અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની રાજ્ય સરકાર કચેરીઓ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર રાજ્ય સરકાર કચેરીઓ સરનામું ફોન નં
ચિલોડા બીએસએફ એક્સચેન્જ ફ્રન્ટીયર હેડ ક્વાર્ટર્સ, ચિલોડા રોડ, અમદાવાદ ૩૮૨૦૧૦  (૦૭૯) ૨૩૨૬૦૩૦૮, (૦૭૯) ૨૩૨૬૦૯૧૧
જમાલપુર અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કમિશનર જમાલપુર સ્ટોર કમ્પાઉન્ડ સબ જોનલ કચેરી, જમાલપુર, અમદાવાદ ૩૮૦૦૨૨, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૫૩૫૨૪૭૨
જુના વાડજ ગુજરાત રાજ્ય ખાદી ગ્રામોદ્યોગ બોર્ડ ગ્રામ નિર્માણ ભવન, જુના વાડજ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૩, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૭૫૫૬૯૪૩
નવરંગપુરા એકાઉન્ટન્ટ જનરલ ઓડિટ ઓડિટ ભવન, નવરંગપુરા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૯, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૬૫૬૧૨૮૨, (૦૭૯) ૨૬૫૬૧૩૮૨
નવરંગપુરા અમદાવાદ એજ્યુકેશન સોસાયટી એચ એલ કોમર્સ કોલેજ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૯, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૬૪૪૦૧૭૧
નવરંગપુરા કેન્દ્રીય આબકારી જકાત કચેરી પ્રિમા ચેમ્બર, મીઠાખળી છ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ  (૦૭૯) ૨૬૪૦૯૯૩૫
નવરંગપુરા કન્ઝ્યુમર પ્રોટેક્શન કાઉન્સિલ બી ૫૦૧, શૈલી બિલ્ડીંગ, પાંચમાં માળે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૯, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૭૫૪૧૪૭૨
નવરંગપુરા ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ બ્લુ સ્ટાર બિલ્ડીંગ, ચોથા માળે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૯  (૦૭૯) ૨૭૫૪૩૪૮૧, (૦૭૯) ૨૬૪૪૨૭૪૧
નવરંગપુરા નેશનલ કાઉન્સિલ ફોર સિવિલ લિબર્ટીઝ ૪૦૧, વિરાજ એવન્યુ, સ્વસ્તિક ક્રોસ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૯, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૬૫૬૦૯૭૯
નવરંગપુરા લોક નિર્માણ વિભાગ ૨, એલડી એન્જિનિયરિંગ કોલેજ કમ્પાઉન્ડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૯, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૬૩૦૭૧૫૯
નવરંગપુરા સર્વ શિક્ષણ અભિયાન કચેરી એલિસબ્રિજ મ્યુનિસિપલ-શાળા ૪, નવરંગપુરા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૫, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૬૪૨૨૯૫૧
નવરંગપુરા ઉત્તર પ્રદેશ પ્રવાસન ૩૦૩, અશ્વમેઘ હાઉસ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૯, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૬૫૬૦૭૫૨, (૦૭૯) ૨૬૮૨૭૭૫૮
નવાવાડજ ટેન્ડર માહિતી સેન્ટર ૧૫૫, વિશ્રામ પાર્ક, નવા વાડજ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૩, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૭૬૪૭૮૬૬
નારણપુરા સેન્ટ્રલ બોર્ડ ફોર વર્કર એજ્યુકેસન ગુજરાત હાઉસીંગ બોર્ડ કોમ્પલેક્ષ, અંકુર રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૩, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૭૪૩૬૦૪૪
નારણપુરા ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ હાઉસિંગ વિભાગ ૨, નારણપુરા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૩, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૭૪૭૨૭૪૮, (૦૭૯) ૨૭૪૭૨૭૫૦
નારણપુરા જય વિજય કન્સ્ટ્રક્શન કંપની જી-૧૩, સહજાનંદ કોમ્પલેક્ષ, નારણપુરા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૩,  (૦૭૯) ૬૫૪૧૦૮૮૨
નારણપુરા કંપની રજીસ્ટાર આરઓસી ભવન, અંકુર રોડ બસ સ્ટોપ, નારણપુરા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૩, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૭૪૩૮૫૩૧
નારણપુરા કંપની રજિસ્ટ્રાર સીજીઓ કોમ્પલેક્ષ, રૂપાલ પાર્ક રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૩, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૭૪૩૭૫૯૭
નારોલ ગુજરાત રાજ્ય હેન્ડલૂમ ૧૬-૧૭-૧૮, લલિત એસ્ટેટ, નારોલ સરખેજ રોડ, નારોલ, અમદાવાદ ૩૮૨૪૦૫, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૫૩૩૦૪૧૦
પાલડી એક્સેલ એન્વાયર્નમેન્ટ ટેક સી-૧, પણજી એપાર્ટમેન્ટ, પાલડી, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૨, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૨૧૪૦૨૭૯
બોડકદેવ અમદાવાદ મહેસાણા ટૉલ-ટેક્સ કંપની  ૩૦૧, શપથ કોમ્પલેક્ષ-૧, બોડકદેવ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૫૪, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૬૮૭૮૯૩૭, (૦૭૯) ૨૬૮૭૮૯૩૮
બોડકદેવ ત્રીબલ્સ ઇન્ડિયા એફ-૧, કદમ કોમ્પલેક્ષ, જજીસ બંગલો, બોડકદેવ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૫૪, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૭૫૫૧૧૬૫
ભદ્ર અમદાવાદ ટ્રેઝરી વિભાગ, ટ્રેઝરી વિભાગ બિલ્ડીંગ, ભદ્ર, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૧,  (૦૭૯) ૨૫૫૦૬૬૨૫
મિર્ઝાપુર ચેરિટી કમિશનર ઓફિસ શાંતિ સદન રોડ, મિર્ઝાપુર, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૧, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૫૫૦૬૧૧૪
મિર્ઝાપુર ડિરેક્ટર ઓફ એકાઉન્ટ પોસ્ટલ જીપીઓ બિલ્ડીંગ, પ્રથમ માળે, મિર્ઝાપુર, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૧, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૫૫૦૮૫૨૨
મિર્ઝાપુર ગુજરાત રાજ્ય વખાર કોર્પોરેશન શાંતિ સદન એસ્ટેટ, મિર્ઝાપુર, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૧, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૫૫૦૬૭૧૯
મેઘાણીનગર કોસ્ચ્યુમ સેવા કર કચેરી ઓ-૭, મેન્ટલ કમ્પાઉન્ડ, મેઘાણીનગર, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૬,  (૦૭૯) ૨૨૬૮૧૪૬૭
મેઘાણીનગર રોજગાર એક્સચેન્જ ઓ-૪, ન્યુ મેન્ટલ કેમ્પસ, મેઘાણીનગર, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૬  (૦૭૯) ૨૨૧૪૪૯૧૩, (૦૭૯) ૨૨૬૮૧૦૨૧
મેઘાણીનગર ખોરાક અને ઔષધ નિયંત્રણ વિભાગ ઓ-૪, ન્યુ મેન્ટલ હોસ્પિટલ કમ્પાઉન્ડ, મેઘાણીનગર, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૬, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૨૬૮૨૦૯૬
મેઘાણીનગર ગુજરાત એઇડ્સ નિયંત્રણ સોસાયટી ઓ-૧, ન્યુ મેન્ટલ હોસ્પિટલ કોમ્પલેક્ષ, મેઘાણીનગર, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૬, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૨૬૮૦૨૧૧, (૦૭૯) ૨૨૬૮૦૨૧૩
1 2 3 4