અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરના આગામી પ્રોજેક્ટ્સ વિષે માહિતી


બિલ્ડર્સ સાઇટ્સ પ્રોજેક્ટ્સ સરનામું સંપર્ક ૧ સંપર્ક ૨
વિનસ ડેસ્ટીનેશન શોપીંગ મોલ શોપિંગ મોલ નેહરુનગર - -
વિનસ વિનસ સ્ક્વેર શોપિંગ મોલ સીજી રોડ - -
શિવાલિક પ્રોજેક્ટ્સ સેટેલાઈટ પોલીસ સ્ટેશનની બાજુમાં, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૫, ગુજરાત, ભારત. - - (૯૧ ૭૯) ૪૦૨૦ ૦૦૦૦, nfo@shivalikprojects.com
શિવાલિક પ્રોજેક્ટ્સ શિવાલિક હાઈસ્ટ્રીટ શોરુમ કેશવબાગ સેટેલાઈટ - -
શિવાલિક પ્રોજેક્ટ્સ શિવાલિક ફ્લોરેત્તે રેસિડેન્સીયલ આંબલી - -
શિવાલિક પ્રોજેક્ટ્સ નવનિધિ બંગલો સેમિ વૈભવી બંગલો ધનંજય ટાવર પાસે - -
શિવાલિક પ્રોજેક્ટ્સ શિલ્પ બંગલો બંગલો ધનંજય ટાવર પાસે - -
શિવાલિક પ્રોજેક્ટ્સ શાશ્વત બંગલો વૈભવી એપાર્ટમેન્ટ જોધપુર ગામ - -
શિવાલિક પ્રોજેક્ટ્સ સમર્થ બંગલો વૈભવી એપાર્ટમેન્ટ પ્રહલાદ નગર - -
શિવાલિક પ્રોજેક્ટ્સ શાલિન બંગલો વૈભવી એપાર્ટમેન્ટ પ્રહલાદ નગર - -
શિવાલિક પ્રોજેક્ટ્સ સ્વાગત બંગલો વૈભવી એપાર્ટમેન્ટ આંબલી - -
શિવાલિક પ્રોજેક્ટ્સ યશ ટાવર ટાવર સચિન ટાવર સામે, સેટેલાઈટ - -
શિવાલિક પ્રોજેક્ટ્સ કીર્તિસાગર એપાર્ટમેન્ટ એપાર્ટમેન્ટ્સ જોધપુર ગામ - -
શિવાલિક પ્રોજેક્ટ્સ શિવાલિક વિલા વિલાસ આંબલી - -
શિવાલિક પ્રોજેક્ટ્સ સંજય ટાવર વૈભવી એપાર્ટમેન્ટ ૧૦૦ ફૂટ રોડ, સેટેલાઈટ - -
શિવાલિક પ્રોજેક્ટ્સ સચિન ટાવર વૈભવી એપાર્ટમેન્ટ ૧૦૦ ફૂટ રોડ, સેટેલાઈટ - -
શિવાલિક પ્રોજેક્ટ્સ શિવાલિક બંગલો વૈભવી બંગલો આણંદનગર ક્રોસ રોડ - -
1 2 3