અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની મની ટ્રાન્સફર વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર મની ટ્રાન્સફર સરનામું ફોન નં
અમરાઈવાડી મન્નાપ્પુરમ ફાયનાન્સ તેજેન્દ્ર બિલ્ડીંગ, પ્રથમ માળે, બ્લોક એ, પ્લોટ નં ૪૮૯, પોસ્ટ ઓફિસ પાસે, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૪૨૨૫૧૧
આંબાવાડી એ પી જી દુકાન ચળવળ પૌલીસ ચોકી સામે, આંબાવાડી બજાર ભુદર પુરા રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૨૫૬૧૨
આંબાવાડી પ્રાઇમ મની ચેન્જર પ્રાઇવેટ લિમિટેડ એફએફ/૫, સ્વિસ પ્લાઝા, માણેકબાગ હોલ સામે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૬૧૮૨૯
આંબાવાડી પંજાબ નેશનલ બેન્ક શાસ્ત્રી પાર્ક, નેહરુનગર ચાર રસ્તા, એસ.એમ. રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૭૩૫૦
આશ્રમરોડ માધવ કૃહદ ફોરેક્ષ પ્રા લિમિટેડ ૩૩૩-૩૩૪ દેવ નંદન કોમ્પલેક્ષ, એમ જે લાઇબ્રેરી, સન્યાસ આશ્રમ સામે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૮૭૮૦૩, +(૯૧)-૯૩૭૭૪૬૪૨૨૬
આશ્રમરોડ સમ્યક શિક્ષણ એ/૩૦૬, સુપથ ૨, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૪૫૭૦
ઇસનપુર મન્નાપ્પુરમ ફાયનાન્સ ૧૩૪, એફજે હાઉસ, ભાવનગર સોસાયટી, બેન્ક ઓફ બરોડા સામે, જયમાલા રોડ, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૪૪૯૮૧૮
ઓઢવ મુથૂટ ફીન્કોપ લિમિટેડ દુકાન નં ૧, ૨, પાયોનિયર પ્લાઝા, પ્રથમ માળે, એસબીઆઈ બેન્કની ઉપર, સોનીની ચાલી, વિરાટનગર ક્રોસ રોડ, ઓઢવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૭૦૫૫૧
કલોલ શ્રીજી કન્સલ્ટન્સી ૪, શક્તિ શોપીંગ સેન્ટર, વેપારી જિન, કલોલ, ગાંધીનગર - ૩૮૨૭૨૧ (૯૧)-(૨૭૬૪)-૩૨૯૪૪૯
કાંકરિયા જ્યોતિ પ્રાઇમ નાણાકીય પ્રા લિમિટેડ ૩૦૬/૩૦૭, ઉર્મીકુંજ કોમ્પલેક્ષ, ગોરધનવાડી ક્રોસ રોડ, કાંકરિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૨૪૪૮૭
કાંકરિયા મન્નાપ્પુરમ ફાયનાન્સ ૭, તિરૂપતિ એવન્યુ, પ્રથમ માળે, ગોરધનવાડી બસ સ્ટોપ પાસે, કાંકરિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૩૧૭૫૬
કાલુપુર ઘનશ્યામ માર્કેટિંગ ૪૮૧/૩૨, એલ કે ટ્રસ્ટ બિલ્ડીંગ, કાલુપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૬૪૪૫૩
ગાંધીનગર કેપિટલ ફોરેક્ષ સર્વિસીસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ દુકાન નં ૧૫૫, સુપર મોલ ૨, ઇન્ફોસિટી, ગાંધીનગર, ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૧૦ (આ ઉપરાંત અમદાવાદમાં સેવા આપે છે) (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૧૩૦૩૧
ગાંધીનગર સેન્ટ્રલ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા પ્લોટ નં ૨૭૯/૨૮૦, સેકટર ૧૬, હોટેલ પૂર્ણિમા પાસે, હો ગાંધીનગર, ગાંધીનગર, ગુજરાત - ૩૮૨૦૧૦ (આ ઉપરાંત અમદાવાદમાં સેવા આપે છે) (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૨૧૯૮૩
ગાંધીનગર ઓહ્મ ફોરેક્ષ સર્વિસીસ લિમિટેડ ૩૦૫ પદ્માવતી કોમ્પલેક્ષ, સેકટર ૨૯, ઘ ૬ કોર્નર, ગાંધીનગર, ગાંધીનગર, ગુજરાત - ૩૮૨૦૦૭ (આ ઉપરાંત અમદાવાદમાં સેવા આપે છે) (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૪૬૭૯૭
ગાંધીનગર સાઈ ફોરેક્ષ ૧૧૫, મેઘ મલ્હાર કોમ્પલેક્ષ, સેક્ટર ૧૧, ગાંધીનગર, ગાંધીનગર ગુજરાત - ૩૮૨૦૩૦ (આ ઉપરાંત અમદાવાદમાં સેવા આપે છે) (૯૧)-૯૮૨૫૯૨૧૫૫૧
ગીતા મંદિર મુથૂટ ફાઈનાન્સ લિમિટેડ શાશ્વત આર્કેડ, પ્રથમ માળે , ભુલાભાઈ પાર્ક, ગીતામંદિર રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૯૦૭૦૮
ગુરુકુળ મન્નાપ્પુરમ ફાયનાન્સ પ્લોટ નં ૧૫૧/૧૫૨, ભક્તિ નગર કોમ્પલેક્ષ, બીજા માળે, કોર્પોરેશન બેન્ક, સોનલ ક્રોસ રોડ, ગુરુકુળ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૦૦૦૦૩૦
ગોતા મુથૂટ ફાઈનાન્સ લિમિટેડ ૩૫-૩૮, વંદે માતરમ આર્કેડ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, ન્યૂ એસ.જી. રોડ, ગોતા રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૮૧ (૯૧)-(૨૭૧૭)-૪૦૩૦૧૮૨૪
ઘાટલોડિયા મન્નાપ્પુરમ ફાયનાન્સ દુકાન નં ૧૧/૧૨/૧૩, સ્વાતી એપાર્ટમેન્ટ, પ્રથમ માળે, ઓનેસ્ટ પાઉ ભાજી ઉપર, મન્ડકી સોસાયટી, ઓનર રેસ્ટોરેન્ટ ઉપર, કે.કે. નગર રોડ, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૪૨૦૧૧૯
ઘાટલોડિયા મુથૂટ ફાઈનાન્સ લિમિટેડ ૧/૨, વાસુ કાનન ટાવર, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, કે.કે. નગર રોડ, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૯૯૫૪૨
ઘાટલોડિયા મુથૂટ ફીન્કોપ લિમિટેડ જી૬, જી૭, શુભમ કોમ્પ્લેક્ષ, કે.કે. નગર, કે.કે. નગર ક્રોસ રોડ, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૩૦૨૫૦
ચાંદખેડા મન્નાપ્પુરમ ફાયનાન્સ ૧૧૪/૧૧૫/૧૧૬, ઓરેંજ મોલ, પ્રથમ માળે , કોર્પોરેશન બેન્ક પાસે, સિટી બસ સ્ટોપ પાસે, ચાંદખેડા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૯૭૨૬૮૮
ચાંદખેડા મુથૂટ ફીન્કોપ લિમિટેડ દુકાન નં ૨૮, ૨૯, ૩૦, ૩૧, ઓરેંજ મોલ, હાઇવે રોડ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૯૭૨૪૯૯
ચાંદલોડિયા ગુરુકૃપા સર્વિસીસ ડી/૧૨, શાયોના શોપીંગ સેન્ટર, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, વિશ્વાસ સિટી ૧ સામે, આર.સી. ટેકનિકલ રોડ, ચાંદલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૬૯૭૩૯
ઠક્કરબાપા નગર વાસુદેવ સેવા લિમિટેડ ડી/૨, કૈલાસ પાર્ક સોસાયટી, બાપા સીતારામ મઢુલી, હીરાવાડી રોડ, ઠક્કરબાપા નગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૫૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૭૫૯૧૧
ધોળકા મુથૂટ ફાઈનાન્સ લિમિટેડ ૧, અરિહંત શોપિંગ સેન્ટર, પ્રથમ માળે , કલીકુંડ ક્રોસ રોડ, ધોળકા, અમદાવાદ - ૩૮૭૮૧૦ (૯૧)-(૨૭૧૪)-૨૨૫૦૭૨
નરોડા ગેલેક્સી હોલીડે બી-૨૨/૨૩, ગેલેક્સી એવન્યુ, પ્રથમ માળે, ગેલેક્સી સિનેમા સામે, નરોડા જીઆઇડીસી, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૩૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૦૨૧૧૧
નરોડા મુથૂટ ફાઈનાન્સ લિમિટેડ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર નં ૨૧-૨૨, શાયોના કેન્દ્ર, એમ્કો-નરોડા રોડ, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૨૦૧૮૧૪
નવરંગપુરા બેસ્ટ ટૂર્સ અને ટ્રાવેલ્સ ૧૦૧, અન્હીલ કોમ્પલેક્ષ, એસએફ/૨, સિટી સેન્ટર પાછળ, સ્વસ્તિક ક્રોસ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૫૧૪૧૦૭
1 2 3 4