અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના એલિવેટર ડીલર્સ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર એલિવેટર ડીલર્સ સરનામું ફોન નં
કઠવાડા શ્રી લક્ષ્મી આયર્ન વર્ક્સ પ્લોટ નં ૩૦૬, કઠવાડા જી.આઇ.ડી.સી. રોડ નં ૪, કઠવાડા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૩૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૯૦૦૩૦૪
કાલુપુર મંગલભાઈ અને બ્રધર્સ ૬૩૭, કપાસિયા બજાર, મોતી બેકરી સામે, કાલુપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૦૮૭૬૨૧
કાલુપુર ઈનામદાર ટ્રેડર્સ ૬૭૦/૨૧, પ્રથમ માળ, સ્ટેશન રોડ, શેઠ મોતીલાલ હીરાભાઈ બજાર, કાલુપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૩૦૯૩૯
ખાનપુર ચિત્રા એન્જીનિયરિંગ / એલિવેટર્સ વર્ક્સ ૭૩૬, બી બ્લોક, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, ગગન વિહાર ફ્લેટ્સ, ખાનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૬૨૮૫૬૧
ખાનપુર ચિત્રા એન્જીનિયરિંગ / એલિવેટર્સ વર્ક્સ ૭૩૬, બી બ્લોક, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, ગગન વિહાર ફ્લેટ્સ, ખાનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૬૨૮૫૬૧
ગુરુકુળ કોન એલિવેટર ઇન્ડિયા પ્રા લિ ઓલ્વે હાઉસ, બીજા માળે, નવનીત હાઉસ પાસે, ગુરુકુળ, અમદાવાદ, ગુજરાત - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)- ૨૭૪૬૨૨૫૩
ગોમતીપુર વી એન એન્જીનિયરિંગ તિલક મેદાન, ગાયત્રી મંદિર પાસે, ગોમતીપુર ગામ, ગોમતીપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૧ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૪૨૯૦૬૮
ઘાટલોડિયા ઓર્બિસ એલિવેટર કંપની લિમિટેડ ૩૦૨, એપોલો આર્કેડ, સોલા ભાગવત વિદ્યાપીઠ સામે, આર સી ટેકનીકલ કોલેજ રોડ, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૧૭૩૫૩
ઘાટલોડિયા નીઓન એલિવેટર્સ અંકિત કોમ્પલેક્ષ, પ્રભાત ચોક, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ, ગુજરાત - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૯૮૯૮૯૫૯૯૦૮
જીપીઓ પૂર્વ ઇન્ડિયા એલિવેટર્સ લિમિટેડ ૫૦૪, સ્પેક્ટ્રમ કોમર્શિયલ સેન્ટર, જીપીઓ, રિલીફ સિનેમા સામે, જીપીઓ રોડ, જીપીઓ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૨૮૨૪૧૬
થલતેજ માઝદા એજન્સીઓ દુકાન નં ૩, હિરણ્ય એપાર્ટમેન્ટ, ટ્યૂલિપ બંગલો ભાગ ૧ સામે, સુરધારા સર્કલ, થલતેજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૨૨૫૮
થલતેજ લેન્ઝી એલિવેટર્સ ઇન્ડિયા પ્રા લિ બી/૨૨૦, સિલ્વર સ્ક્વેર, સીલજ રોડ, થલતેજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૯૦૯૬૬૦૫
થલતેજ આર કે પી ટ્રેડિંગ કંપની દુકાન નં ૧૧ થી ૧૮, નારાયણ પેલેસ, સુવર્ણ વિલા બંગલો પાસે, શેલ પેટ્રોલ પંપ સામે, ઓફ સરખેજ ગાંધીનગર હાઇવે, ૧૦૦ ફુટ રીંગ રોડ, હેબતપુર રોડ, થલતેજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૯ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૯૫૫૫૧૭
દરિયાપુર દીપ એલિવેટર્સ ૧૯, ગુજરાત ઉદ્યોગ નગર, દરિયાપુર ગેટની બહાર, બારડોલપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૨૩૭૨૪
દુધેશ્વર કેતન એન્ટરપ્રાઇઝ ૨૭૦, પરમાનંદની ચાલી, દુધેશ્વર રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૨૨૩૩૫
નરોડા ચિત્રા એલિવેટર્સ પ્રા લિ પ્લોટ નં ૧૧૫, શિવશક્તિ એસ્ટેટ, પોસ્ટ કુબેરનગર, કોતરપુર પાણીની ટાંકી પાસે, નોબલનગર સામે, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૫૬૭૫
નરોડા વિજય એન્ટરપ્રાઇઝ રામકૃષ્ણ ત્રિપાઠી શાળા પાસે, કોતરપુર નોબલનગર હાઇવે, ૧૩૯ શિવશક્તિ એસ્ટેટ, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૬૬૨૦
નરોડા મારુતિ એલિવેટર્સ સી-૧/૨૪, ફેઝ ૨, જી.આઇ.ડી.સી., બેન્ક ઓફ બરોડા પાસે, ઔદ્યોગિક ટાઉનશીપ, નરોડા જી.આઇ.ડી.સી., અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૮૨૪૭૮
નરોડા શિવ એન્જીનિયરિંગ પ્લોટ નં ૧૩૯, શિવશક્તિ એસ્ટેટ, નોબલનગર હાઇવે, કોતરપુર રામક્રિષ્ના ત્રિપાઠી શાળા, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૪૨૬૧૭૯
નરોડા પ્રીમિયર ઈન્ડસ્ટ્રીઝ ૫૦, અનાર ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ, વિજય મિલ્સ પાસે, નરોડા રોડ, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૨૦૦૮૬૦
નરોડા તિરૂપતિ ટ્રેડિંગ કો ૧૫, પુષ્પકુંજ બંગલો, કચ્છ કડવા પટેલ વાડીની પાછળ, ગંગા એસ્ટેટ સામે, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૨૩૩૮૨
નરોડા ઇગલ એલિવેટર્સ પ્લોટ નં ૧૭૧, બી/૧, શિવ શક્તિ એસ્ટેટ, કૃષ્ણ બેકરી પાસે, નોબલનગર હાઇવે, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૪૯૭૪૯૪
નરોડા મારુતિ એલિવેટર્સ સી-૧/૨૪, ફેઝ ૨, જી.આઇ.ડી.સી., બરોડા ઓફ બરોડા પાસે, ઔદ્યોગિક ટાઉનશીપ, નરોડા જી.આઇ.ડી.સી., અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૮૨૪૭૮
નરોડા વિજય એન્ટરપ્રાઇઝ ૧૩૯, શિવશક્તિ એસ્ટેટ, રામક્રિષ્ના ત્રિપાઠી શાળા પાસે, કોતરપુર નોબલનગર હાઇવે, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૪૨૬૧૭૯
નરોડા મારુતિ એલિવેટર્સ સી-૧/૨૪, નરોડા જી.આઇ.ડી.સી., ઔદ્યોગિક ટાઉનશીપ, અમદાવાદ, ગુજરાત - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)- ૨૬૫૮૨૪૭૮
નરોડા વિશ્વકર્મા એન્જીનિયરિંગ ૧૮૩/૭-A, ફેઝ I-II, અંબિકા પેકેજીંગ ગલી, નરોડા જી.આઇ.ડી.સી., અમદાવાદ, ગુજરાત - ૩૮૨૩૩૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૨૨૭૬૭, ૨૨૮૧૯૨૭૯
નરોડા રાજન એલિવેટર્સ ૪૬૩/૧૨, પંચાયત ઔદ્યોગિક વિસ્તાર, સદવિચાર આઈ હોસ્પિટલ, જી.આઇ.ડી.સી., નરોડા, અમદાવાદ, ગુજરાત - ૩૮૨૩૩૦ (૯૧)-(૭૯)- ૨૨૮૦૧૮૮૮
નરોડા ઉમા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એ/૩૮૧૦, મંગલ એસ્ટેટ, ફેઝ - ૧, સુરક્ષા લોક કો જી.આઇ.ડી.સી. એસ્ટેટ સામે, નરોડા, અમદાવાદ, ગુજરાત - ૩૮૨૩૩૦ (૯૧)-(૭૯)- ૨૨૮૪૨૬૫૯
નરોડા હાઈટેક ઉદ્યોગો પ્લોટ નં ૭૦૪/ એ, ફેઝ IV, જી.આઇ.ડી.સી., નરોડા, અમદાવાદ, ગુજરાત - ૩૮૨૪૪૫ (૯૧)-(૭૯)- ૨૨૮૨૨૧૮૫
નવજીવન ઇન્ડેલ એન્જીનીયરીંગ કો પ્રા લિ એસ/૪, બ્લુ સ્ટાર કોમ્પલેક્ષ, હોટેલ ઓએસિસ થી આગળ, ઇન્કમટેક્સ અન્ડરબ્રિજની ઉપર, સરદાર પટેલ સ્ટેડિયમ રોડ, નવજીવન, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૨૪૧૨૯
1 2 3 4 5