અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની હિન્દી શાળા વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર હિન્દી શાળા સરનામું ફોન નં
અમદાવાદ સેન્ટઆશ્રમ એચ અંગ્રેજી સ્‍કુલ નોબલ નગર, કતારપુર, નંદી ગ્રામ પાસે, અમદાવાદ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-૯૩૨૭૪૭૪૭૦૮
અમરાઈવાડી ઓમ શાંતી હિન્દી હાઈસ્‍કુલ આઝાદ નગર, સી.ટી.એમ મીલની પાછળ, સુરેલીયા રોડ, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૮૫૬૫૨૭
અમરાઈવાડી સરસ્‍વતી વિદ્યામંદિર રામરાજ્યનગર, હાઈ વે રોડ, ઓઢવ ચારરસ્‍તા, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૭૩૫૬૯
અમરાઈવાડી વિવેકાનંદ હિન્દી હાઈસ્‍કુલ એ.ઈ.સી ઝોનલ ઓફીસ પાસે, જનતાનગરની બાજુમાં,ન્‍યુ કોટન મીલ રોડ, અમરાઈવાડી, અમદાબાદ-૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૬૦૬૪૧
ઓઢવ જીવન પ્રકાશ વિદ્યાવિહાર શીવપાર્ક સોસાયટી, રામરાજ્ય નગર, વસ્‍ત્રાલ રોડ, ઓઢવ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૭૦૯૬૭
ઓઢવ પૂર્ણીમાં હિન્દી હાઈસ્‍કુલ અંબીકા નગર, ઓઢવ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૭૦૫૦૦
ઓઢવ ન્‍યુ સર્વોદય હિન્દી સ્‍કુલ ગીતા ગૌરી સીનેમાની બાજુમાં, ઓઢવ, ઓઢવ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૪૧૩૫૬૬
કાંકરિયા પ્રગતિ હાઈસ્‍કુલ અંબીકા એસ્‍ટેટ, એપરલ પાર્ક ની બાજુમાં, અંબીકા મીલ નં-૧ નજીક, અનુપમ સીનેમા, ખોખરા રોડ, કાંકરિયા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૬૩૬૮૬
કૃષ્ણનગર ઓક્સફોર્ડ હાઈ સ્‍કુલ પ્રકાશ હિન્દી હાઈ સ્‍કુલ કેમ્‍પસ, એન એચ નં-૮, કૃષ્ણનગર, અમદાવાદ-૩૮૨૩૪૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૩૦૨૩૩
કૃષ્ણનગર પ્રકાશ હિન્દી હાઈ સ્‍કુલ પ્રીયા સીનેમાની નજીક, એન.એચ નં-૮, કૃષ્ણનગર, અમદાવાદ-૩૮૨૩૪૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૩૦૨૩૩
ખોખરા રાષ્ટ્રભારતી હિન્દી હાઈસ્‍કુલ સી,ઓ ગંગના એજ્યુકેશન ટ્રસ્‍ટ, સી.ટી.એમ હાટકેશ્વર રોડ, ખોખરા મહેમદાબાદ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૮૫૦૧૫૭
ગાંધીનગર કેન્‍દ્રીય વિદ્યાલય  નં ૧ કેન્‍દ્રીય વિદ્યાલય નં ૧ સેકટર-૩૦, ગાંધીનગર, ગાંધીનગર,૩૮૨૦૩૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૬૧૨૧૧
ઘાટલોડિયા નવશંકર હિન્દી હાઈસ્‍કુલ ચાણક્યપુરી રેલ્‍વે ક્રોસીંગ પાસે, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૦૨૩૦૫
ઘોડાસર પ્રેરણા વિદ્યાલય પુનીત નગર રેલ્‍વે ચારરસ્‍તા નજીક, ઘોડાસર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૦ (૯૧)-૯૯૦૪૨૪૯૦૭૨
ચાંદખેડા શૈશવતીર્થ વિદ્યાલય લવકુશ કોમ્‍પલેક્ષ, યોગીનગર પાસે, ડી કેબીન, ચાંદખેડા, અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૪૧૨૯૩૧
ઠક્કરબાપા નગર લીટલ કાઇન્‍ડ પ્રી સ્‍કુલ શ્રી રંગ સ્‍કુલ, ૮૦ ફુટ રોડ, ઉત્તમ નગર, ઠક્કરબાપા નગર, અમદાવાદ-૩૮૨૩૫૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૦૪૦૬૯
નવરંગપુરા સુરજ હિન્દી વિદ્યાલય વાલીનાથ બસ સ્‍ટેન્‍ડ બાજુમા, એ.ઈ.સી બ્રીજ નીચે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૯૧૨૦૨૮
નવાવાડજ સૌરંભ હાઈ સ્‍કુલ ભાવસાર હોસ્‍ટેલ પાસે, નવા વાડજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૪૭૩૯૩
બાપુનગર રઘુનાથ કન્‍યા વિદ્યાલય સી,ઓ, પાર્થ એચ એસ વિદ્યાલય, અનીલ સ્‍ટાર્ચ મીલ, લાલ બહાદુર શાસ્‍ત્રી રોડ,બાપુનગર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૬૧૨૬૪
બાપુનગર શ્રીજી વિદ્યાલય વ‍િષ્ણુ કલોથ સ્‍ટોર્સ પાસે, જુના ઘંટી સ્‍ટેન્‍ડ રોડ, બાપુનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૪૨૩૭૮
બોઘા રચના સ્‍કુલ સહકાર નગર, મેમકો ની પાછળ, ઉત્‍તર ઝોન ઓફીસની પાછળ, સૈજપુર બોઘા, અમદાવાદ-૩૮૨૩૪૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૧૪૩૪૭
મણીનગર હરી ઓમ હિન્દી હાઈ સ્‍કુલ લક્ષ્મીનારાયણ મ્‍યુનીસીપલ પાણીની ટાંકી પાસે, મણીનગર પૂર્વ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૨૧૪૭૮
રખિયાલ શેઠ સી એલ હિન્દી હાઈસ્‍કુલ ચર્ચ રખીયાલ રોડ બાજુમાં, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૭૦૩૪૦
લાંભા આર્દશ શિક્ષા સંકુલ બી,ડબલ્‍યુ ઈન્‍દ્રનગર, ૧ અને ૨, લાંભા,અમદાવાદ-૩૮૨૪૦૫ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૯૮૫૪૧૮
શાહપુર અખંડઆનંદ હાઈસ્‍કુલ હરીવંશ સોસાયટી, ફાયર સ્‍ટેશન પાસે, શાહપુર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૬૨૮૨૪૦
શાહપુર કે.ટી દેશાઈ હાયર સેકન્‍ડરી સ્‍કુલ હલીમની ખડકી,શાહપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૬૨૦૩૧૮
શાહીબાગ રાજસ્‍થાન હિન્દી વિદ્યાલય સ્‍વામીનારાયણ મંદીર પાસે, શાહીસબાગ, શાહીબાગ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૬૨૫૫૧૪
શાહીબાગ રાજસ્‍થાન સ્‍કુલ સહજાનંદ શોપીંગ સેન્‍ટર બાજુમાં, સ્‍વામીનારાયણ મંદીર પાસે, શાહીબાગ રોડ, શાહીબાગ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૬૨૧૬૩૫
સરખેજ ન્‍યુ નવરંગ સ્‍કુલ સોએલ પાર્ક, બીઈ, નવરંગ સોસાયટી ફતેહવાડી સરખેજ રોડ, ફતેહવાડી, સરખેજ-૩૮૦૦૫૫, સરખેજ અમદાવાદ-૩૮૨૨૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૨૮૧૦૪
સાબરમતી ગ્‍યાનદીપ હિન્દી હાઈ સ્‍કુલ ઓ.એન.જી.સી કોલોની, સાબરમતી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૯૬૮૭૫
1 2