અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની અનુવાદક  વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર અનુવાદક સરનામું ફોન નં
અમદુપુરા કોરલ નોલેજ સર્વિસીસ પ્રા. લિમિટેડ અન્ડર ગ્રાઉન્ડ, ૪, સાગર પ્લાઝા II, બ્રિટાનિયા ચોક, રાની બાગ, ૧૧૦૦૩૪, દિલ્હી, દિલ્હી, અમદુપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-૯૨૧૨૧૬૧૧૭૦ 
આંબાવાડી આશાપુરા કોમ્પ્યુટર્સ ૧૮, મોનાલિશા કોમ્પલેક્ષ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, સી એન શાળા, રસમધુરની પાછળ, પંચવટી બીજો લેન, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૬૫૭૬૩ 
આંબાવાડી ટ્રાન્સ એજન્સી અમૃતા પ્રકાશન સી/૫, ઓજસ એપાર્ટમેન્ટ, નેહરુનગર ક્રોસ રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૭૯-૪૯૦૧૧૧૩૫ 
આશ્રમરોડ ઇન્ટ્રાવર્લ્ડ ધ સ્કૂલ ઓફ ફોરેન લેન્ડ પંચદીપ ભવન, ઇન્કમટેક્સ સર્કલ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૭૯-૬૬૦૮૭૯૭૫ 
આશ્રમરોડ ઇર્યા એન્ટરપ્રાઈઝીસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ ૨૦૪, શનય II, સન્યાસ આશ્રમ સામે, એલઆઈસી બિલ્ડિંગની પાછળ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૮૨૬૫૩ 
આશ્રમરોડ લીન્ગ્યુઆસ્ટીક ૨૦૪, શનય II, સન્યાસ આશ્રમ સામે, એલઆઈસી બિલ્ડિંગની પાછળ, આશ્રમ રોડ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૮૨૬૫૩ 
આશ્રમરોડ વી માથુર ધ ક્લાસિક ૭૦૬ સાકાર ૩, ઇન્કમટેક્સ સર્કલ પાસે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૪૨૯૪૩ 
ઉસ્માનપુરા નીપા સી શાહ ૬, પુષ્પા એપાર્ટમેન્ટ, ચંપાનેર સોસાયટી, વાડજ પોસ્ટ ઓફિસની પાછળ, હોટેલ ફોર્ચ્યુન લેન્ડ માર્ક પાસે, બેન્ક ઓફ બરોડા અને રીબોક એસ સામે, ઉસ્માનપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ ૯૧)-(૭૯)-૨૫૫૦૬૩૫૪ 
એલિસબ્રીજ વિદ્યુત શાહ ૧, ચંદ્રપ્રભુ એપાર્ટમેન્ટ્સ, પ્રિતમનગર અખાડા પાસે, ૧૪ જૈન સોસાયટી, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૯૬૬૧ 
ગાંધીનગર મિર્ઝા અઝીઝ બૈગ ૫૧૫ મેઘમલ્હાર, સેક્ટર ૧૧, ગાંધીનગર, ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૧૦ (આ ઉપરાંત અમદાવાદમાં સર્વિસ આપે છે) (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૪૦૬૬૩ 
ગાંધીનગર સ્ટાર કોમ્પ્યુટર્સ ૩૦૩, શાલિન કોમ્પલેક્ષ, ૧૭/૨૨ બસ સ્ટોપ પાસે, સેકટર ૨૨, લિફ્ટની બાજુમાં, ગાંધીનગર, ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૧૦ (આ ઉપરાંત અમદાવાદમાં સર્વિસ આપે છે) (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૨૧૩૫૨ 
ઘાટલોડિયા વિકાસ એસોસિએટ્સ સી/૧૦૩, તિરૂપતિ એપાર્ટમેન્ટ, પાવાપુરી બસ સ્ટોપ, ઔડા ગાર્ડન પાસે, નંદ બંગલો પાસે, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૫૨૧૦૦૫ 
ઘોડાસર વર્ષા પટેલ શ્યામલ એપાર્ટમેન્ટ્સ, સ્મૃતિ મંદિર માર્ગ, ઘોડાસર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૦ ૯૧)-૯૬૦૧૩૯૮૧૪૮ 
જમાલપુર અલ હબીબ ૫૩૭/૩, આસ્ટોડિયા પોર્બીયાવાદ બિલ્ડીંગ, કોટની રંગ, જમાલપુર રોડ, જમાલપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ ૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૬૨૧૫ 
જીવરાજપાર્ક ક્રિયેટિવ માઈન્ડસ ૯, બાલેશ્વર સોસાયટી, જીવરાજ પાર્ક, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-૯૩૨૭૪૫૮૫૪૦ 
થલતેજ ડીબી ડોક્યુમેન્ટ્સ ૬ કૃપાકાંત, ભાઈકાકા નગર ૧, ઝવેરી બંગલો પાસે, થલતેજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૫૪૭૬૮ 
દહેગામ ઉત્સવ ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટ કંપની ૫, ઉમિયા સોસાયટી, અમદાવાદ રોડ, દહેગામ, અમદાવાદ - ૩૮૩૨૫૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૨૦૮૮૨ 
દિલ્હી મોર્ફીયાસ ભાષા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ ૩૨૬, કિર્તી શિખર, દીસ્ત સેન્ટર, જનક પુરી, નવી દિલ્હી, દિલ્હી - ૧૧૦૦૦૧ (આ ઉપરાંત અમદાવાદમાં સર્વિસ આપે છે) Call: +(૯૧)-(૧૧)-૦૧૧૨૫૬૧૪૬૭૩
દિલ્હી યુ બી સી અનુવાદ સર્વિસીસ ૯૩ / એ, અયોધ્યા વિદેશી એન્કલેવ, રોહીણી, સેક્ટર ૧૩, દિલ્હી, દિલ્હી - ૧૧૦૦૦૧ (૯૧)-(૧૧)-૩૦૭૨૫૪૭૩ 
નવાવાડજ સન્ની શાહ ૨ / બી, સુરગીરી એપાર્ટમેન્ટ ભાગ ૨, કિરણ પાર્ક પાસે, નવા વાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૬૬૨૩૦૭૭૩૯ 
પાલડી કેતન સી શાહ ઉપરની દુકાન ૨, ચંદનબલા કોમ્પલેક્ષ, પાલડી પોસ્ટ ઓફિસ, ફતેહનગર, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ ૯૧)-૯૮૨૪૦૯૮૧૪૦ 
પાલડી રમેશ દલાલ ૪, આણંદ એવન્યુ, ભગવાન નગર ટેકરો, ૬ વિશ્વકુંજ સોસાયટી, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૩૧૦૭૬ 
બેંગલોર ઇઝુમી નેટવર્ક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ ગોલ્ડન સ્ક્વેર નંબર ૧૦૨, નં ૨૦ વિઠ્ઠલ માલ્યા રોડ, એડન પાર્ક, બેંગલોર, બેંગલોર - ૫૬૦૦૦૧ (આ ઉપરાંત અમદાવાદમાં સર્વિસ આપે છે) (૯૧)-(૮૦)-૨૨૨૪૩૮૬૦ 
બોડકદેવ અંશ ક્લિનિકલ સંશોધન કેન્દ્ર બી-૩૧, બી સર્કલ, જજીસ બંગલો રોડ, બોડકદેવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૬૪૫૦૪૩૦૪ 
ભદ્ર ચેતન શાહ કાઝી બિલ્ડીંગ, દિવાનજી વાડા, વિક્ટોરિયા ગાર્ડન સામે, ગુજરાતી હાઉસની બાજુમાં, શાંતાબેન પાણીપુરીવાળાની પાછળ, ભદ્ર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૫૦૬૩૫૪ 
ભદ્ર દેવ કોમ્પ્યુટર્સ રંગ ભવન, વસંત ચોક, ભદ્ર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૫૦૯૯૫૦ 
મુંબઇ ભાષા ભારતી આર્ટસ ૨૪૩, બજાર ગેટ સ્ટ્રીટ, ત્રીજા માળે, અપના બઝાર પાસે, મુંબઇ, મુંબઇ - ૪૦૦૦૦૧ (આ ઉપરાંત અમદાવાદમાં સર્વિસ આપે છે) (૯૧)-(૨૨)-૨૨૭૦૦૯૧૩ 
મુંબઇ અલ ડોરાડો એકેડમી ૭૫/૭૬, ચોથા માળે, લક્ષ્મી બિલ્ડીંગ, એક્સિસ બેન્ક એટીએમ સામે, સર પી એમ રોડ, ફોર્ટ, મુંબઇ - ૪૦૦૦૦૧ (આ ઉપરાંત અમદાવાદમાં સર્વિસ આપે છે) ૯૧)-(૨૨)-૬૫૫૩૬૧૫૪ , ૯૧)-૯૮૭૦૪૮૩૩૭૭ 
મુંબઇ સુપર ક્રિએટિવ ગ્રાફિક સર્વિસીસ પી લિમિટેડ યુનિટ નંબર ૨, નીરુ સિલ્ક મિલ્સ લિમિટેડ, મથુરાદાસ મિલ્સ કમ્પાઉન્ડ, ૧૨૬ એન એમ જોષી માર્ગ, મુંબઇ, મુંબઇ - ૪૦૦૦૧૩ (આ ઉપરાંત અમદાવાદમાં સર્વિસ આપે છે) (૯૧)-(૨૨)-૨૪૯૪૨૦૦૦ 
મેમનગર વેણુ બિઝનેસ લિંક પ્રા લિમિટેડ જી-૨, ઉત્સવ એપાર્ટમેન્ટ, નિરંજન સોસાયટી સામે, દીનદયાળ લાયબ્રેરીની બાજુમાં, કમલા કામધેનું હોલની પાછળ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-૯૮૨૪૦૯૬૨૫૦ 
1 2