અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની ટીફીન સર્વિસ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર ટીફીન સર્વિસ સરનામું ફોન નં
વેજલપુર શ્રી ગણેશ ૨૫, કુંજ સોસાયટી ભગવતી, રવિનગર શાળા પાસે, જીવરાજ પાર્ક, વેજલપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-૯૬૨૪૩૫૬૧૦૧
શાહપુર ઘર કા ખાના ૩૫૬૧, ભાગવત ચોક, શાહપુર દરવાજા ખાંચોની અંદર, શાહપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૬૦૧૯૮૩
શાહીબાગ અન્નપુર્ણા લંચ પેક્સ શાહીબાગ, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-૭૬૦૦૧૦૭૬૨૩
સરસપુર જય કેટરર્સ બી, ૯૦૦, કારિયા વાળ, પોલીસ ચોકી સામે, સરસપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૮ (૯૧)-૯૬૬૨૦૧૦૩૧૩
સાબરમતી નવદુર્ગા કેટરર્સ એન્ડ ફૂડ સપ્લયાર્સ બી/૨, રાઠી એપાર્ટમેન્ટ, પાવર હાઉસ સામે, સાબરમતી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૦૦૧૯૯
સાબરમતી શિવ શક્તિ કેટરર્સ લક્ષ્મી નગર નર્સરી, સંજય ગાંધી સ્કૂલ પાસે, સાબરમતી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૯ (૯૧)-૯૮૨૫૯૫૩૮૦૨
સારંગપુર ઓમ પ્રકાશ હોટેલ પાણી ટેન્ક સામે, સારંગપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૨ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૫૦૦૨૮૩
સુભાષબ્રિજ ચામુંડા ભોજનાલય ૯, બિંદુપાર્ક સોસાયટી, કેશવનગર, સુભાષબ્રિજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૭ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૨૩૨૧૨૯
સુભાષબ્રિજ શ્રી મોમાઈ ટિફિન સેવા ૨૦૬, સેવા નિવાસ, ગાંધી આશ્રમ, કમલા લક્ષ્મી પેટ્રોલ પંપ સામે, સુભાષબ્રિજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૭ (૯૧)-૯૮૯૮૭૬૦૫૮૯
સેટેલાઈટ આયુષ ટિફિન સર્વિસીસ ૭૩, શિવરંજની સોસાયટી, શિવરંજની ક્રોસ રોડ, ૧૩૨ ફૂટ રીંગ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૪૨૭૭૦૩૦૩૨
સેટેલાઈટ બિન્દુ ફૂડ યુ/૭૨, સેટેલાઈટ કોમ્પલેક્ષ, માનસી કોમ્પલેક્ષ સામે, પ્રેમચંદ નગર રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૫૧૭૨૭
સેટેલાઈટ ફૂડેક્ષ ૮૨૦૩, મારુતિ ટાવર, શિવરંજની ક્રોસ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૩૦૪૮૪૮
સેટેલાઈટ ગુરુકૃપા ફૂડ બી/૧૦૫, વિભૂતિ એપાર્ટમેન્ટ, સ્ટાર બજાર પાસે, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૮૨૪૫૭૮૫૩૫
સેટેલાઈટ ઈટ્સ જસ્ટ લંચ અને ડિનર ૩૭/૩૦૪, આનંદનગર ફ્લેટ્સ, પ્રહલાદનગર ગાર્ડન, સેટેલાઈટ વેજલપુર રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૪૭૮૭
સેટેલાઈટ મધર ઇન્ડિયા ટિફિન સર્વિસીસ બી/૪૮, સારથી એવન્યુ, કોર્ટીયાર્ડ મેરિયોટ, રામદેવનગર, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૯૦૯૯૦૮૭૦૩
સેટેલાઈટ શિવમ ટિફિન સેવા ૨૪૩કે/૩, ઉમિયા ભુવન, રામદેવપીર મંદિરની પાછળ, જોધપુર ગામ, ધૂપસળી એપાર્ટમેન્ટ પાસે, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-૯૩૭૪૫૪૯૫૮૪
સેટેલાઈટ થોમસ કૂક ફૂડ ઇન સર્વિસ ડી-૫૮, શુભદર્શન એપાર્ટમેન્ટ, પ્રેરણાતીર્થ જૈન મંદિર પાસે, જોધપુર સેટેલાઈટ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૮૮૬૬૭૭૭૭૨૭
સેટેલાઈટ તોરણ ભોજનાલય ૨૦, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, સત્યમ કોમ્પ્લેક્ષ, બાલાજી ગાર્ડન રેસ્ટોરન્ટ, પ્રેરણાતીર્થ દેરાસર રોડ, સેટેલાઈટ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૫૦૨૧૭૮
1 2 3