અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની સી બી એસ ઈ શાળા વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર સી બી એસ ઈ શાળા સરનામું ફોન નં
અડાલજ દિલ્‍હી પબ્‍લીક સ્‍કુલ  આંબાપુરગામપાછળ,કોબાચારરસ્‍તાપાસે,કોબાઅડાલજલીન્‍કરોડ,ગાંધીનગર,ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૭૬૧૨૬
અડાલજ ડીવાઈન ચાઈલ્ડ ઈન્‍ટરનેશનલ સ્‍કુલ  નર્મદાકેનાલનીબાજુમાં,ડીસીસચારરસ્‍તાપાસે,સાબરમતીઅડાલજહાઇવે,એસ.પીરીંગરોડ,અડાલજ,ગાંધીનગર-૩૮૨૪૨૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૯૭૦૦૯૧
ઈસનપુર વેંદાત ઈન્‍ટરનેશનલ સ્‍કુલ  જયક્રીષ્ણસોસાયટી,ફોરેનસીક સ્‍કુલપાછળ,રીલાયન્‍સમાર્ટપાછળ,વબથમાલાક્રોસરોડ,ઈસનપુર,અમદાવાદ-૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૮૧૧૮૧
એરપોર્ટ એરપોર્ટ સ્‍કુલ એરપોર્ટકોલોની,સરદારનગરપાસે,એરપોર્ટ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૬૪૧૭૫
એરપોર્ટ આનંદનિકેતન સ્‍કુલ નર્મદાકેનાલબ્રીજ,સંદેશફાર્મ,સુઘમવિલેજ,એરપોર્ટગાંઘીનગરરોડ,એરપોર્ટ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૨ (૯૧)-૯૭૩૭૦૪૭૬૬૩
એરપોર્ટ રીવર સાઈડ સ્‍કુલ  ૩૦૭,નેક્સ્‍ટટુઆરમી,સી.એસ.ડીડીપોટ,એરપોર્ટરોડ,એરપોર્ટ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૬૧૩૨૧
એસજીહાઈવે એપલ ગ્‍લોબલ સ્‍કુલ  વાઈડએંગલપાછળ,ઝરણાપાર્ટીપ્લોટ,એસ.જીરોડ,સરખેજગાંધીનગરહાઇવે,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-૯૨૨૭૬૨૦૧૮૧
એસજીહાઈવે કોસમોસ કેસ્‍ટલ ઈન્‍ટરનેશનલ સ્‍કુલ  પ્લોટનં.૫૯૮-૧,મકરબા,દિવ્‍યભાસ્‍કરપાછળ,સરખેજગાંધીનગરહાઈવે,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૨૦૯૭૭૯
એસજીહાઈવે ડી.એ.વી ઈન્‍ટરનેશનલ સ્‍કુલ  એહેડઓફવોડાફોન,કોર્પોરેટહાઉસ,એ.ડી.જેઅદાનીવિદ્યામંદીર,પ્રહલાદનગર,કોર્પોરેટરોડ,મકરબા,સરખેજગાંધીનગરહાઈવે,નં.૮વાલડ,ગાંધીનગર,ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૩૯૮૧૫૫૫૫
ઓઢવ મહારાજા આગ્રાસેન પબ્‍લીક સ્‍કુલ  બાલીયાદેવપાર્ટીપ્લોટ,અંબીકાનગરપાસે,ચંન્‍દ્રનગરસોસાયટીપાછળ,ઓઢવ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૯૦૬૪૭
કલોલ કુન્‍દ્રીય વિદ્યાલય એ.એફ.એસવાડસર,ડીસ્‍ટ્રીક્ટગાંધીનગર,કલોલ,ગાંધીનગર-૩૩૮૨૭૨ (૯૧)-(૨૭૬૪)-૨૮૬૧૭૫
કાંકરીયા રેયુબહાઈ સ્‍કુલ  પુનીઆશ્રમપ્રભુપાર્કસોસાયટી,મણીનગરકાંકરીયા,કાંકરીયા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૯૬૮૮૭૯
કોબાચારરસ્‍તાપાસે મહાપ્રગ્યા વિદ્યા નિકેતન પ્રેક્ષાધ્‍યાનએકેડેમી,સર્વેનં-૫૪૪,કોબા,કોબાચારરસ્‍તાપાસે,ગાંધીનગર,ગાંધીનગર-૩૮૨૦૩૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૭૬૮૦૯
ગાંધીનગર કેન્‍દ્રીય વિદ્યાલય સી.આર.પી.એફકેમ્‍પસ,ગાંધીનગર,ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૦૧૩૬૩
ગાંધીનગર હીલવુડ સ્‍કુલ  સેકટર-૨૫,મધુરડેરીપાછળ,જી.આઈ.ડી.સીએસ્‍ટેટ,ગાંધીનગર,ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૮૭૧૭૪
ગાંધીનગર આધારશીલા સ્‍કુલ આધારશીલાએજ્યુકેશનકેમ્‍પસ,પંચેશ્વરમહાદેવપાસે,હિંમતનગરનેશનલહાઈવેનં-૮,વાલડ,ગાંધીનગરઅમદાવાદ-૩૮૨૦૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૭૭૩૫૪
ગાંધીનગર કેન્‍દ્રીય વિદ્યાલયનં.૧ કેન્‍દ્રીય વિદ્યાલયનં.૧,સેકટર-૩૦,ગાંધીનગર--૩૮૨૦૩૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૬૧૨૧૧
ગાંધીનગરએચ.ઓ ચાણક્ય સ્‍કુલ  ૧૮૧લેકાવાડા,બી.એસ.એફકેમ્‍પસપાસે,ગાંધીનગરએચ.ઓ,ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ (૯૧)-૯૮૨૫૬૯૭૭૯૭
ગાંધીનગરહાઈવે અમદાવાદ પબ્‍લીક સ્‍કુલ ઈન્‍ટરનેશનલ રીવરબેન્‍કપાસે,મધરડેરીભારતગમપાછળ,ઇન્દિરાબ્રીજ,ગાંધીનગરહાઈવે,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૨૪૮૩
ગાંધીનગરહાઈવે એમ.એસ.એમ ઈન્‍ટરનેશનલ રેસીડેન્‍ટઅલ સ્‍કુલ  વીલેજનાઝ,જીલ્‍લો-અમદાવાદ,તાલુકો-દસક્રોઈ,અમદાવાદ,ગાંધીનગરહાઈવે,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૪૮૪૨
ગોધાવી ઝાયડસ સ્‍કુલ ફોર એક્સલેન્‍સ-૨ ગોધાવીગામપાસે,બોપલઘુમારોડ,સાણંદ,સાણંદ-૩૮૨૧૧૦ (૯૧)-૮૧૪૧૦૧૫૧૫૧
ઘાટલોડીયા અમ્રીતા વિદ્યાલયમ માતાઅમ્રીતનંદમયીમઢ,પ્લોટનં.૮૩,રેવામનીહોલ,જનતાનગરરોડ,ઘાટલોડીયા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૫૨૦૦૯
ઘાટલોડીયા શાયોના ઈન્‍ટરનેશનલ સ્‍કુલ  શાયોનાસીટી,ઘાટલોડીયા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૬૯૯૩૩
ચાંદખેડા કેન્‍દ્રીય વિદ્યાલય ઓ.એન.જી.સીકેમ્‍પસ,ઈસ્‍ટ્રનબ્‍લોક,અવનીભવનપાસે,ચાંદખેડા,અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૯૦૭૩૩
ચાંદખેડા લીપ ઈન્‍ટરનેશનલ પ્રી સ્‍કુલ  બી-૫૦૧સોપાન,આઈ.સી.આઈ.સીબેન્‍કપાછળ,ન્‍યુસી.જીરોડ,ચાંદખેડા,અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-૯૯૨૪૪૪૯૨૩૮
ચાંદખેડા પોદાર ઇન્‍ટરનેશનલ સ્‍કુલ  વિટલકોમ્‍પલેક્ષબાજુમાં,સાકાર સ્‍કુલપાછળ,ત્રીશાલાકોમ્‍પલેક્ષક્રોસરોડ,ન્‍યુસી.જીરોડ,ચાંદખેડા,અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૪૯૯૮૩૪
ચીલોડા ઓમ લેન્‍ડમાર્ક સ્‍કુલ  ઓમએજ્યુકેશનકેમ્‍પસ,મોટાચીલોડાચારરસ્‍તા,ચીલોડાગાંધીનગર,ગાંધીનગર-૩૮૨૩૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૭૩૪૨૬
ચીલોડા કેન્‍દ્રીય વિદ્યાલયનં.૩ આર્મીકેન્‍ટોનમેન્‍ટએરીયા,ચીલોડા,ગાંધીનગર,ગાંધીનગર-૩૮૨૦૪૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૦૦૨૬૬
ડ્રાઈવઈન એશીયા ઈગ્‍લીશ સ્‍કુલ  એ-૧,સનરાઈઝપાર્ક,ગ્રાઉન્‍ડફલોર,હીમાલયામોલપાછળ,ડ્રાઈવઈનસીનેમાપાછળ,ડ્રાઈવઈન,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૫૬૪૪૬
ડ્રાઈવઈન સંતકબીર સ્કુલ ગોયલઈન્‍ટરસીટીપાસે,આદીત્‍યબંગ્‍લોઝનીપાછળ,ડ્રાઈવઈન,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૫૮૬૯૫
1 2 3