અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની ટીફીન સર્વિસ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર ટીફીન સર્વિસ સરનામું ફોન નં
પાલડી લક્ષ્મી ભોજનલાય બી/૪, સ્વામિનારાયણ કોમ્પલેક્ષ, સેલેર, અંકુર સ્કૂલ સામે, મહાલક્ષ્મી પાંચ રોડ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-૯૯૧૩૬૧૬૨૪૮
પાલડી ગુરુકૃપા ટિફિન અને કેટરિંગ સર્વિસ ૫૧/એ, યોગેશ્વર નગર સોસાયટી, આશીર્વાદ કોમ્પલેક્ષની બાજુમાં, કંપની પમ્પ પાસે, ભટ્ઠા, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-૯૮૭૯૦૨૭૨૬૮
પાલડી જૈન ટિફિન સર્વિસીસ ૪૫, સ્નાત્ર એપાર્ટમેન્ટ, ન્યૂ શારદા મંદિર રોડ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૦૬૦૨૩
પાલડી જીજ્ઞા ફુડ્સ એ, ૩/૩૧, આમ્રપાલી એપાર્ટમેન્ટ, આઠમાં માળે, સુખીપુરા બસ સ્ટેન્ડ સામે, ન્યૂ શારદા મંદિર રોડ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૦૫૧૮૬
પાલડી માતંગી ટિફિન સેવા ૧૦૨, સ્વામિનારાયણ એવન્યુ, ચંદ્રનગર સોસાયટી, હેમાલી ફ્લેટ પાસે, નારાયણનગર રોડ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૧૧૦૦૨
પાલડી માય ટીફીનવાલા મોનીકા એપાર્ટમેન્ટ, ધરણીધર પાસે, આયોજન નગર સામે, શ્રેયસ રેલવે ક્રોસિંગ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-૯૦૯૯૦૬૯૧૦૮
પાલડી પદ્મ કેટરિંગ અને ટિફિન સર્વિસીસ એ/૧, ૨૦૧, પુષ્કર એપાર્ટમેન્ટ, શંકર આશ્રમ સામે, નારાયણ નગર રોડ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-૯૪૨૯૩૫૬૨૩૪
પાલડી રોક ફૂડ પ્રા લિમિટેડ ૭, માલવ્દીપ એપાર્ટમેન્ટ, શ્રેયસ બ્રિજ પાસે, મેહફિલ રેસ્ટોરેન્ટ પાસે, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-૯૦૧૬૩૬૬૩૦૦
પાલડી સારથી ટિફિન સેવા એનઆઈડી, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-૯૩૭૫૧૩૫૭૩૪
પાલડી વૈષ્ણવ ટિફિન સેવા ૫૦૧, સીમંધર એપાર્ટમેન્ટ, રંગ સાગર ફ્લેટ્સ સામે, ૧૧ પનામા સોસાયટી પાસે, પી.ટી. કોલેજ રોડ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૦૪૮૬૩
પ્રહલાદ નગર રેશ્મા ટિફિન સેવા દુકાન નં ૪, વ્રજવિહાર ૭, હંસ બંગલો સામે, ઔડા લેક પાસે, પ્રહલાદનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૩૨૭૧૨૩૧૭૭
બોડકદેવ એન્જલ પ્રાઈવેટ સેવા પ્રોવાઈડર્સ યુએલ/૯, નિધિ કોમ્પલેક્ષ, મધર મિલ્ક પેલેસની પાછળ, જજીસ બંગલો રોડ, બોડકદેવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૧૮૦૦૦૮
બોડકદેવ ફૂડ પેક સેવા એ/૪૨, ગોયલ કોમ્પલેક્ષ, સંદેશ પ્રેસ, લાડ સોસાયટી રોડ, બોડકદેવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-૮૪૬૦૪૪૦૭૩૦
મણીનગર અન્નપુર્ણા ભોજન ઘર ૧૮, જય યમુના સોસાયટી, મનીયાસા સોસાયટી પાસે, શ્રીજી ડેરી પાસે, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૨૧૮૬૦
મણીનગર રસપાન ડાઇનિંગ હોલ ૧,૨,૩ કર્મમ એવન્યુ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, સુર્યા સિટી ફ્લેટ્સ સામે, હીરાભાઈ ટાવર પાસે, ઉત્તમ નગર, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૯૦૪૬૭૮૫૦૦
મણીનગર શ્રી આશાપુરા ટિફિન સેવા સી/૩૪, ઈશ્વરનગર સોસાયટી પ્રથમ માળે, હીરાભાઈ ટાવર પાસે, સરદાર પટેલ હાઇસ્કુલની પાછળ, ઉત્તમ નગર રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૨૦૫૦
મણીનગર શુદ્ધ હાયજેનીક ટિફિન સેવા ડી-૫, હેપી હોમ એપાર્ટમેન્ટ, ઇડલી વડા ક્રોસ રોડ, ક્રોસિંગ રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૮૫૧૧૦૬૭૯૦૮
મેમનગર બાણ માતેશ્રી કેટરર્સ ગોપાલનગર ભાગ ૫, સેન્ટ ઝેવિયર્સ શાળા પાસે, મેમનગર રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-૯૮૯૮૭૨૭૮૮૪
મેમનગર નોર્થ ઇન્ડિયન ટિફિન સેવા દુકાન નં - ૩, ડ્રાઇવ ઇન ટેનામેન્ટ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, ડ્રાઈવ ઇન સિનેમાની પાછળ, ડ્રાઇવ ઇન રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-૯૯૭૪૫૬૮૩૯૫
રામદેવનગર આર કે ફાસ્ટ ફૂડ ક્રિષ્ના કોમ્પલેક્ષ, દેવ આશિષ શાળા પાસે, રામદેવનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-૯૪૨૬૫૯૪૭૭૯
લાંભા શ્રી હરી ટિફિન સર્વિસ બી/૪૦૧, કર્ણાવતી એપાર્ટમેન્ટ, ઓમ શાંતિ નગર સામે, ભમરીયા કુંવા, લાંભા રોડ, લાંભા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૦૫ (૯૧)-૯૮૨૫૩૨૧૨૮૨
વસ્ત્રાપુર હેમા ટિફિન સેવા ૧૨, બોસ્કો વિલા ફ્લેટ, મેનેજમેન્ટ એન્કલેવ ક્રોસ રોડ, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૩૭૪૬૩૦૫૧૨
વસ્ત્રાપુર જલારામ ટિફિન સર્વિસીસ એ ૩, વૃંદાવન એપાર્ટમેન્ટ, નહેરુ પાર્ક, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૪૦૮૫૦૦૫૩૭
વસ્ત્રાપુર ન્યુટ્રીમિલ દુકાન નં ૧૧, સનરાઈઝ મોલ, સ્વામી નારાયણ મંદિર પાસે, માનસી સર્કલ, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૦૬૦૫૩૨, +(૯૧)-૯૭૧૨૫૬૬૨૨૦
વાસણા શ્રી સાઈ ટિફિન સર્વિસીસ એસ/૧, રાધે એપાર્ટમેન્ટ/૧૨, શ્રેયસ સોસાયટી બી, વાસણા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૪૨૬૨૦
વાસણા મેનુ ૮/૭/૧૧, દેવાશ એપાર્ટમેન્ટ, રજવાડું હોટેલ પાસે, વાસણા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-૯૩૭૭૬૪૦૩૮૨
વિરાટનગર શ્રી અન્નપુર્ણા ટીફીન સેવા ડી-૪૫૦, મનિષા પાર્ક, અંબિકાનગર પાણી ટેન્ક પાસે, કેનાલ પાસે, મનમોહન પાર્ક, વિરાટનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૫૦ (૯૧)-૯૭૨૪૭૭૭૫૭૧
વેજલપુર ભાવના ટિફિન સેવા ૫૧, ગીતાંજલિ સોસાયટી, મહાદેવ મંદિર પાસે, વેજલપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-૯૨૭૪૨૦૭૬૧૯
વેજલપુર હેતલ કેટરર્સ ડી/૨, યોગેશ્વર એપાર્ટમેન્ટ, મોના પાર્ક પાસે, વસ્ત્રાપુર રેલવે ક્રોસિંગ રોડ, વેજલપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૨૦૭૧૫
વેજલપુર હોમ ફૂડ બી/૨૧૧, સુપ્રભ એપાર્ટમેન્ટ બકેરી સિટી, ટોરેન્ટ પાવર સામે, મકરબા રોડ, વેજલપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-૯૩૭૬૫૫૭૭૦૦
1 2 3