અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરની ટેક્ષી સેવા વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર ટેક્ષી સેવા સરનામું ફોન નં
ઈન્કમટેક્સ તીર્થેસ ટ્રાવેલ્સ 86, અજંટા કોમર્શીયલ સેન્ટર, આશ્રમ રોડ, ઈન્કમટેક્સ, અમદાવાદ-380014 (૯૧)-૭૯-૨૭૫૪૦૨૯૭
ઈસનપુર ઓમ સાંઈ ટ્રાવેલ્સ બી/65સ મૃદુલપાર્ક સોસાયટી, હોટલ મોનીની પાસે, ઈસનપુર ચાર રસ્તા, ઈસનપુર, અમદાવાદ-382443 (૯૧)-૯૯૨૫૮૩૫૩૧૪
એરપોર્ટ એરપોર્ટ પ્રિપેડ ટેક્સી સર્વિસીસ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ, એરપોર્ટ, અમદાવાદ-380012 (૯૧)-૭૯-૭૮૭૪૮૨૮૭૮૭
એરપોર્ટ એરપોર્ટ પ્રિપેડ ટેક્સી સર્વિસીસ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ, એરપોર્ટ, અમદાવાદ-380012 (૯૧)-૭૯-૭૮૭૪૮૨૮૭૮૭
એલીસબ્રિજ એપલ કબ્સ પ્રા.લી. 308, શીતીરત્ન, પંચવટી પાસે, પંચવટી ચાર રસ્તા, એલીસબ્રિજ, અમદાવાદ-380006 (૯૧)-૭૯-૪૯૦૦૪૯૦૦
એલીસબ્રિજ એપલ કબ્સ પ્રા.લી. 308, શીતીરત્ન, પંચવટી પાસે, પંચવટી ચાર રસ્તા, એલીસબ્રિજ, અમદાવાદ-380006 (૯૧)-૭૯-૪૯૦૦૪૯૦૦
એલીસબ્રિજ ભાલ ગ્લોબલ 637, દુકાન અને ઓફિસ, 202, બીજો માળ, પંચવટી બીજી ગલી, ગુલબાઈ ટેકરા, એલીસબ્રિજ, અમદાવાદ-380006 (૯૧)-૭૯-૪૦૦૧૦૯૦૧
એલીસબ્રિજ એસ. જે. ટ્રાવેલ્સ 13/બી, સિધ્ધી શીલા, કલ્યાણ સોસાયટી, ગાંધી ગ્રામ સ્ટેશનની પાછળ, એલીસબ્રિજ, અમદાવાદ-380006 (૯૧)-૭૯-૪૦૦૪૯૦૯૦
ગીતામંદિર નવકાર ટ્રાવેલ્સ ભૂતની આંબલી પાસે, એસ.ટી. બસ સ્ટેન્ડ નં. 6, ગીતામંદિર, અમદાવાદ-380002 (૯૧)-૭૯-૨૫૪૫૩૧૩૨
ઘાટલોડિયા ડાયલકબ્સ.કોમ દુકાન નં. 10, ન્યુ વરદાયિની સોસાયટી, દેવથાયા કોમ્પ્લેક્સ પાસે સોલા રોડ, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ-380061 (૯૧) -૭૯-૬૬૧૫૧૩૮૭
ઘાટલોડિયા જે એન્ડ કે પિકઅપ સર્વિસ 114, શ્રીનાથનગર, કર્મચારીનગર પાસે, કર્મચારીનગર, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ-380061 (૯૧)-૯૪૨૭૩૩૭૪૨૮
ઘાટલોડિયા જયવીર ટ્રાવેલ્સ 7, જગત પાર્ક, ચાંદલોડિયા રેલ્વે સ્ટેશ પાસે, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ-380061 (૯૧)-૭૯-૨૭૬૦૫૦૩૯
ઘુમા ન્યૂ ઈમ્પિરીયલ ટુર્સ એન્ડ ટ્રાવેલ્સ 1742, સીલ્વર અલકનંદા બંગ્લોઝ, ડેન્ટલ કોલેજ રોડ, અમદાવાદ-380058 (૯૧) -૭૯-૬૬૧૫૫૪૪૬
ચાંદલોડિયા રિદ્ધી ટ્રાવેલ્સ 4, શ્રી સત્ય સોસાયટી, ઓવર બ્રિજ પાસે, ચાંદલોડિયા, અમદાવાદ-380061 (૯૧) -૭૯-૬૬૧૫૫૯૮૫
થલતેજ કબપ્રારમ્ભ ટ્રાવેલ્સ શ્રી રત્ન કોમ્પ્લેક્સ, સાલ હોસ્પિટલ રોડ, થલતેજ અમદાવાદ-380054 (૯૧) -૭૯-૮૦૦૦૦૦૮૧૦૩
થલતેજ વી કેબ સી-203, શ્રી રત્ન એપાર્ટમેન્ટ, સુરધારા સર્કલ પાસે, થલતેજ, અમદાવાદ-380054 (૯૧)-૭૯-૪૯૦૧૧૬૮૭
નવરંગપુરા મનન વીન્ગ્સ રેડિયો કબ્સ ત્રીજો માળ, મારુતી સુઝુકી શો રૂમ, શીતલ વર્ષા મોલની સામે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-380009 (૯૧) -૭૯-૬૬૧૫૫૪૪૧
નવરંગપુરા ગોલ્ડન હોલિડેઈસ 317, અક્ષર આર્કેડ, મેમનગર ફાયર સ્ટેશનની સામે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-380009 (૯૧)-૭૯-૨૬૪૬૩૬૬૬
નવરંગપુરા દેવાંશી ટ્રાવેલ્સ 208, પિપલ્સ પ્લાઝા, મેમનગર ફાયર સ્ટેશન પાસે, વિજય ચાર રસ્તા, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-380009 (૯૧)-૭૯-૨૭૯૧૧૩૫૫
પાલડી ક્રિશ્ના ટ્રાવેલ્સ એન.કે. માતર, હનુમાન મંદિર અને સુદામા રેસ્ટેરેન્ટ પાસે, પ્રિતમનગર રોડ, પાલડી, અમદાવાદ-380007 (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૫૯૨૯
પાલડી ક્રિશ્ના ટ્રાવેલ્સ એન.કે. માતર, હનુમાન મંદિર અને સુદામા રેસ્ટેરેન્ટ પાસે, પ્રિતમનગર રોડ, પાલડી, અમદાવાદ-380007 (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૫૯૨૯
પાલડી મુકેશ ટ્રાવેલ્સ બી/6, ઋષભ ડુપ્લેક્સ, યોગેશ્વરનગર સોસાયટીની પાસે, ધરણીધર દેરાસર રોડ, પાલડી, અમદાવાદ-380007 (૯૧)-૭૯-૨૬૬૦૬૭૧૧
મણીનગર વરુણ ટ્રાવેલ્સ બી-19, પ્રગતિ સોસાયટી, બેસ્ટ હાઈસ્કુલ પાસે, ભૈરવનાથ રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ-380008 (૯૧)-૭૯-૨૬૫૪૩૬૬૨૪
મણીનગર વરુણ ટ્રાવેલ્સ બી-19, પ્રગતિ સોસાયટી, બેસ્ટ હાઈસ્કુલ પાસે, ભૈરવનાથ રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ-380008 (૯૧)-૭૯-૬૫૪૩૬૬૨૪
મેમનગર ભૂમિ ટુર્સ એન્ડ ટ્રાવેલ્સ 19, સૌમિલ સોસાયટી, હિમાલચા મોલની પાછળ, ગુરુકુળ-ડ્રાઈવ-ઈન રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ-380052 (૯૧) -૭૯-૪૯૦૧૦૫૬૮
રાણીપ હર્ષ ટ્રાવેલ્સ સી-303, દેવદત્ત રેસીડેન્સી, નરનારાયણ ટેનામેન્ટ પાસે, નવું રાણીપ, ચેનપુર રોડ, અમદાવાદ-382470 (૯૧) -૭૯-૬૬૧૫૪૫૧૦
રાણીપ માતેશ્વરી ટુર્સ એન્ડ ટ્રાવેલ્સ ન્યૂપાર્ક સોસાયટીની સામે, શાક માર્કેટ, રાણીપ, અમદાવાદ-382470 (૯૧)-૭૯-૦૪૯૦૧૦૭૩૩
રાયખડ રેઈનબો ટ્રાવેલ્સ 1798, સૈયદવાજ, એમ બી. કાદરી રોડ, રાયખડ, અમદાવાદ-380001 (૯૧) -૭૯-૪૯૦૧૧૮૨૨
રાયખડ રાજુભાઈ ટેક્સીવાળા 436, એ.એમ.ડી. સ્કૂલ પાસે, ગાયકવાડ હવેલી રોડ, અમદાવાદ-380001 (૯૧)-૯૭૧૨૯૮૯૭૮૨
વાસણા દિવ્યમ ટ્રાવેલ્સ એન્ડ કબ સર્વિસીસ 6, શીતલનાથ ફ્લેટ, હિરામણી ફ્લેટની સામે, લબ્ધી વિક્રમ કોમ્પલેક્સની સામે, વાસણા, અમદાવાદ-380007 (૯૧) -૭૯-૪૯૦૧૧૮૫૫
1 2