અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના કમ્પ્યુટર પાર્ટસ સેવા વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર કમ્પ્યુટર પાર્ટસ સરનામું ફોન નં
અર્થ કોમ્પ્યુટર દુકાન ૧૨, સમર્પણ કોમ્પ્લેક્ષ, સરદાર પટેલ રિંગ રોડ, બોપલ, અમદાવાદ - ૩૮00૫૮ બોપલ (૯૧)-૯૯૨૪૩૩૩૨૯0
આકાશ કમ્પ્યુટર્સ એ/૨૩, અમરદીપ પાર્ક, કેનાલ રોડ પાસે, ક્રિશનગર, ન્યૂ નરોડા, શ્યામવિહાર સોસાયટી પાસે, એસઆરપી ક્વાર્ટરની પાછળ, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮00૨૫ નરોડા (૯૧)-૯૯૨૪૩૭૬૨૯0
આદેશ્વર કોમ્યુનિકેશન સોલ્યુશન્સ સી/૨0૪, નીલ કોમ્પલેક્ષ, ભાવસાર હોસ્ટેલ, નવા વાડજ, અમદાવાદ - ૩૮00૧૩ નવા વાડજ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૮૬૬૩૨
આર.કે. ઈન્ફોટેક ૧૨૩, ઉમંગ ટેનામેન્ટ, સંસાર એપાર્ટમેન્ટ પાસે, નેશનલ હાઇવે ૮, હીરાવાડી, સહીજપુર બોઘા, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૫ સહીજપુર બોઘા (૯૧)-૯૮૯૮૭૧૬૭0૬
આલ્ફા એન્ટરપ્રાઇઝ ૧૨, ઓમ કોમ્પલેક્ષ, જીવરાજ પોલીસ ચોકીની બાજુમાં, ૧૩૨ ફૂટ રીંગ રોડ, જીવરાજ પાર્ક, અમદાવાદ - ૩૮00૫૧ જીવરાજ પાર્ક (૯૧)-૯૮૯૮૮૪૩૪૩૪
ઉત્તમ ઈન્ફોસીસ ૧૧, સોમનાથ સોસાયટી, ઇન્ડિયા કોલોની માર્ગ, બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮00૨૪ બાપુનગર (૯૧)-૯૨૨૭૬૬૬૫૬૧
ઍક્સેસ કમ્પ્યુટર એચ ૧, મહાબળેશ્વર સોસાયટી, અનુપમ શોપીંગ સેન્ટર સામે, રથી હોસ્પિટલ પાસે, જોધપુર ગામ રોડ, જોધપુર, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૮૦૦૧૫ સેટેલાઈટ (૯૧)-૯૮૨૫૪૨00૨૭
એ એસ યુ કોર્પોરેશન ૯૫, માધવન ટાવર, વેસ્ટન હોટેલ સામે, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ -૩૮000૬ એલિસબ્રિજ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬0૮૮૫
એકે ઈન્ફોસીસ ૧૧, અક્ષત બંગલો, સોમેશ્વર પાર્ક ૩ પાસે, ગુલાબ ટાવર રોડ, થલતેજ, અમદાવાદ - ૩૮00૫૪ થલતેજ (૯૧)-૭૯-૪૯0૧૨0૩૨
એમ એસ ટ્રેડિંગ કો ૪૫૨, સર્વોદય કોમર્શિયલ કોમ્પલેક્ષ, ચોથા માળે, જીપીઓ પાસે, રિલીફ સિનેમા રોડ, રિલીફ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ રિલીફ રોડ (૯૧)-૭૯-૬૬0૮૭૩૬0
એમ કે ઈન્ફોટેક દુકાન નં ૭, પૂજન કોમ્પલેક્ષ,. કબીર એન્કલેવ, શિલ્પ સરળ સામે, બોપલ, અમદાવાદ - ૩૮00૫૮ બોપલ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૨૧૬૫
એસ ઇન્ફોકોમ ૫, ખેમકા હાઉસ, ડ્રાઈવ ઇન સિનેમા પાસે, ઇન્દ્રપ્રસ્થ ટાવરની બાજુમાં, ડ્રાઈવ ઇન રોડ, થલતેજ, અમદાવાદ - ૩૮00૫૨ થલતેજ (૯૧)-(૭૯)-૩00૨૮૮૮૪
એસએચકે ઈમ્પેક્ષ ૧૭, ગોયલ કોમ્પલેક્ષ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, સંદેશ પ્રેસ રોડ, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ વસ્ત્રાપુર (૯૧)-(૭૯)-૨૯0૯૮૮૮૪
એસ્ટેક કમ્પ્યુટર સર્વિસિસ ૭૩, મહાદેવ મંદિર પાછળ, કેશવનગર સોસાયટી, દરિયાપુર, અમદાવાદ - ૩૮000૧ દરિયાપુર (૯૧)-૯૮૨૫૩૭0૨૨૭
ઓનેસ્ટ કમ્પ્યુટર્સ અને કેડ કેન્દ્ર નં ૫૭, રૂદ્રાક્ષ કોમ્પલેક્ષ, પ્રથમ માળે, અન્નપુર્ણા રેસ્ટોરેન્ટ સામે, જશોદાનગર વટવા રોડ, વટવા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪0 વટવા (૯૧)-(૭૯)-૪00૮૫૪૮૭
ઓમ કમ્પ્યુટર સર્વિસિસ ૧૬૧, શાસ્ત્રી ચોક, સારંગપુર ગેટની અંદર, ઘશીરામ સ્ટ્રીટ, સારંગપુર, અમદાવાદ - ૩૮000૨ સારંગપુર (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૭૩0૫૩
કમ્પ્યુટર જંક્શન આઈ.ટી સોલ્યુશન ૬, હિંડોલા કોમ્પલેક્ષ, કેનરા બેન્કની બાજુમાં, લાડ સોસાયટી રોડ, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮00૧૫ વસ્ત્રાપુર (૯૧)-૯૯૯૮૬૩૪0૮૯
કમ્પ્યુટર જેની ૨0૧, વિરાજ પ્લાઝા, સુભિક્ષાની ઉપર, ભટ્ઠા ક્રોસ રોડ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮000૭ પાલડી (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૪૪૫૩૨
કરણ એન્ટરપ્રાઈઝીસ ૧0૪, પ્લેટિનમ પ્લાઝા, આઇઓસી પેટ્રોલ પંપ સામે, બોડકદેવ, અમદાવાદ - ૩૮00૫૪ બોડકદેવ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૧૩૫૫૩૫
કર્મ એન્ટરપ્રાઇઝ ગોર નો કુવો, કેનાલ પાસે, મણીનગર પૂર્વ, અમદાવાદ - ૩૮000૮ મણીનગર (૯૧)-(૭૯)-૩0૪૨૩૨૧૪
કાપડિયા ઈન્ફોટેક ૨0૭, દેવશ્રુતી કોમ્પલેક્ષ, બીજા માળે, પેરેડાઇઝ હોટેલ નીચે, એચસીજી હોસ્પિટલ સામે, નાલંદા હોટલ રોડ, મીઠાખળી, અમદાવાદ - ૩૮000૯ મીઠાખળી (૯૧)-(૭૯)-૬૫૧૩૬૩00
કૃપમ ઈન્ફોટેક એચ/૪, સુસ્મિતા એપાર્ટમેન્ટ, મહેતા રેસ્ટોરન્ટ પાસે, વાસણા બસ સ્ટોપ સામે, વાસણા, અમદાવાદ - ૩૮000૭ વાસણા (૯૧)-૭૯-૪૯0૧૧૪૭૬
કૃષ્ણ ઈન્ફોટેક ૭-બી, બંધન સોસાયટી, કેડીલા રોડ, ઘોડાસર, અમદાવાદ - ૩૮00૫0 ઘોડાસર (૯૧)-૯૨૭૬૮૩૫૩૬૬
કૃષ્ણ ઈન્ફોટેક ૫૬, ગીતા પાર્ક સોસાયટી, સુરલીયા એસ્ટેટ જોગણી માતા મંદિર પાસે, વસ્ત્રાલ રોડ, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮00૨૬ અમરાઈવાડી (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૯0૫૭૨
કૃષ્ણ કમ્પ્યુટર બી-૨0, સૂર્ય કોમ્પલેક્ષ, પ્રથમ માળે, નવનીત પ્રકાશન સામે, ગુરુકુળ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮00૫૨ મેમનગર (૯૧)-(૭૯)-૪00૯૮૨૬૭
કૃષ્ણ કેર એમ-૬૩/૭૫0, ચિત્રકૂટ એપાર્ટમેન્ટ, સોલા રોડ, આઇઓસી પેટ્રોલ પંપ સામે, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮00૧૩ નારણપુરા (૯૧)-૮૯0૫૩૮૯૪૮૪
કૃષ્ણ કોમ્પ્યુટર્સ નૂતન શારદા સોસાયટી, ઓઢવ, ઓઢવ ગામ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૧૫ ઓઢવ (૯૧)-(૭૯)-૬૯૫૩૩૯૯૯
કે આર બી ઈન્ફોટેક એ-૧0, પ્રથમ માળ, કર્ણાવતી એવન્યુ, બરોડા એક્સપ્રેસ હાઈવે સામે, સીટીએમ, અમદાવાદ - ૩૮00૨૬ સીટીએમ (૯૧)-૯૯૯૮૨૫૩૯૪૯
કેલીડેડ કમ્પ્યુટર્સ ૧૨૪, રાજસ્થાન હોસ્પિટલ પાસે, અષ્ટમંગલ કોમ્પલેક્ષ, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮000૪ શાહીબાગ (૯૧)-૯૯૨૪00૧૧૧૩
કોમ્પુટર વર્લ્ડ દુકાન નં ૫, બી બ્લોક, સાગર એવન્યુ, જોહાપુરા, અંબર ટાવર, જુહાપુરા, અમદાવાદ - ૩૮00૫૫ જુહાપુરા (૯૧)-૯૯૭૪૯૪૧૫૫૬
1 2 3