અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરના આગામી પ્રોજેક્ટ્સ વિષે માહિતી


બિલ્ડર્સ સાઇટ્સ પ્રોજેક્ટ્સ સરનામું સંપર્ક ૧ સંપર્ક ૨
સંગાથ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રા. લિમિટેડ શ્રેષ્ઠા ૧ ડુપ્લેક્ષ / દુકાનો ચાંદખેડા - -
સંગાથ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રા. લિમિટેડ શ્રેષ્ઠા ૨ ડુપ્લેક્ષ ચાંદખેડા - -
પાર્શ્વનાથ (ઘર નું ઘર) પાર્શ્વનાથ કોર્પોરેશન લિમિટેડ, યુનીટ ઓફ પાર્શ્વનાથ ગ્રુપ, ૫૦, ત્રીજા માળે, હરસિદ્ધ ચેમ્બર્સ, ઇન્કમ ટેક્સ ક્રોસ રોડ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૪ ગુજરાત (ભારત) - - (૯૧ ૭૯) ૨૭૫૪૦૮૪૮, ૨૭૫૪૦૬૪૭, mail@parshwanath.co.in
પાર્શ્વનાથ (ઘર નું ઘર) પાર્શ્વનાથ હોમ્સ રેસિડેન્સીયલ કલોલ મહેસાણા હાઇવે - -
પાર્શ્વનાથ (ઘર નું ઘર) પાર્શ્વનાથ બિઝનેસ પાર્ક ઓફિસ સ્પેસ એસ.જી.રોડ - -
પાર્શ્વનાથ (ઘર નું ઘર) પાર્શ્વનાથ ઈસ્ક્વેર ઓફિસ સ્પેસ પ્રહલાદનગર - -
પાર્શ્વનાથ (ઘર નું ઘર) પાર્શ્વનાથ એટલાન્ટિસ પાર્ક ૧ અને ૨ લાઈફ સ્ટાઈલ એપાર્ટમેન્ટ બાલાજી અગોરા પાસે, સુઘડ - -
પાર્શ્વનાથ (ઘર નું ઘર) પાર્શ્વનાથ ઇન્ફોટેક ઓફિસ સ્પેસ એસ પી રીંગ રોડ - -
પાર્શ્વનાથ (ઘર નું ઘર) પાર્શ્વનાથ મેટ્રોસિટી રેસિડેન્સીયલ ચાંદખેડા - -
પાર્શ્વનાથ (ઘર નું ઘર) પાર્શ્વનાથ ઓમ આવાસ ૧ અને ૨ લાઈફ સ્ટાઈલ એપાર્ટમેન્ટ અમદાવાદ કલોલ હાઈવે, અડાલજ - -
પાર્શ્વનાથ (ઘર નું ઘર) પાર્શ્વનાથ રોયલ આવાસ ૨ બીએચકે વૈભવી એપાર્ટમેન્ટ કલોલ મહેસાણા હાઇવે - -
પાર્શ્વનાથ (ઘર નું ઘર) પાર્શ્વનાથ સ્મૃતિ ૧ ૨ બીએચકે લાઈફ સ્ટાઈલ એપાર્ટમેન્ટ કઠવાડા નરોડા રોડ - -
પાર્શ્વનાથ (ઘર નું ઘર) પાર્શ્વનાથ મેટ્રો મૉલ શોપીન મોલ ચાંદખેડા - -
પાર્શ્વનાથ (ઘર નું ઘર) પાર્શ્વનાથ સેન્ટ્રલ સ્ક્વેર રિટેલ દુકાનો સુઘડ - -
વિનસ વિનસ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એન્ડ ડેવલપર્સ પ્રા લિમિટેડ. ૮૦૧, બ્રોડવે બિઝનેસ સેન્ટર, મેયર્સ બંગલો સામે, લોં ગાર્ડન, એલિસ બ્રિજ અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ - - (૯૧ ૭૯) ૨૬૪૦ ૬૨૬૨ / ૮૬૮૬ / ૮૭૮૭ info@venusinfrastructure.com
વિનસ વિનસ ઇવિ ઇલાઇટ એપાર્ટમેન્ટ જોધપુર ક્રોસ રોડ - -
વિનસ વિનસ પાર્ક લેન્ડ વૈભવી એપાર્ટમેન્ટ દક્ષિણ વેજલપુર રોડ - -
વિનસ વિનસ પહેલ હાઇ એન્ડ એપાર્ટમેન્ટ્સ ઓલ્ડ પાદરા રોડ વડોદરા - -
વિનસ પેરામાઉન્ટ આવાસ રેસિડેન્સીયલ એપાર્ટમેન્ટ ડ્રાઇવ ઇન રોડ - -
વિનસ શ્યામ આવાસ પ્લોટ થલતેજ - -
વિનસ વિનસ એમેડીયાસ હાઈ એન્ડ કોમર્શિયલ જોધપુર ક્રોસ રોડ, સેટેલાઈટ - -
વિનસ વિનસ બેનેસીયા હાઈ એન્ડ કોમર્શિયલ રાજપથ ક્લબ સામે, એસ.જી.રોડ - -
વિનસ વિનસ સેફાયર કોમર્શિયલ સીજી રોડ - -
વિનસ વિનસ બીબીસી કોર્પોરેટ લેન્ડમાર્ક લોં ગાર્ડન - -
વિનસ વિનસ સુરભી કોમર્શિયલ કોમ્પલેક્ષ સીજી રોડ - -
વિનસ વિનસ ક્રિસ્ટલ આર્કેડ કમાન - માર્ગ સીજી રોડ - -
વિનસ વિનસ સેતુ કોમર્શિયલ કોમ્પલેક્ષ ઓફ સીજી રોડ - -
વિનસ નેશનલ પ્લાઝા કોર્પોરેટ લેન્ડમાર્ક સીજી રોડ - -
વિનસ નેશનલ પ્લાઝા ૨ કોર્પોરેટ લેન્ડમાર્ક પરિમલ ગાર્ડન - -
વિનસ વિનસ એટલાન્ટિસ કોમર્શિયલ કોમ્પલેક્ષ પ્રહલાદ નગર - -
1 2 3