અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની સ્પોર્ટ શોપ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર સ્પોર્ટ શોપ સરનામું ફોન નં
આંબાવાડી ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ એ-૬-૭,કામધેનું કોમ્લેક્ષ,પોલીટેકનીક ચાર રસ્તા, આંબાવાડી,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૫૧૯૮
ઇસનપુર અજય સ્પોર્ટ્સ ૫,સંજુબા શાળા,સર્જનકોમ્પ્લેક્ષપાસે, ગોવિંદવાડી રોડ, ઇસનપુર,અમદાવાદ-૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-(૭૯)-૩૩૦૧૨૧૦૭
એલીસબ્રીજ રીબોક સ્ટોર ૪, ગ્રાઉન્ડફ્લોર, ભીખુભાઈ કોમ્પ્લેક્ષ, ગાંધીકુંજ સોસાયટી,એલીસબ્રીજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૯૧૦૦૦
એલીસબ્રીજ આર એમ ભટ્ટ એન્ડ કંપની પાનકોર નાકા પાસે,એલિસબ્રીજ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૫૬૫૮૬
એલીસબ્રીજ વેલપ્લે સ્પોર્ટ્સ ૧૨,શ્રીજી કોમ્પ્લેક્ષ, આશ્રમરોડ, એલીસબ્રીજ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૪૧૨૮૧
એસજી હાઈવે નાઈક શો રૂમ ૧૪૯,ગ્રાઉન્ડફ્લોર,ઇસ્કોન મેગા મોલ,એસજી રોડ, અમદાવાદ-૩૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૨૬૮૦૬
એસજીહાઇવે ત્રિઅમ્પ કોર્પોરેશન એ-૨૨,સર્કલ-બી કોમ્પ્લેક્ષ, 3 જો માલ, એસજી હાઈ વે, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૬૧૧૬૦૨
કાળુપુર ગરવી સ્પોર્ટ્સ ૫૯૧-૩૬,ઘી બજાર,કાળુપુર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૬૭૦૨૧
કાળુપુર રામ બ્રધર્સ બિસ્કીટ ગલી,કાળુપુર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૫૦૩૧૨
કાળુપુર મહાવીર સ્પોર્ટ્સ ૪, ભગવતી કોમ્પ્લેક્ષ, માંલીનીપોલ કાળુપુર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૨૪૫૩૭
ગાંધીઆશ્રમ રીબોક સ્ટોર ગ્રાઉન્ડફ્લોર, સનસીટી કોમ્પ્લેક્ષ, ચાવલા ચાલ, ગાંધી આશ્રમ,અમદાવાદ-૩૭૦૨૦૧ (૯૧)-(૯૮૨૫૦૩૪૫૬૮
ગાંધીરોડ વોરાબ્રધર્સ ૧૮૬૭,જૈનવાડી,ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૧૩૪૭૮
ગુરુકુળ કિરીટ સ્પોર્ટ્સ એફ-૧૦૩,શિખર કોમ્પ્લેક્ષ,ગુરુકુળ રોડ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૧૨૮૮૭૫
ગોતા પંજાબ સ્પોર્ટ્સ શોપ-૩૯,શુકન પ્લેટીનમ,વંદેમાતરમ ચાર રસ્તા,ગોત,અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૧ (૯૧)-(૭૯)-૩૩૦૧૧૬૯૦
ચમનપુરા માનસી સ્પોર્ટ્સ ચમનપુરા રોડ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૬૨૮૮
ચાંગોદર ઈવોલ્યુશન ગોલ્ફ વિલેજ કોલત,તાલુકા સાણંદ,ચાંગોદર,અમદાવાદ-૩૮૨૨૧૦ (૯૧)-૯૮૮૯૮૮૭૮૫૨૪
નવરંગપુરા વર્લ્ડ ઓફ સ્પોર્ટ્સ ૪,ઓમકારહાઉસ,મિર્ચમસાલા સામે, સીજીરોડ,નવરંગપુરા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૪૯૨૨૪૨
નવરંગપુરા દર્શન સ્પોર્ટ્સ એન્ડ ફિટનેસ જી-૮-૯,નવરંગકોમ્પ્લેક્ષ, સ્વસ્તિકચાર રસ્તા,નવરંગપુરા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૩૩૦૧૩૧૧૦
નવરંગપુરા રીબોક સ્ટોર શોપ-3, શોપ્પર્સપ્લાઝા,નવરંગપુરા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૭૩૦૦,૯૪૨૭૦૧૦૪૦૪
નવરંગપુરા ફોર્ચ્યુન સ્પોર્ટ્સ ૨૬, મ્યુનિસિપલ માર્કેટ, સીજીરોડ,નવરંગપુરા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૨૩૮૫,૮૪૬૦૦૮૮૮૫૫
નવરંગપુરા ઇન વોગ ૪/૫/૬ચંદનકોમ્પ્લેક્ષ,મિર્ચમસાલા પાસે, નવરંગપુરા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૩૧૨૦૯,
નવરંગપુરા અંકુર સ્પોર્ટ્સ ૭-૧૦ ફેર્ડીયલહાઉસ, સ્વસ્તિક ચાર રસ્તા,નવરંગપુરા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૬૫૯૫
નવરંગપુરા ફન્ઝૈન સ્પોર્ટ્સ ૭,ફેર્ડીયલ હાઉસ, સ્વસ્તિક ચાર રસ્તા,નવરંગપુરા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૬૫૯૫
નવરંગપુરા વાઇલ્ડ ક્રાફ્ટ ૩-બી, અગ્રવાલ કોમ્પ્લેક્ષ, સીજીરોડ,નવરંગપુરા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ -
નવરંગપુરા કપૂરસ્પોર્ટ્સ ૭, ફેર્ડીયલ હાઉસ, સ્વસ્તિક ચાર રસ્તા,નવરંગપુરા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૨૬૪૪૬૫૫૯૫
નારણપુરા રોમન સ્પોર્ટ્સ ૧૦૬, અભિષેક કોમ્પ્લેક્ષ, અંકુર રોડ, નારણપુરા,અમદાવાદ-૩૮૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૪૦૯૫૩
બોડકદેવ રેપીડ સ્પોર્ટ્સ ૨૪, બાલાજી એવન્યુ, જજીસબંગલો રોડ,બોડકદેવ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૯૩૨૩૬૮
બોપલ જીતજેસંગ સ્પોર્ટ્સ બી-૩૬,આમ્રપાલીકોમ્પ્લેક્ષ, હેવમોર પાછળ,એસ પી રીંગરોડ, બોપલ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૪૯૨૧૧૧
બોપલ કેમ્પેરએડવેન્ચરએન્ડ સ્પોર્ટ્સ ૬,સમર્પણ કોમ્પ્લેક્ષ, બોપલ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-(૨૭૧૭)-૨૩૫૬૭૭
મણીનગર ત્રિવેદીસ્પોર્ટ્સ ૫,મહાલક્ષ્મી માર્કેટ, મણીનગર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૧૬૧૪
1 2