અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની સી બી એસ ઈ શાળા વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર સી બી એસ ઈ શાળા સરનામું ફોન નં
થલતેજ યુરો સ્‍કુલ  યુરો સ્‍કુલકેમ્‍પસ,હેબતપુર,થલતેજ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-૯૯૨૫૦૯૧૧૧૧
થલતેજ માનવ સ્‍કુલ  ૩,પટેલસોસાયટી,ઉદગમ સ્‍કુલનીબાજુમાં,જયઅંબેનગરપાછળ,થલતેજ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૫૦૦૫૧
થલતેજ સ્‍વસ્‍તીક સાત્‍વા વિકાસ સ્‍કુલ  સીંધુભવનપાસે,ઓનન્‍યુ૧૦૦ફુટરોડ,૨કે.એમ.એસઓફસરખેજગાંધીનગરહાઈવેથીપાકાવનઈન્‍ટરસેકશન,થલતેજ,અમદાવાદ-૩૮૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૪૧૫૧૬
થલતેજ ઉદગમ સ્‍કુલ  દુરદર્શનકેન્‍દ્રપાસે,સરદારપટેલઈન્‍સ્‍ટીટયુટપાછળ,થલતેજ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૫૦૩૩૯
થલતેજ ઉદગમ સ્‍કુલ ફોર ચીલ્‍ડ્રન સરદારપટેલઈન્‍સ્‍ટીટયુટપાછળ,થલતેજટેકરા,થલતેજ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૫૦૬૬૩
દસ્‍ક્રોઈ ડી.પી.એસ ઈસ્‍ટ સ્‍કુલ કેમ્‍પસ હિરાપુરચારરસ્‍તા,મણીનગરમહેદાવાદરોડ,દસ્‍ક્રોઈ,અમદાવાદએચ.ઓ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૯૦૯૯૧૨૮૦૦૦
બોડકદેવ ડી.એલ.એકેડમી ફોર લીટલ પીપલ પ્લોટ-૪૨૨,જજીંસબંગલોરોડ,બોડકદેવ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૫૭૫૨૫
બોડકદેવ નીરમા વિદ્યાવિહાર પ્લોટનં-૩૯૦,ગેલેક્ષીટાવર,ગ્રાન્‍ડભગવતીહોટલપાસે,બોડકદેવ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૧૦૨૦૦૦
બોડકદેવ પ્રકાશ હાયરસેકન્‍ડરી સ્‍કુલ  સંદેશપ્રેસપાસે,બોડકદેવ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૪૦૧૨૩
બોડકદેવ રેડસ્‍લીફ સ્‍કુલ  ૨૬૯-૨-એ,પ્રેસ્‍ટીજટાવરનીબાજુમાં,વાનજાસોસાયટી,બોડકદેવ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૩૨૦૦
બોડકદેવ વન્‍ડરવુડ પ્રી સ્‍કુલ એન્‍ડ એક્ટીવીટી સેન્‍ટર ૧૫,પ્રેરણાદીપબંગ્‍લોઝ,નીરમા સ્‍કુલપાછળ,બોડકદેવફાયરસ્‍ટેશનપાસે,ગ્રાન્‍ડભગવતીલાઈન,બોડકદેવ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૭૦૩૨૩
બોપલ દીવ્‍યાજ્યોત સ્‍કુલ  એક્સીસબેન્‍કપાછળ,કબીરએન્‍કલેવપાસે,બોપલધુમારોડ,ધુમા,સાણંદ-૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-\(૨૭૧૭\)-૨૬૮૭૦૩૨૩
બોપલ દીલ્‍હી પબ્‍લીક સ્‍કુલ  બોપલરેલ્‍વેક્રોસીંગપાછળ,બોપરલસ્‍કેર,બોપલ,સાણંદ-૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-\(૨૭૧૭\)-૨૩૦૫૨૧
બોપલ સત્‍યમેવજયતે ઈન્‍ટરનેશનલ સ્‍કુલ  ઈ-૧-૪૧સ્‍ટર્લીગસીટી,બોપલ,સાણંદ-૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-\(૨૭૧૭\)-૨૩૦૫૨૭
બોપલ શાંતી એશીયાટીક સ્‍કુલ  વ્રજગાર્ડનનીપાછળ,૨૦૦ફુટરીરગરોડશેલા,બોપલ,સાણંદ-૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-\(૨૭૧૭\)-૬૬૧૫૬૪૬૭
બોપલ ધ ન્‍યુ-તુલીપ ઈન્‍ટરનેશનલ સ્‍કુલ  સ્‍ટર્લીંગસીટી,બોપલ,સાણંદ-૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-\(૨૭૧૭\)-૨૩૧૯૫૯
બોપલ વન્‍ડરવુડ પ્રી સ્‍કુલએન્‍ડએક્ટીવીટી સેન્‍ટર ૮,૯,૧૦,નારાયણકૃપાબંગ્‍લોઝ,કબીરએન્‍કલેવપાસે,એકસીસબેન્‍કપાછળ,બોપલધુમારોડ,બોપલ,સાનંદ-૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-\(૨૭૧૭\)-૨૬૮૭૦૩૨૩
બોપલ અવર એ-વન હાઈ સ્‍કુલ  ૫૧,૫૨બાલેશ્વરબંગ્‍લોઝ,મેઈનરોડ,ઈન્‍ડીયાકોલોનીપાછળ,બોપલ,સાણંદ-૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-\(૨૭૧૭\)-૨૩૦૦૩૦
બોપલ દીલ્‍હી પબ્‍લીક સ્‍કુલ  બોપલ,અમદાવાદ,બોપલપાછળ,બોપલ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-\(૨૭૧૭\)-૨૨૨૩૦૫૨૧
મણીનગર આનંદનિકેતન સ્‍વપ્નકોમ્‍પલેક્ષ,જવાહરચોક,મણીનગર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૪૬૫૪
મણીનગર દિલ્‍હી પબ્‍લીક સ્‍કુલ એડમીશન ઓફીસ  પુનીતઆશ્રમપાછળ,મણીનગર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૭૧૧૧૭
મણીનગર હેબ્રોન એજ્યુકેશનટ્રસ્‍ટ ૧-૨મહાલક્ષ્મીપાર્કસોસાયટી,મણીનગરરેલ્‍વેસ્‍ટેશનનીબાજુમાં,મણીનગરપુર્વ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૬૨૮૭૨
મેમનગર મહારાજા આગ્રાસેન વિદ્યાલય  ગુરૂકુળપાછળ,સ્‍ટલીંગહોસ્‍પીટલપાસે, વીરસાવરકરચોક,મેમનગર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૩૭૪૪૦
મોટેરા વન્‍ડરવુડ પ્રી સ્‍કુલ એન્‍ડ એક્ટીવીટી સેન્‍ટર ૨,દેવપ્રીયાબંગ્‍લોઝપાર્ટ-૨,ઉર્જાકોમ્‍પલેક્ષબાજુમાં, દેવપ્રીયાકોમ્‍પલેક્ષપાસે,મોટેરાસ્‍ટેડીયમરોડ,મોટેરા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૭૦૩૨૩
રામદેવનગર ડી.એલ.એ. એકેડેમી ફોર લીટલ પીપલ સર્વેનં.૮૦૯એસ,અમદાવાદ,ગુજરાત,રણચંદ્ર,રામદેવનગર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૨૭૫૨૭
વસ્‍ત્રાપુર કેન્‍દ્રીય વિદ્યાલય ઈસ્‍રો-સેકકોલોની,બ્લાઈન્‍ડ સ્‍કુલ,વસ્‍ત્રાપુર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૯૦૨૧
વસ્‍ત્રાપુર નિર્માણ હાઈ સ્‍કુલ  વસ્‍ત્રાપુરલેકપાસે,શાબ્રીએપાર્ટમેન્‍ટપાછળ,ઈન્‍દ્રપ્રસ્‍થબંગ્‍લોઝબાજુમાં,વસ્‍ત્રાપુર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૨૭૫૮૧
વેજલપુર ફાઈવ એલીમેન્‍ટસ ઈગ્‍લીશ પ્રાયમરી સ્‍કુલ  રાધેકોમ્‍પલેક્ષ,સ્‍ટેટબેન્‍કઓફઈન્‍ડીયા,મકરબારોડ,વેજલપુર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૨૨૦૧૨
વેજલપુર ક્રુશનમ ઈન્‍સ્‍ટીટયુટ ઓફ એજ્યુકેશન શ્રીનનંદનગરક્રોસરોડ,શ્રીનંનદનગર,વેજલપુર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-૯૩૭૭૪૧૪૬૦૦
શાહીબાગ એચીવર એકેડેમી ૧૭-૧૮,શુકદમોલ,રાજસ્થાનહોસ્‍પીટલપાસે,શાહીબાગ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૨૫૯૪૯૮
1 2 3