અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની જ્વેલરી ડિઝાઈનર વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર જ્વેલરી ડિઝાઈનર સરનામું ફોન નં
માણેકચોક શ્રી વરદાયિની ઓર્નામેન્ટ ૧૨૫૪, જૈન દેરાસર પાસે, લુહારની પોળ, મદનગોપાલ હવેલી રોડ, માણેકચોક, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૫૩૩૭૦
રતનપોળ રાજા મશીન પોલીશ વર્ક્સ ૨, સાગર ભુવન, શેઠની પોળ, રતનપોળ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૪૪૫૧૪૫
રન્નાપાર્ક જ્વેલ ક્રિયેશન ઇ-૩૦૨, અર્જુન ગ્રીન્સ એપાર્ટમેન્ટ, નીલકંઠ મહાદેવની પાછળ, મેનારવ હોલ પાસે, રન્નાપાર્ક, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૯૮૨૫૩૨૫૮૭૮
રાણીપ રિધમ આર્ટસ એસ/૧૨, સુવર્ણા એપાર્ટમેન્ટ, ભાગ ૨, અર્જુન આશ્રમ પાસે, રાણીપ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૮૦ (૯૧)-૯૩૭૪૬૯૪૬૧૧
રાયપુર શ્રીજી મશિન કટિંગ ૧૪, સહજાનંદ બજાર, રતનપોળ, રાયપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૨ (૯૧)-૯૮૯૮૪૬૯૫૨૮
વસ્ત્રાપુર પૂજા શાહ સ્ટુડિયો સેવાસદન, ૨૧૮, સુશીલ પાર્ક, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૫૦૦૧
વસ્ત્રાપુર રિલાયન્સ જ્વેલ્સ ૧ શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર પાસે, જજીસ બંગલો રોડ, માનસી ક્રોસ રોડ, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૩૮૬૨૧
વસ્ત્રાપુર રિષી ક્રિએટિવ એકેડમી ફોર ડિઝાઇન ડી-૨૦૧, ચિન્મય ક્રિસ્ટલ ટાવર, વસ્ત્રાપુર તળાવ સામે, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૯૦૪૯૮૪૩૩૩
શાહપુર વાય કે જ્વેલર્સ ૪૯૬૨/૩, ૧ માંલીવાક્યની પોળ, ખજૂરી મજીદ પોળન નાકે, શાહપુર રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૬૦૦૦૩૧
શાહીબાગ સ્વીટ ચોઇસ સિલેક્શન જી/૯, અષ્ટમંગલ કોમ્પલેક્ષ, રાજસ્થાન હોસ્પિટલ પાસે, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૯૨૯૨૦૦૧
સી જી રોડ આસ્થા ડાયમંડ ૩૯-૪૦, મરડીયા પ્લાઝા, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, એસોસિએટેડ પેટ્રોલ પંપ પાસે, સીજી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૧૦૪૫
સી જી રોડ અતુલ્ય ડીઝાઈનર જ્વેલરી સી જી રોડ, સી જી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૯૮૭૯૨૯૭૬૬૧
સી જી રોડ હરુભાઈ ઝવેરી ૯, વ્હાઇટ હાઉસ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, સીજી રોડ, પંચવટી ક્રોસ રોડ, સીજી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૬૦૮૦૪
સી જી રોડ કે કે જ્વેલ્સ ૨ ૭/૮, નેશનલ પ્લાઝા, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, લાલ બંગલો સામેં, સાસુજી રેસ્ટોરેન્ટની બાજુમાં, સીજી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૫૨૩૨૪૩
સી જી રોડ લબ્ધી જેમ પેલેસ ૨૩૨, સુપર મોલ, લાલ બંગલો પાસે, સીજી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૧૯૨૩
સી જી રોડ સોની બચુભાઇ જીવાભાઈ ૭, ઉચ્ચ સ્તર, સેફાયર, બઝાર કોલકાતા પાસે, સીજી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૦૮૧૩૭૮
સેટેલાઈટ મનન ઝવેરી ૧૦૭, પ્રથમ માળે, અક્ષર કોમ્પલેક્ષ, સીતા ટાવર અને કાલુપુર કોમર્શિયલ કો ઓપરેટિવ બેન્ક લિમિટેડ સામે, શિવરંજની ક્રોસ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-૭૯-૪૯૦૧૧૭૩૮
સેટેલાઈટ રચના દેસાઇ જી/૭, મહાવીર ફ્લેટ, શ્યામલ ક્રોસ રોડ પાસે, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૮૭૯૦૦૭૪૮૦
સેટેલાઈટ ત્રિભોવનદાસ ભીમજી ઝવેરી ઇસ્કોન સેન્ટર, શિવરંજની ક્રોસ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૪૮૫૦૦૧
સોલા રોડ રાની બુટિક જીએફ ૭/૮, નવરંગ ટાવર, સાર્થક શાળા સામે, સત્તાધાર ક્રોસ રોડ, સોલા રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૯૯૭૮૮૨૯૪૪૯
1 2