અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની વોટર સપ્લાયર્સ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર વોટર સપ્લાયર્સ સરનામું ફોન નં
ઉસ્માનપુરા હસ્તમીલાપ વોટર સપ્લાયર્સ ૧૬/૧૭, સુખસાગર કોમ્પલેક્ષ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, ફોર્ચ્યુન લેન્ડમાર્ક હોટેલ પાસે, ચંપાનેર સોસાયટી પાસે, ઉસ્માનપુરા ક્રોસ રોડ, ઉસ્માનપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૫૭૫૩૦ 
ઓઢવ એસીએમ સેલ્સ અને માર્કેટિંગ ૧ ઈશ્વર એસ્ટેટ, છોટાલાલની ચાલી, ઓઢવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૦ (૯૧)-૯૭૨૫૪૬૨૨૫૫ 
ઓઢવ બાઝ વોટર સપ્લાયર્સ બી/૧૭, શુભલક્ષ્મી એસ્ટેટ, ગોપીનાથ એસ્ટેટ સામે, નારોલ નરોડા હાઇવે, સોની ની ચાલી ક્રોસ રોડ, ઓઢવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૭૨૪૯૫ 
ઓઢવ જ્હાલા રોડ-વે બી/૧૧૦, ૧૧૧, શ્રી કૃષ્ણ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ, પાટીદાર વે બ્રીજ સામે, રાધેશ્યામ એસ્ટેટ પાસે, ઓઢવ રોડ, ઓઢવ જી.આઇ.ડી.સી., અમદાવાદ - ૩૮૨૪૧૫ (૯૧)-૯૪૨૬૦૧૧૭૮૪ 
ગોતા તિલક ફાર્મ્સ એન્ડ વોટર સપ્લાયર્સ સરદાર પટેલ રીંગ રોડ, ગ્રીનવુડ પાસે, ઓગણજ ટોલટેક્ષ, ગોતા રોડ, ગોતા રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૮૧ ૯૧)-૯૯૭૪૬૩૨૯૫૬ 
ઘાટલોડિયા દીપ વોટર સપ્લાયર્સ બી/૭, વિધાતા સોસાયટી, શંકર દા હોલ સામે, કે.કે. નગર રોડ, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૦૩૫૧૧ 
ઘાટલોડિયા કેના વોટર સપ્લાયર્સ દુકાન નં ૬, કમલ શોપિંગ સેન્ટર, જનતાનગર રીંગ રોડ, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ ૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૬૧૬૧૮ 
ઘાટલોડિયા શાયોના માર્કેટિંગ ૬, પુષ્પરાજ એપાર્ટમેન્ટ ૨, આઈ ડી પટેલ રોડની પાછળ, ચાણક્યપુરી, આર.સી. ટેકનિકલ રોડ, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૯૮૯૮૪૭૧૨૩૫ 
ઘાટલોડિયા ઉમિયા વોટર સપ્લાયર્સ ૧, કિર્તી ટેનામેન્ટ, શંકરદા હોલ પાસે, રન્નાપાર્ક, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૯૮૨૫૫૩૦૩૩૩ 
ચાંદખેડા જય વોટર સપ્લાયર્સ બ્લીસ ઓટો ગોદામ, ચાંદખેડા બસ સ્ટેન્ડ, હાઇવે રોડ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-૯૨૨૭૨૧૭૦૧૧ 
ચાંદલોડિયા જાર વિથ ડીસ્પેન્સર ૧૦, સનરાઇઝ પાર્ક, ચાંદલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૮૧ (૯૧)-(૨૭૧૭)-૨૭૬૦૩૦૪૩
ચાંદલોડિયા શ્રી બ્રહ્માની કૃપા ૧૮, સાવિત્રીનગર સોસાયટી, હરીવિલા કોમ્પલેક્ષ, ચાંદલોડિયા ગોતા રોડ, ચાંદલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૮૧ (૯૧)-૯૮૨૪૦૪૩૭૪૧ 
ચાંદલોડિયા શ્રી વોટર સપ્લાયર્સ ૧૫, મણીલાલનગર, ચાંદલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૯૭૧૨૯૨૨૮૯૧ 
જમાલપુર એએમસી વોટર સપ્લાય સર્વિસ સેન્ટ્રલ વર્કશોપ વિભાગ, જમાલપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૯૧૯૦૪ 
જશોદાનગર દેવાંશી વોટર સપ્લાયર્સ ૧, ચંદન ટેનામેન્ટ ભાગ ૨, પુષ્પરાજ કોમ્પલેક્ષ સામે, એમ.બી. પટેલ ફાર્મ પાસે, મેમદાવાદ રોડ, જશોદાનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૮૨૪૮૮૪૨૧૨ 
જશોદાનગર હરીઓમ વોટર સપ્લાયર્સ એમ.બી. પટેલ ફાર્મ સામે, પીડબલ્યુડી સ્ટોર્સની બાજુમાં, જશોદાનગર, વટવા જીઆઈડીસી, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૫ (૯૧)-૭૯-૬૬૦૮૭૫૮૮ 
જશોદાનગર ખોડિયાર વોટર સપ્લાયર્સ ૯, ખોડિયાર કોમ્પલેક્ષ, કેડીલા બ્રિજ અંત, પરિતા કોમ્પલેક્ષ પાસે, નારોલ નરોડા રોડ, જશોદાનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ ૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૩૨૩૧ 
જશોદાનગર મા શક્તિ વોટર સપ્લાયર્સ પોપટભાઈ ભરવાડની ચાલી, ચેહર માતાજી મંદિરની પાછળ, ગોરનો કુવો, જશોદાનગર ક્રોસ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૮૫૮૦૫૫ 
જશોદાનગર રાધે વોટર સપ્લાયર્સ કરણાભાઈ ભરવાડ નો કુવો, પારસી ડુંગરવાડી સામે, જશોદાનગર પાટિયા, મહેમદાબાદ રોડ, જશોદાનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૮૯૬૮૬૨ 
જોધપુર ઝણકાર વોટર સપ્લાયર્સ જોધપુર ગામ, જોધપુર બસ સ્ટેન્ડ પાસે, જોધપુર ટેકરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૯૦૯૦૨૭૪૪૦
થલતેજ રિધ્ધિ સિધ્ધિ વોટર સપ્લાયર્સ ૬૨, કારખાનાની ખડકી, થલતેજ ગામ, પટેલ વાસ, થલતેજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૨૮૯૬ 
દૂધેશ્વર મ્યુનિસિપલ વોટર સપ્લાયર્સ ફરિયાદ દુધેશ્વર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૬૨૦૬૪૫ 
નરોડા અરવિંદ એક્સેલ લિમિટેડ (ઈપીસી વિભાગ) અરવિંદ મિલ્સ પ્રીમાઇસીસ, નરોડા રોડ, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૨૦૮૪૫૫ 
નરોડા આશાપુરા વોટર સપ્લાયર્સ દુકાન નં ૧૨, નરોડા ગામ, દહેગામ રોડ, નરોડા દહેગામ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૩૦ (૯૧)-૯૬૬૨૨૨૭૭૮૩ 
નરોડા ભાવ્યા વોટર સપ્લાયર્સ એલ-૧૪, રૂધ્રાક્ષ કોમ્પલેક્ષ, તળાવ સામે, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-૯૭૧૨૬૩૧૨૬૬ 
નરોડા લાભ વોટર સપ્લાયર્સ બી/૧૨ તિરૂપતિ બંગલો, સુરધારા સોસાયટી સામે, કડવા પાટીદારની વાડીની પાછળ , નરોડા દહેગામ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૩૦ (૯૧)-૯૪૨૬૦૮૫૧૧૩ 
નરોડા મારુતિ સેલ્સ એન્ડ માર્કેટિંગ દુકાન નંબર ૯, વૃંદાવન રેસીડેન્સી ફ્લેટ, આદિશ્વર સોસાયટી સામે, સત્યમ વિદ્યાલય, નિકોલ રોડ, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-૭૬૦૦૧૪૦૦૩૭ 
નરોડા સહયોગ વોટર સપ્લાયર્સ ડી-૪, કુશ ઇન્ટર સિટી, કઠવાડા રોડ, ન્યુ નરોડા, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-૯૯૦૪૫૧૦૩૯૦ 
નરોડા શ્રીજી વોટર સપ્લાયર્સ ગેલેક્સી સિનેમા સામે, સુરભી કોમ્પલેક્ષ પાસે, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૧૦૪૪૯ 
નારણપુરા શિવમ વોટર સપ્લાયર્સ પારસનગર-II સામે, શ્રીપદ પાર્ટી પ્લોટ પાસે, સોલા રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૩૭૭૯૫ 
1 2