શહેર કર્ણાવતી


અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

ગુજરાત રાજ્ય ના જુદા જુદા શહેર ના STD - Code


      ઈ  ઉ  ઊ  ઋ  એ  ઐ    ઔ 

      ઘ          ટ      ઢ  ણ         

            ય          ષ      ળ  ક્ષ  ત્ર  જ્ઞ


શહેર

STD કોડ

અંકલેશ્વર

૦૨૬૪૬

અંજાર

૦૨૮૩૬

અમદાવાદ

૦૭૯

અમરેલી

૦૨૭૯૨

અમોડ

૦૨૬૪૧

આનંદ

૦૨૬૯૨

આહવા

૦૨૬૩૧

ઇડર

0૨૭૭૮

ઉના-દિં

0૨૮૭૫

ઉપલેટા

0૨૮૨૬

ઓખા

0૨૮૯૨

કુંકાવાવ

0૨૭૯૬

કુતિયાણા

0૨૮૦૪

કરછમાંડવી

0૨૮૩૪

કલોલ

0૨૭૬૪

કેશોદ

0૨૮૭૧

કાપડવંજ

0૨૬૯૧

કાલાવડ

0૨૮૯૪

કોટડાસંઘાણી

0૨૮૨૭

કોડીનાર

0૨૭૯૫

ખેડબ્રહ્મા

0૨૭૭૫

ખંભાત

0૨૬૯૮

ખંભાલિયા

0૨૮૩૩

ખેરાલુ

0૨૭૬૧

ખવડા

0૨૮૦૩

ગઢડા

0૨૮૪૭

ગરીઅધાર

0૨૮૪૩

ગાંધીનગર

0૨૭૧૨

ગોગોદર

0૨૮૦૬

ગોંડલ

0૨૮૨૫

ગોધરા

0૨૬૭૨

ચણસ્મા

૦૨૭૩૪

ચોટીલા

૦૨૭૫૧

છોટા ઉદૈપુર

0૨૬૬૯

જેતપુર

0૨૮૨૩

જુનાગઢ

0૨૮૫

જંબુસર

0૨૬૪૪

જસદણ

૦૨૮૨૧

જહગડિયા

0૨૬૪૫

જામકલ્યાણપુર

0૨૮૯૧

જામજોધપુર

0૨૮૯૮

જામનગર

0૨૮૮

જોડિયા

0૨૮૯૩

ઝાલોડ

0૨૬૭૯

ઠાસરા

0૨૬૯૯

ડભોઇ

0૨૬૬૩

ડીસા

0૨૭૪૪

તળાજા

0૨૮૪૨

તાલાલા

0૨૮૭૭

થરા

0૨૭૪૭

થરાદ

0૨૭૩૭

દેઓદાર

0૨૭૩૫

દેદિયાપાડા

0૨૬૪૯

દેવગઢબારિયા

0૨૬૭૮

દસાડા

0૨૭૫૭

દેહગામ

0૨૭૧૬

દાંતા

0૨૭૪૯

દામનગર

0૨૭૯૩

દાહોદ

0૨૬૭૩

ધંધુકા

0૨૭૧૩

ધરમપુર

0૨૬૩૩

ધ્રાંગધ્રા

0૨૭૫૪

ધરી

0૨૭૯૭

ધરોલ

0૨૮૯૭

ધાનેરા

0૨૭૪૮

ધોરાજી

0૨૮૨૪

ધોળકા

0૨૭૧૪

નડીયાદ

0૨૬૮

નલિયા

0૨૮૩૧

નવસારી

૦૨૬૩૭

નસવાડી

0૨૬૬૧

નાખાત્રના

0૨૮૩૫

નિઝાર

0૨૬૨૮

પડધરી

0૨૮૨૦

પ્રાંતિજ

0૨૭૭૦

પાટણ

૦૨૭

પાદરા

0૨૬૬૨

પાલનપુર

0૨૭૪૨

પાલીતાણા

0૨૮૪૮

પાવીજેતપુર

0૨૬૬૪

પોરબંદર

0૨૮૬

ફોર્ટ સોનગઢ

0૨૬૨૪

બરવાલા

૦૨૭૧૧

બંસાડા

૦૨૬૩૦

બાબરા

૦૨૭૯૧

બાયડ

૦૨૭૭૯

બારેજા

૦૨૭૧૮

બારડોલી

૦૨૬૨૨

બાલાસિનોર

૦૨૬૯૦

બીલીમોરા

0૨૬૩૪

બોટાદ

૦૨૮૪૯

બોરસદ

0૨૬૯૬

ભચાવ

0૨૮૩૭

ભુજ

0૨૮૩૨

ભરૂચ

૦૨૬૪૨

ભાણવડ

0૨૮૯૬

ભાવનગર

0૨૭૮

ભિલોડા

0૨૭૭૧

મુન્દ્રા

0૨૮૩૮

મૂલી

0૨૭૫૬

મહેમદાબાદ

0૨૬૯૪

મહુવા

0૨૮૪૪

મેહસાણા

0૨૭૬૨

માંગરોળ

0૨૮૭૮

માંડવી

0૨૬૨૩

માણાવદર

0૨૮૭૪

માલપુર

0૨૭૭૩

માલિયા-મિયાના

0૨૮૨૯

માલિયા-હાટીના

0૨૮૭૦

મીયાગામ

0૨૬૬૬

મોડાસા

0૨૭૭૪

મોરવી

0૨૮૨૨

રહપાર

0૨૮૩૦

રાજકોટ

0૨૮૧

રાજપીપળા

0૨૬૪૦

રાજૌલા

0૨૭૯૪

રાણાવાવ

0૨૮૦૧

રાધનપુર

0૨૭૪૬

લખતર

0૨૭૫૯

લખપત

0૨૮૩૯

લુણાવાડા

0૨૬૭૪

લાલપુર

0૨૮૯૫

લીંબડી

0૨૭૫૩

લીમખેડા

0૨૬૭૭

વડગામ

0૨૭૩૯

વડોદરા

0૨૬૫

વંથલી

0૨૮૭૨

વ્યારા

0૨૬૨૬

વેરાવળ

0૨૮૭૬

વલ્લભીપુર

0૨૮૪૧

વલસાડ

0૨૬૩૨

વાંકાનેર

0૨૮૨૮

વાઘોડિયા

0૨૬૬૮

વાપી

0૨૬૦

વાલિયા

૦૨૬૪૩

વાલોડ

0૨૬૨૫

વાવ

0૨૭૪૦

વિજાપુર

0૨૭૬૩

વિરમગામ

0૨૭૧૫

વિસનગર

0૨૭૬૫

વિસાવદર

0૨૮૭૩

શેહરા

0૨૬૭૦

સંખેડા

0૨૬૬૫

સંતરામપુર

0૨૬૭૫

સુમરાસર

0૨૮૦૮

સુરત

0૨૬૧

સુરેન્દ્રનગર

0૨૭૫૨

સાણંદ

0૨૭૧૭

સાંતલપુર

૦૨૭૩૮

સાયન

0૨૬૨૧

સાયલા

0૨૭૫૫

સાવરકુંડલા

0૨૮૪૫

સાવલી

0૨૬૬૭

સિધપુર

0૨૭૬૭

સિહોર

0૨૮૪૬

સોજીત્રા

0૨૬૯૭

હલવાદ

0૨૭૫૮

હારીજ

0૨૭૩૩

હાલોલ

0૨૬૭૬

હિમતનગર

0૨૭૭૨