અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની રાજ્ય સરકાર કચેરીઓ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર રાજ્ય સરકાર કચેરીઓ સરનામું ફોન નં
મેઘાણીનગર નાયબ વન અધિકારી ઓફિસ ૧૫-ઓ, ન્યૂ મેન્ટલ કમ્પાઉન્ડ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, મેઘાણીનગર, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૬, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૨૬૮૨૪૩૦
યુનીવર્સીટી રોજગાર એક્સચેન્જ વિદ્યાલય સમાજ ભવન, યુનિવર્સિટી રોડ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૯,  (૦૭૯) ૨૬૩૦૦૭૬૦
યુનીવર્સીટી રસ્તા અને મકાન વિભાગ ૧, એલડી એન્જીનિયરિંગ કમ્પાઉન્ડ, યુનિવર્સિટી રોડ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૫, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૬૩૦૨૪૫૫, (૦૭૯) ૨૬૩૦૮૮૨૫
યુનીવર્સીટી વાસણા બેરેજ હેલ્પલાઇન ૪, એલડી એન્જિનિયરિંગ કોલેજ કમ્પાઉન્ડ, યુનિવર્સિટી રોડ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૫, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૬૩૦૧૫૩૬
લાલ દરવાજા આર્કિયોલોજીકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા ભદ્ર રોડ, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૧, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૫૫૦૭૩૨૭
લાલ દરવાજા કેન્દ્ર સરકાર આરોગ્ય યોજના ચીફ મેડિકલ ઓફિસર, શ્રી કાશીવિશ્વનાથ ઔષધાલય મકાન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૧, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૫૬૦૩૮૪૮
લાલ દરવાજા ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ મલ્ટી સ્ટોરે બિલ્ડીંગ, પ્રથમ માળે, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૧,  (૦૭૯) ૨૫૫૦૭૮૬૦
લાલ દરવાજા હોમ ગાર્ડસ હોમ ગાર્ડસ બિલ્ડીંગ, ખાનપુર, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૧  (૦૭૯) ૨૫૫૦૭૧૬૬
લાલ દરવાજા પ્રેસ ઇન્ફોર્મેશન બ્યુરો ભદ્ર રોડ, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૧, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૫૫૦૭૨૧૭
લાલ દરવાજા રજીસ્ટાર ગુજરાત પબ્લિક વર્ક્સ એ-૮, ડીએસઆઈ મકાન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૧, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૫૫૦૧૧૧૩
લાલ દરવાજા સ્ટેમ્પ વિભાગ એમએસ બિલ્ડીંગ - સી, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૧, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૫૫૦૭૬૩૬
લાલ દરવાજા કાર્યપાલક ઇજનેર એ-૮, ડીએસઆઈ મકાન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૧, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૫૫૦૬૧૭૧
વટવા સીઆઈપીઈટી જી.આઇ.ડી.સી., ફેઝ-IV, પ્લોટ-૬૩૦, વટવા, અમદાવાદ ૩૮૨૪૪૫, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૫૮૩૪૪૦૨, (૦૭૯) ૨૫૮૩૪૪૦૩
વટવા ડેપ્યુટી એક્ઝીક્યુટીવ ઇજનેર ડેપ્યુટી કાર્યપાલક ઇજનેર કચેરી, વટવા જી.આઇ.ડી.સી., વટવા, અમદાવાદ ૩૮૨૪૪૫, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૫૮૩૧૦૨૭
શાહ આલમ સેન્ટ્રલ ગ્રાઉન્ડ વોટર બોર્ડ શાહ આલમ ટોલનાકા રોડ, શાહ આલમ રોડ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૨૮,  (૦૭૯) ૨૫૩૨૦૪૭૬, (૦૭૯) ૨૫૩૯૪૪૬૪
શાહીબાગ એન્ટિ કરપ્શન બ્યુરો ૧૭, કેન્ટોનમેન્ટ, શાહીબાગ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૪, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૨૮૬૯૨૨૮
શાહીબાગ કસ્ટમ વિભાગ પોસ્ટ ઓફિસ રોડ, શાહીબાગ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૪, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૨૮૬૬૮૦૭
સરદાર નગર એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા સરદાર પટેલ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ, સરદાર નગર, અમદાવાદ ૩૮૨૪૭૫, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૨૮૬૯૨૬૫, (૦૭૯) ૨૨૮૬૯૨૧૧
સાબરમતી ગુજરાત વીજ બોર્ડ રેલવે ઓવરબ્રિજ, સાબરમતી, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૫, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૨૧૩૨૨૨૩
સાબરમતી ઓઈલ એન્ડ નેચરલ ગેસ કોર્પોરેશન ૭-જે, કૃપા સોસાયટી, બીજા માળે, સાબરમતી, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૫,  (૦૭૯) ૨૭૫૧૫૫૩૦
સાબરમતી સાબરમતી ટેલિકોમ સેન્ટર ટેલિફોન એક્સચેન્જ, સાબરમતી, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૫, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૭૫૦૧૬૪૦
સાલાપાસ રોડ ક્લેઈમ ઇન્વેસ્ટિગેશન બ્યૂરો બી ૩૦૬, આરાધના કોમર્શિયલ સેન્ટર, સાલાપાસ રોડ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૧, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૫૫૦૩૭૪૪, (૦૭૯) ૩૦૨૨૨૨૭૯
સુભાષ બ્રિજ નાયબ કલેકટર વિરામ પ્રાંત કચેરી મેહસુલ ભવન, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, સુભાષ બ્રિજ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૨૭, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૭૫૫૦૦૧૨
સુભાષ બ્રિજ કલેકટર કચેરી કેશવનગર રોડ, સુભાષ બ્રિજ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૨૭, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૭૫૬૧૯૭૭, (૦૭૯) ૨૭૫૬૧૯૭૦
સેટેલાઈટ ફૂડ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા હિમાલયા ટાવર, શ્યામલ ક્રોસ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૫, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૬૫૮૨૨૯૨
સેટેલાઈટ વૈશ્વિક ટેક્સટાઈલ્સ ૪૨૨, શામન કોમ્પલેક્ષ, ચોથા માળે, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૫,  (૦૭૯) ૨૬૭૬૧૯૮૧
સેટેલાઈટ ઇન્ડિયન સ્પેસ રિસર્ચ ઓર્ગેનાઇઝેશન સુંદરવન રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૫, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૬૯૧૫૦૦૦, (૦૭૯) ૨૬૯૧૨૦૦૦
સેટેલાઈટ પીપી પટેલ એન્જીનીયર્સ અને ઠેકેદાર એ/૨-૫, ગોલ્ડ કોઈન કોમ્પલેક્ષ, જોધપુર ક્રોસ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૫, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૬૭૪૮૬૬૪
હાંસોલ વન વિભાગ કચેરી તાજ આવાસ રોડ, હાંસોલ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૨, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૨૮૬૯૩૪૩, (૦૭૯) ૨૩૨૨૧૨૬૦
1 2 3 4