અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના એલિવેટર ડીલર્સ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર એલિવેટર ડીલર્સ સરનામું ફોન નં
નવરંગપુરા શિવમ એન્જિનિયરિંગ અને ઇલેક્ટ્રિકલ એસ ૩૦૨, કૃષ્ણ કોમ્પલેક્ષ, અંબિકા ચેમ્બર પાછળ, લોહા ભવન સામે, ઓલ્ડ હાઇ કોર્ટ પાસે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૪૯૦૧૦૨૫૪
નવરંગપુરા બ્રાઈટ એલિવેટર હરેક્રિશ્ના એવન્યુ, ઓલ્ડ હાઇ કોર્ટ પાસે, રેલ્વે ક્રોસિંગ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૧૭૨૪૬
નવરંગપુરા આરકેપી ટ્રેડિંગ કંપની બરીસ્તાની ઉપર, વિજય ક્રોસ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૪૭૫૨૪૪
નવરંગપુરા નેવાગે એલિવેટર સિસ્ટમ ૧૪, પ્રતિમા સોસાયટી, દાદા સાહેબ પગલા પાસે, ગુજરાત યુનિવર્સિટી રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૯૨૯૯૬૧૨
નવરંગપુરા શિવમ એન્જિનિયરિંગ એન્ડ ઇલેક્ટ્રિકલ સેવાઓ ૩૦૨, કૃષ્ણ કોમ્પલેક્ષ, લોહા ભવન સામે, અંબિકા ચેમ્બરની પાછળ, ઓલ્ડ હાઇ કોર્ટ પાસે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૯૮૨૫૪૭૫૫૦૪
નવરંગપુરા ઇન્સટા લિફ્ટ્સ જીએફ/૭, હીરા પન્ના કોમ્પલેક્ષ, નવરંગપુરા, સ્ટેડિયમ સર્કલ, અમદાવાદ હો, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૦૦૬૫૭૨, ૯૮૨૪૬૬૪૪૫૦
નવરંગપુરા ઓર્બિસ એલિવેટર લિ ૩૧૦, સરિતા કોમ્પલેક્ષ, ઓફ સીજી રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ, ગુજરાત - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)- ૨૬૪૪૬૯૮૮, ૨૨૮૧૭૩૫૩
નવાવાડજ રીજીડ કંટ્રોલ યુ એલ -૩, કેદાર એપાર્ટમેન્ટ, અખબારનગર સર્કલ પાસે, શંકર નગર સોસાયટી પાસે, નવાવાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૪૨૩૧૯
નારણપુરા સ્કીનડલર ઇન્ડિયા પ્રા લિ B૦૭૯૨૦૩, શિવાલિક યશ, પલ્લવ ક્રોસ રોડ પાસે, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૯૮૯૩૯
નારણપુરા મારુતિ એલિવેટર્સ અને એન્જીનીયરીંગ કો ૩૦૧, કુશ કોમ્પલેક્ષ, નારણપુરા ક્રોસ રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૭૨૪૧૩૦૫૦૬
નારણપુરા મારુતિ એલિવેટર્સ અને એન્જીનીયરીંગ કો ૩૦૧, કુશ કોમ્પલેક્ષ, નારણપુરા ક્રોસ રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૭૨૪૧૩૦૫૦૬
નારોલ ઇન્ડોટેક્ષ એન્જીનિયરિંગ કોર્પોરેશન પ્લોટ નં- ૪ - ૫ - ૬, સુદામા એસ્ટેટ, કેલિકો નગર, નારોલ, અમદાવાદ, ગુજરાત પાછળ - ૩૮૨૪૦૫ (૯૧)-(૭૯)- ૨૫૭૧૨૯૪૧
નિર્ણયનગર ઇન્ડિયન એલિવેટર્સ નિર્ણયનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૮૧ (૦૨૭૧૭)-૬૬૨૫૬૩૦૦
નોબલનગર કૃષ્ણ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ બી/૨૬, આંગન સોસાયટી, નોબલનગર, અમદાવાદ, ગુજરાત - ૩૮૨૪૭૫ (૯૧)-૯૮૨૪૩૯૬૯૧૨
નોબલનગર હરીઓમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પ્લોટ ૧૭૧, કોતરપુર પાણી પ્રોજેક્ટ પાસે, નોબલ નગર, અમદાવાદ, ગુજરાત - ૩૮૨૩૪૫ (૯૧)-(૭૯)- ૨૨૮૧૪૨૧૪
પાલડી માઈક્રો એન્જીનિયરિંગ ૩૦૯, શેફાલી સેન્ટર, પાલડી ચાર રસ્તા પાસે, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૦૮૭૨૧૩
પાલડી લીનિયર એલિવેટર્સ ૯, સહજાનંદ એસ્ટેટ, અવતાર હોટેલ સામે, નેશનલ હાઇવે ૮, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૪૨૦૯૫
પાલડી પ્રેમ એન્જીનીયર્સ ૧૧, વિમા વિલા, મહાલક્ષ્મી પાંચ રોડ પાસે, જૈન મર્ચન્ટ સોસાયટી, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૨૦૯૩૪
પાલડી માઈક્રો એન્જીનિયરિંગ ૩૦૯, શેફાલી સેન્ટર, પાલડી ચાર રસ્તા, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૦૮૭૨૧૩
પાલડી પ્રેમ એન્જીનીયર્સ ૧૧, વિમા વિલા, મહાલક્ષ્મી પાંચ રોડ પાસે, જૈન મર્ચન્ટ સોસાયટી, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૨૦૯૩૪
પાલડી પ્રેમ એન્જીનીયર્સ વિમા વિલા, મહાલક્ષ્મી પાંચ રોડ, જૈન મર્ચન્ટ સોસાયટી પાસે, પાલડી, અમદાવાદ, ગુજરાત - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)- ૨૬૬૨૦૯૩૪
પ્રહલાદનગર નિપ્પોન સેલ્સ કોર્પોરેશન ૨૦૨, શિવાલિક આર્કેડ, એચડીએફસી બેન્ક ઉપર, પ્રહલાદનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૪૩૧૦૩૨
બાપુનગર ડી એન એલિવેટર કો ૧૩, કામદાર ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ, મરઘા ફાર્મ પાસે, બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-૯૯૯૮૧૮૫૭૩૦
બાપુનગર તિરૂપતિ એન્જીનીયરીંગ કો ૩૫-૩૬, અરવિંદ આઈએનડીએલ એસ્ટેટ, અનિલ સ્ટાર્ચની પાછળ, ઇન્ડિકા લેબ પાસે, બાપુનગર ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૨૦૧૮૧૧
બારેજા વાઘેશ્વરી સ્ટીલ ફેબ્રિકેશન જલારામ પેટ્રોલિયમ ત્રણ રસ્તા સામે, નેશનલ હાઇવે ૮, બારેજા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૧૨૭૪
બારેજા વાઘેશ્વરી સ્ટીલ ફેબ્રિકેશન જલારામ પેટ્રોલિયમ ત્રણ રસ્તા સામે, નેશનલ હાઇવે ૮, બારેજા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૧૨૭૪
મણીનગર પરફેક્ટ એલિવેટર કંપની ૩૦૧, રત્ન કોમ્પલેક્ષ, બેન્ક ઓફ બરોડા સામે, મણીનગર ક્રોસ રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૪૦૬૧
મણીનગર નીઓન એલિવેટર્સ પ્રા લિ ૩, જયશુભ કોમ્પલેક્ષ, લક્ષ્મીનારાયણ બસ સ્ટોપ પાસે, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૩૭૬૨૪૮૧૦૧
મણીનગર લક્ષ્મી ઇલેક્ટ્રો મિક ૩, ગાયત્રી સોસાયટી, જવાહર ચોક પાસે, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૩૦૧૧૦૯
મણીનગર ટેલીસ્ટાર ૧૫૨/૧૦, ગિરધર ભવન, ગીતા મંદિર રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ, ગુજરાત - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)- ૨૫૩૨૭૦૯૪
1 2 3 4 5