અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરની પ્લાસ્ટિક માલ ઉત્પાદકો વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર પ્લાસ્ટિક માલ ઉત્પાદકો સરનામું ફોન નં
બાપુનગર રુચા પ્લાસ્ટીક ઈન્ડસ્ટ્રીઝ અમદાવાદ, રખિયાલ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૩ (૯૧)-૭૯-૨૨૧૬૪૬૭૨
બાપુનગર ઓમ પ્લાસ્ટ ઈન્ડસ્ટ્રીયર્સ ૫, માણેકલાલ ઈન્ડસ્ટ્રીઅલ એસ્ટેટ, ગતરાડ સાયકલની પાસે, ઈન્ડસ્ટ્રીઅલ એસ્ટેટ કોર્નર, બાપુનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-૯૮૭૯૧૮૬૧૬૫
મણીનગર હરિઓમ પ્લાસ્ટીક શોપ નં-૧૪, હીરાભાઈ ટાવરની સામે, ઉત્તમનગર, જવાહર ચોક રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૯૨૪૨૦૪૦૫૮
મણીનગર હરિઓમ પ્લાસ્ટીક શોપ નં-૧૪, યશ ફ્લેટની પાસે, હીરાભાઈ ટાવરની સામે, જવાહરચોક રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૮૨૪૭૪૬૬૧૪
મીઠાખળી ફાઈનલાઈન એગ્રીએડ પ્રા.લી.મી.ટેડ ચોથે માળ, નરકવેસ્ટ હાઉસ, મીઠાખળી, મીઠાખળી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૯૨૨૮૪૪૧૩૨૬
મેમ્કો હર્ષ પોલીકોટ બી-૫૧, ક્રિષ્ના ગોપાલ એસ્ટેટ, મેમ્કો ચાર રસ્તા, મેમ્કો, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-૯૪૨૮૧૧૫૫૦૯
મેમ્કો સન્ની પ્લાસ્ટીક સન્ની પ્લાસ્ટીક, પટેલ પેટ્રોલ પંપની સામે, નરોડા રોડ, મેમ્કો ચાર રસ્તા, મેમ્કો, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-૯૯૨૪૩૫૪૯૮૩
રીલીફરોડ અરીંહત પ્લાસ્ટીક એન્ડ પેકેજિંગ જી/એફ, ફેઈક પ્લાઝા, અશોક સીનેમાની સામે, પી.આઈ.આર., મોહમ્મદશાહ રોડ, રીલીફ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૨૫૩૫૮૯૧૦
લાલ દરવાજા વેવ પોલીમર્સ ટેકનોલોજી ઓફિસ નં-૪, સહયોગ બિલ્ડીંગ, ચોથે માળ, દીનબાઈ ટાવરની સામે, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૨૫૫૦૫૫૩૭
વટવા જી.આઈ.ડી.સી કેમાચ મીકેનીયર્સ લીમીટેડ ૧૦/૩, પેસ આઈ, જી.આઈ.ડી.સી, એમ.પી.ઈન્ડસ્ટ્રીઝની પાછળ, વટવા રેલ્વે ક્રોસીંગની પાસે, વટવા, જી.આઈ.ડી.સી. અમદાવાદ-૩૮૨૪૪૫ (૯૧)-૭૯-૨૫૮૯૮૮૦૬
વેજલપુર ઉમા પ્લાસ્ટીક પ્લોટ નં-૧૨૪, જી.આઈ.ડી.સી., વેજલપુર, વેજલપુર-૩૮૨૮૭૦ (૯૧)-૨૭૬૩-૨૮૧૯૮૪
વેજલપુર સન પ્લાસ્ટીક ઈન્ડસ્ટ્રીયર્સ ૫૯, ઉબખાલ, કુકરવાડા, વેજલપુર, વેજલપુર-૩૮૨૮૭૦ (૯૧)-૨૭૬૩-૨૫૨૬૯૧
શાહીબાગ ભુમિ પ્લાસ્ટ સન્ત્રમ એસ્ટેટ, પહેલે માળ, તાવડીપુરા પોસ્ટ ઓફિસની સામે, દુધેશ્વર રોડ, શાહીબાગ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-૭૯-૨૫૬૨૦૭૩૭
શાહીબાગ દીપ પ્લાસ્ટીક બી-૧૨૭, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, બી.જી.રોડ, દિલ્હી દરવાજાની બહાર, શાહીબાગ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-૭૯-૬૫૨૨૭૫૨૨
સરખેજ ગાંધીનગર હાઈવે સ્પારકો મલ્ટીપ્લાસ્ટ પ્રા.લી.ટેડ ૭૦૪, સુરમાઉન્ટ બાયઝાનટાઈન, ઈસ્કોન ટેમ્પલની સામે, કસેલા ટાવરની પાસે, સરખેજ ગાંધીનગર હાઈવે, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-૭૯-૪૦૦૨૬૭૬૮
સરસપુર પંકજ પ્લાસ્ટીક સરસપુર, અમદાવાદ, મીલન સીનેમાની પાસે, સરસપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૮ (૯૧)-૯૮૭૯૯૫૩૧૦૨
સરસપુર કૃપા પ્લાસ્ટીક ૨૭, રાયપુર મીલની સામે, નારાયણ એસ્ટેટ, સરસપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૮ (૯૧)-૭૯૨૨૯૨૩૧૩૭
સરસરપુર અર્બુદા મેન્યુફેકચરીર્સ એ-૩૭, પુષ્પરાજ એસ્ટેટ, નુતનમીલ કંમ્પાઉન્ડ, સરસપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૮ (૯૧)-૯૮૯૮૮૫૦૯૬૧
સીવીલ હોસ્પિટલ રોડ સ્વસ્તિક પ્લાસ્ટીક ઈન્ડસ્ટ્રિયર્સ શ્રીનાથ ચેમ્બર્સ, વિશ્વવિદ્યાલય સ્કુલની પાસે, બાપુનગર, ન્યુ સીવીલ રોડ, સીવીલ હોસ્પિટલ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-૭૯-૨૨૮૬૫૫૫૮
1 2