અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના કમ્પ્યુટર પાર્ટસ સેવા વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર કમ્પ્યુટર પાર્ટસ સરનામું ફોન નં
ક્રિષ્ના કમ્પ્યુટર બી/એફ/૧0, પારસી પંચાયત કોમ્પલેક્ષ, પારસી ડુંગરવાડી પાસે, જશોદાનગર ક્રોસ રોડની બાજુમાં, વટવા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪0 વટવા (૯૧)-૯૬0૧૬૧૫૩૧૮
ગમી ટેક્નોલોજીસ જી-૨૩, સર્જન-૨ કોમ્પલેક્ષ, પંજાબ નેશનલ બેન્ક પાસે, ન્યૂ સીજી રોડ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૪ ચાંદખેડા (૯૧)-૯૮૭૯૪૩૧૨૪૩
ગુરુ ઈન્ટરનેશનલ લિમિટેડ ૧, જે બી ટાવર, ભોંયતળિયું, ટીવી ટાવર સામે, થલતેજ, અમદાવાદ - ૩૮00૫૪ થલતેજ (૯૧)-(૭૯)-૪00૫૧૪૧૩
ગ્રંથ ઈન્ફોટેક ૬, આવકાર કોમ્પલેક્ષ, સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળ મદિર સામે, ડ્રાઈવ ઇન રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮00૫૨ મેમનગર (૯૧)-૯૮૨૫0૭૮૧0૨
જાનકી સિસ્ટમ હરિનંદન કોમ્પલેક્ષ, પ્રથમ માળે, શક્તિ વિજય સોસાયટી સામે, અર્બુદાનગર રોડ, ઓઢવ, અમદાવાદ - ૩૮00૧0 ઓઢવ (૯૧)-૯૭૨૬૬૫૬૮૯૪
જીનિયસ ઈન્ફોટેક ૩, મ્યુનિસિપલ માર્કેટ, પ્રથમ માળે, એનઆઈડી સામે, નારાયણનગર રોડ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮000૭ પાલડી (૯૧)-૯૮૯૮00૧૯૮૩
જૈન ઇન્ફોકોમ એફ-૬, પ્રીમિયર કોમ્પ્લેક્ષ, પ્રારબ્ધ કોમ્પલેક્ષ સામે, સંદેશ પ્રેસ રોડ, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮00૧૫ વસ્ત્રાપુર (૯૧)-૯૮૨૪૪૯૯૭૯૮
ઝીઓન ઈસ્ટોર એસ-૨૧, આલ્ફા વન મોલ, વસ્ત્રાપુર તળાવ પાસે, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ વસ્ત્રાપુર (૯૧)-(૭૯)-૪0૩0૭૬૪૧
ટોર્નાડો કોમ્પ્યુટર્સ ૬ / એ, શિવમ કોમ્પ્લેક્ષ, ભૂયંગદેવ ક્રોસ રોડ, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮00૬૧ ઘાટલોડિયા (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૯૫૯૧૮
ડાયનેમિક કોમ્પ્યુટર્સ બી-૧૮, રવીજા પાર્ક, દેવસીટી બંગલો સામે, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮00૬૧ ઘાટલોડિયા (૯૧)-(૭૯)-૨૯0૯૯0૯૪
ડીએમપી સેવાઓ ૨0૨, રામચન્દ્ર હાઉસ, દિનેશ હોલ પાસે, ઇન્કમટેક્સ, અમદાવાદ - ૩૮00૧૪ ઇન્કમટેક્સ (૯૧)-(૭૯)-૩00૨૪૮૬૪
ડેલ્ટા એન્ટરપ્રાઇઝ બી/૪, પોપ્યુલર સેન્ટર, મેડીલીંક હોસ્પિટલ પાસે, ૧૩૨ ફૂટ રીંગ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮00૧૫ સેટેલાઈટ (૯૧)-(૭૯)-૩0૧૨૯૧૯૫
ડોલ્ફિન કોમ્પ્યુટર્સ એફ-૩, વલ્લભ ટાવર, સ્વાગત પાર્ટી પ્લોટ સામે, ભૂયંગદેવ ક્રોસ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ મેમનગર (૯૧)-૯૪૨૬0૫૨૭૬0
દિપા ઈન્ફોટેક ૨૧૭, પીપલ પ્લાઝા, મેમનગર ફાયર સ્ટેશન પાસે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮000૯ નવરંગપુરા (૯૧)-(૭૯)-૨૭૯૧૧૩૭૫
પરીખ કોમ્પ્યુટર્સ જરીવાલા પાર્ક, પ્રથમ માળે, દુકાન નં-૪, ઈશ્વર ભવન પાસે, એચ એલ કોમર્સ કોલેજ છ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮000૯ નવરંગપુરા (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૬૧૧00
પ્રોમ સર્વિસીસ ૨૧૧, આદિત્ય પ્લાઝા, જોધપુર ગામ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮00૧૫ સેટેલાઈટ (૯૧)-૯૮૭૯0૪૮૮૩૯
ફૈથ સિસ્ટમ અને સોલ્યુશન ૨, ચંચળબાગસોસાયટી, બસ સ્ટોપ સામે, રન્નાપાર્ક, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮00૬૧ ઘાટલોડિયા (૯૧)-૮૩0૬૨0૪૨૧૮
ફ્રેન્ડઝ કમ્પ્યુટર સોલ્યુશન્સ ૧0૩, વિસત પેટ્રોલ પંપ પાસે, શુકન મોલ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૪ ચાંદખેડા (૯૧)-૭૯-૪૯0૧૨૩૭0
બ્લ્યુઓશન.કોમ ઈસીએસ કોર્પોરેટ હાઉસ, નં ૧૧, ગાર્ડન વ્યુ, ઔડા ગાર્ડન સામે, ઓફ એસ.જી. હાઇવે, સિન્ધુ ભવન રોડ, બોડકદેવ, અમદાવાદ - ૩૮00૫૪ બોડકદેવ (૯૧)-૮૯૮000૫0૬૪
ભગવતી એન્ટરપ્રાઇઝ સી/૫, સ્વયંભુ એપાર્ટમેન્ટ, સહજાનંદ કોલેજ, આઝાદ સોસાયટી પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮00૧૫ આંબાવાડી (૯૧)-૯૯૯૮0૫૯૧૪૫
ભારતીય ઈન્ફોટેક / ઇન્ફોસિસ્ટમ ૧0, પ્રથમ માળે, વિશ્વાસ સિટી કોમ્પલેક્ષ, ભાગ-૧, શાયોના સિટી સામે, આર.સી. ટેકનિકલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ રોડ, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮00૬૧ ઘાટલોડિયા (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૬૯૭૪૪
મન કમ્પ્યુટર યુ/૮, રત્નદીપ એવન્યુ, એમ્કો બેન્ક પાસે, કાલુપુર કો ઓપરેટીવ બેન્ક સામે, ભૂયંગદેવ, સોલા રોડ, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ ઘાટલોડિયા (૯૧)-૯૯૭૪૬૫૬૧00
મહાવીર ટ્રેડર્સ ૨0૩, સુપથ, વિજય ક્રોસ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮000૯ નવરંગપુરા (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪0૩૬0૯
મહેતા કોમ્પ્યુટર વર્ધમાન જૈન બોર્ડિંગ, દેના બેન્ક પાસે, વાસણા બસ સ્ટેન્ડ પાસે, બીએસએનએલ ફોન એક્સચેન્જ સામે, વાસણા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ વાસણા (૯૧)-૯૯0૯૬૭0૨૭0
માઈક્રો ટેક્નોલોજીસ કૃષ્ણ મેન્શન, બીજા માળે, ઘી બજાર પાસે, ઘી બજાર રોડ, કાલુપુર, અમદાવાદ - ૩૮000૧ કાલુપુર (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૩૧૫૨૬
મારુતી ઈન્ફોટેક 0૭, સંપન્ન કોમ્પલેક્ષ, નવરંગપુરા બસ સ્ટેન્ડ પાસે, હેવમોર રેસ્ટોરેન્ટ સામે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮000૯ નવરંગપુરા (૯૧)-૭૯-૪૯0૧૧0૬૯
માર્ક ઇન્ફોસિસ્ટમ બી/૪૪, દીપકલા એવન્યુ, બોપલ, સરકારી સિંચાઇ, ગાંધીનગર સરખેજ હાઇવે, અમદાવાદ - ૩૮00૫૫ બોપલ (૯૧)-(૭૯)-૪0૩0૪૬૪0
મુદ્રા ટેકનોલોજી ૧૩, સિલ્વર ટ્રાયેન્ગલ, વ્યાસવાડી ક્રોસ રોડ પાસે, નવા વાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ નવા વાડજ (૯૧)-૯૮૨૪૫૨૨૯0૧
મેઘા​કમ્પ્યુટર સર્વિસિસ ૧૫૧, જોધપુર ક્રોસ રોડ, સત્યમ મોલ, પ્રથમ માળે, સેટેલાઈટ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮00૧૫ સેટેલાઈટ (૯૧)-૯૮૯૮૨૫૩0૨૩
રાજવી કમ્પ્યુટર દુકાન નં ૫, અર્જુન ટાવર, સી.પી. નગર, પાયલ પાર્ટી પ્લોટ સામે, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ ઘાટલોડિયા (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૫૮૬૧
1 2 3