અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના કમ્પ્યુટર પાર્ટસ સેવા વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર કમ્પ્યુટર પાર્ટસ સરનામું ફોન નં
લાઈફ ડિજિટલ સેલ્સ & સેવા એ-૨0, ગેલેક્સી એવન્યુ, ગેલેક્સી સિનેમા પાસે, આઈસીઆઈસીઆઈ બેન્ક સામે, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮00૨૫ નરોડા (૯૧)-(૭૯)-૬૫૫૩0૯૫૨
લેસર કમ્પ્યુટર કન્સલ્ટન્સી સી/૨, કલ્યાણ કોલોની, બજરંગદાસ આશ્રમ સામે, ઠક્કરબાપા નગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૫0 ઠક્કરબાપા નગર (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭0૪0૭૭
લેસર કમ્પ્યુટર કન્સલ્ટન્સી Siromani, વિરૂદ્ધ ઓશન પાર્ક, નહેરુનગર ક્રોસ રોડ, યુનિવર્સિટી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮000૯ નહેરુનગર (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭0૪0૭૭
વાહેગુરુ કમ્પ્યુટર રિલાયન્સ શોરૂમ સામે, રિલીફ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮000૧ રિલીફ રોડ (૯૧)-૯૩૭૭૭૩૩૩૭૫
વોઇસનેટ એન્ટરપ્રાઇઝ ૧0૮, ન્યૂ સીજી રોડ, સોના ક્રોસ રોડ કોમ્પલેક્ષ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૪ ચાંદખેડા (૯૧)-૯૪૨૭0૪૮૫૯0
સન્ની ઈલેક્ટ્રોનિક્સ ૨, સંઘવી સ્કૂલ પાસે, પુરોહિત એપાર્ટમેન્ટ, હસમુખ કોલોની, વિજય નગર રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮00૧૩ નારણપુરા (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૩૪૫૯૨
સાગર કમ્પ્યુટર એ/૪0, શક્તિધારા કોમ્પલેક્ષ, સુખસાગર કોમ્પલેક્ષ સામે, દિનેશ ચેમ્બર પાસે, બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮00૨૪ બાપુનગર (૯૧)-(૭૯)-૩0૨૨00૬૬
સિલ્વરટચ ટેકનોલોજીસ લિમિટેડ સેફ્રોન ટાવર, બીજા માળે, પંચવટી સર્કલ, પંચવટી, અમદાવાદ - ૩૮00૧૫ પંચવટી (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૩૫૧૫
સી-ટેક સિસ્ટમ ઇ-૪, રંગસાગર સોસાયટી, ક્રિષ્નાનગર, સરદાર પટેલ ચોક પાસે, કૃષ્ણનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૬ કૃષ્ણનગર (૯૧)-(૭૯)-૬૫૪૨૪૩૯૯
સ્કાય ઈન્ફોટેક ૧, ખાંડવાળા હોસ્પિટલ બિલ્ડીંગ, એસ.એમ. રોડ, હનુમાન મંદિરની બાજુમાં, આંબાવાડી, અમદાવાદ - -૩૮000૬ આંબાવાડી (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩0૪૪૭૬
સ્ટાન્ડર્ડ ઈન્ફોસીસ ૩૧૧, સનરાઇઝ મોલ, સ્વામિનારાયણ મંદિર અને માનસી ટાવર પાસે, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮00૧૫ વસ્ત્રાપુર (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૬૧૩0
હબ પેરીફેરલ અને કમ્પ્યુટર એજ્યુકેશન ૫૯, શર્મા શોપીંગ સેન્ટર, શિવ નારાયણ સોસાયટી, ભાર્ગવ રોડ, કુબેરનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪0 કુબેરનગર (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૩૧૭૭0
હરિ ઓમ મુરલીધર નો વેરો, રાયપુર દરવાજા બહાર, રાયપુર, અમદાવાદ - ૩૮000૧ રાયપુર (૯૧)-૯૯૭૪૧૮૫૭0૨
હરિતન ઈન્ફોટેક એ/૮, ન્યૂ પ્રગતિ સોસાયટી, પ્રગતિ વિદ્યાલય સામે, ચાંદખેડા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૪ ચાંદખેડા (૯૧)-૯૮૨૪00૩૧૨૨
હોરાઈઝોન પેરિફેરલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ બી/૧૧૮, સિલ્વર સ્ક્વેર કોમ્પલેક્ષ, બાગબાન પાર્ટી પ્લોટ સામે, થલતેજ, અમદાવાદ - ૩૮00૫૯ થલતેજ (૯૧)-(૭૯)-૪00૨૮૪0૧
1 2 3