અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની સી બી એસ ઈ શાળા વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર સી બી એસ ઈ શાળા સરનામું ફોન નં
શાહીબાગ આર્મી પબ્‍લીક સ્‍કુલ હનુમાનકેમ્‍પપાસે,કારટોમેન્‍ટએરીયા,શાહીબાગ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૬૨૫૪૩
શાહીબાગ કેન્‍દ્રીય વિદ્યાલયનં.૧ એમ.આરકેમ્‍પસ,પોલીસકમીશ્‍નરઓફીસપાસે,શાહીબાગ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૬૨૬૪૯૩
શાહીબાગ કેન્‍દ્રીય વિદ્યાલયનં.૨ હનુમાનકેમ્‍પપાસે,ડફનાલાપાસે,એરપર્ટ,રોડ,શાહીબાગ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૬૭૬૮૧
શાહીબાગ રચના સ્‍કુલ  રીતાપાર્કપાછળ,સુજાતાફલેટ્સપાસે,શાહીબાગ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૬૭૭૪૫
શાહીબાગ શૌર્ય આર્મી પ્રી સ્‍કુલ  અમદાવાદકેન્‍ટોમેન્‍ટ,હનુમાનકેમ્‍પપાસે,શાહીબાગ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૬૨૯૯૭
સરખેજ અદાની વિદ્યામંદીર અદાનીસી.એન.જીપંપપાછળ,મકરબા,સરખેજ,અમદાવાદ-૩૮૨૨૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૫૫૭૭૧૫
સાબરમતી કેન્‍દ્રીય વિદ્યાલય રેલ્‍વેક્રોસીંગપાસે,ડીકેબીનરોડ,સાબરમતી,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૦૦૧૮૪
સાબરમતી એન.એમહાઈ સ્‍કુલ  સાબરમતીઅમદાવાદ,સાબરમતી,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-૯૪૨૯૧૩૪૫૦૮
સેટેલાઈટ કાંગારુ કીડ્સ ૧,રુદ્રબંગ્‍લોઝ,દેવાઆષીશ સ્‍કુલપાસે,રામદેવનગર,સેટેલાઈટ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૨૬૯૪૫
સેટેલાઈટ શ્રીનારાયણગુરૂ વિદ્યાલય ઈસ્રોસેકપાછળ,જોધપુરટેકરા,રામદેવનગર,સેટેલાઈટ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૬૧૬૯૫
સેટેલાઈટ વન્‍ડર વુડ પ્રી સ્‍કુલ  ૫૦-૫૧શીવાલીકબંગ્‍લોઝ,મધુરહોલનીબાજુમાં,આનંદનગર,સેટેલાઈટ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૬૮૪૬
હાથીજણ આનંદનિકેતન સ્‍કુલ હાથીજણ,જશોદાનગરમહેમદાવાદહાઈવે,હાથીજણ,અમદાવાદ-૩૮૨૪૪૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૫૦૯૦
1 2 3