમ્બર, પ્રથમ માળે, ડીલાઈટ સાઉન્ડ પાસે, મહાદેવ કોમ્પલેક્ષની બાજુમાં, શાહ માર્કેટ રોડ, નવાવાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૫૨૨૬૭
નવાવાડજ સ્પંદન દંત ચિકિત્સાલય ૨, સમર્થ કોમ્પલેક્ષ, ઉચ્ચ સ્તર, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, નેશનલ હેન્ડલૂમ પાસે, ૧૩૨ ફૂટ રીંગ રોડ, નવાવાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૯૨૫૫૧૬૬૮૮
નવાવાડજ તિરૂપતિ જનરલ હોસ્પિટલ તિરૂપતિ કોમ્પલેક્ષ, શિવમએપાર્ટમેન્ટ સામે, અખબારનગર સર્કલ પાસે, નવાવાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૪૬૨૧૬
નવાવાડજ વૃંદાવન દંત ચિકિત્સાલય ૨ મંગલમ પાર્ક, ભાવસાર છાત્રાલયની પાછળ, નવાવાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૮૨૫૬૯૩૫૭૨
નવાવાડજ ડૉ. વિરલ પટેલ શ્યામલ સંકુલ, વ્યાસ વાડી સામે, ૧૩૨ ફીટ રીંગ રોડ, નવાવાડજ, એહમદ, અમદાવાદ -
નવાવાડજ ડો જય મહેતા બી ૩-૪, શ્યામલ કોમ્પલેક્ષ, નવાવાડજ, વાડજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૭૨૨૮૪
નવાવાડજ  ડૉ મહેશ પટેલ ૯, સંગમ શોપીંગ સેન્ટર, નવાવાડજ, વાડજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૮૪૫૪૭
નારણપુરા ૩૨ પર્લ્સ એફ/૮, શાંતિ આર્કેડ, જયમંગલક્રોસ રોડની વચ્ચે, એ.ઈ.સી ઓવરબ્રિજ, ૧૩૨ ફીટ રીંગ રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૧૦૦૦૯
નારણપુરા બોઘાણી દંત અને ઓરલ ઇમ્પ્લાન્ટ સેન્ટર ૬૬, સંસ્કાર ભારતી સોસાયટી, એકતા એપાર્ટમેન્ટ્સ સામે, ૧૩૨ રીંગ રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૭૦૩૬૮
નારણપુરા બ્રિજ દંત ચિકિત્સાલય અને ઇમ્પ્લાન્ટ કેન્દ્ર આકાશ કોમ્પલેક્ષ ૩, પ્લેનેટ હુન્ડાઈની ઉપર, એ.ઈ.સી ક્રોસ રોડ્સ, ૧૩૨ ફીટ રીંગ રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૧૯૯૦૯
નારણપુરા બાળ દંત કેર બી/૩૦૬, શિવાલિક યશ કોમ્પલેક્ષ, ત્રીજા માળે, બીઆરટીએસ બસ સ્ટોપ શાસ્ત્રીનગર, ૧૩૨ ફૂટ રીંગ રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૨૨૮૭
નારણપુરા દીપ જ્યોત દંત ચિકિત્સાલય ૨૦, વૃંદાવન એન્કલેવ, એ.ઈ.સી ક્રોસ રોડ પાસે, ૧૩૨ ફીટ રીંગ રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૯૫૮૪૨
નારણપુરા ડેન્ટેક મલ્ટી સ્પેશીયાલીટી દંત ચિકિત્સાલય ૧૧૭- ૧૧૮ સહજાનંદ એવન્યુ, એ.ઈ.સી કચેરી પાસે, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૨૫૯૯૮૫
નારણપુરા દેવનીતી દંત ચિકિત્સાલય સીપી ચેમ્બર્સ, નવરંગ સ્કૂલ સામે, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૬૧૩૩૭
નારણપુરા ડૉ. અભિલાષ જી શાહ ૩૯/૪૫૭, આસોપાલવ એપાર્ટમેન્ટ, મંગલમૂર્તિ બસ સ્ટોપ પાસે, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૩૩૮૬૧
નારણપુરા ડૉ. અનાર એમ પટેલ ૧૦૬- ૧૨૬૧, શ્રીનગર એપાર્ટમેન્ટ, સાજન પાર્ટી પ્લોટ સામે, સોલા રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૧૪૧૫૫૫
નારણપુરા ડૉ. અનિલ ભોજક ૩૪, રંગકુંજ સોસાયટી, નારણપુરા ચાર રસ્તા, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૧૬૪૬૫
નારણપુરા ડૉ. કેવલ શાહ ૮ સુજય એપાર્ટમેન્ટs, નારણપુરા ક્રોસ રોડ પાસે, ૨ માણેકલાલ કોલોની, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૭૭૩૦૨
નારણપુરા ડૉ. પ્રતિભા અઠવાલે જૈન દેરાસર સામે, અંકુર રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૭૨૯૧૩
નારણપુરા ડૉ શિલ્પા એ મંગલદાસ A- ૨, ધનજીભાઈ કોમ્પલેક્ષ, પ્રથમ માળે, જનરલ કો ઓપ બેન્ક સામે, નારણપુરા રેલવે ક્રોસિંગ પાસે, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૫૦૪૫૭
નારણપુરા ડૉ. તૃપ્તિ પી પટેલ ૧૪, નીરવ કોમ્પલેક્ષ, પ્રથમ માળે, નવરંગ હાઇસ્કુલ પાસે, નવરંગ ક્રોસ રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૮૦૫૫૭
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20