અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના એલિવેટર ડીલર્સ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર એલિવેટર ડીલર્સ સરનામું ફોન નં
મણીનગર પરફેક્ટ એન્જીનીયરીંગ કંપની ૪૩, જશોદા પાર્ક, મણીનગર, અમદાવાદ, ગુજરાત - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)- ૨૫૩૨૯૪૦૯
મીઠાખળી ક્વોલિટી એલિવેટર્સ અને હોઈસ્ટ સેવાઓ ૧૪૯૬/૯, સોમનાથ મહાદેવ ચાલી, મીઠાખળી, એલિસ બ્રિજ, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-૯૮૯૮૪૧૫૮૧૧
મીઠાખળી ક્વોલિટી એલિવેટર્સ અને હોઈસ્ટ સેવાઓ ૧૪૯૬/૯, મહાદેવની ચાલી, મીઠાખળી, એલીસબ્રીજ, અમદાવાદ, ગુજરાત - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)- ૨૬૪૨૦૬૫૯, ૨૭૪૩૯૩૬૬
મેમનગર એવરેસ્ટ સેનેટરી ૧૩, શુભ લક્ષ્મી પેલેસ, ભૂયંગદેવ ચાર રસ્તા, શિવશક્તિ હોલ સામેં, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૮૨૯૫૧
મેમનગર કોન એલિવેટર ઇન્ડિયા પ્રા લિ સંકલ્પ સ્ક્વેર, ત્રીજા માળે, ગુરુકુળ પાસે, ડ્રાઇવ ઇન રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૬૨૨૫૩
રખિયાલ ઓમેક્ષ એલિવેટર્સ કંપની ૧૮, સંજય ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ, મણિયાર દરજી પાસે, અજીત મીલ ક્રોસ રોડ, રખિયાલ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૩ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૪૯૫૩૭૨
રખિયાલ ઓરીઓન એલિવેટર્સ ૩૧, શ્રીહરિ એસ્ટેટ, બીઓસી ગેસીસ પાછળ, સોનીની ચાલી, રખિયાલ, પન્ના એસ્ટેટ સામે, રખિયાલ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૩ (૯૧)-૯૯૯૮૦૮૩૨૭૩
રખિયાલ કૃષ્ણ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ ૭, નારાયણ એસ્ટેટ, બીઓસી ગેસીસની પાછળ, રખિયાલ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૩ (૯૧)-૯૮૨૪૩૯૬૯૧૨
રખિયાલ અંબિકા બ્રાસ મેટલ વર્ક્સ ૨, યોગેશ્વરી એસ્ટેટ, સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા પાસે, ગુજરાત બોટલિંગ સામે, રખિયાલ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૯૧૦૦૧૮
રખિયાલ ઓમેક્ષ એલિવેટર્સ ૩૬૧, અનસાર નગર, ગૌરી સિનેમા સામે, એનએચ ૮, રખિયાલ, અમદાવાદ, ગુજરાત - ૩૮૦૦૨૧ (૯૧)-(૭૯)- ૨૨૯૧૧૭૩૪, ૨૨૯૧૧૩૫૮
રખિયાલ કેસર એન્ટરપ્રાઇઝ ૩૬૧/૧૧૨, ઘાસવાલા એસ્ટેટ, ગૌરી સિનેમા સામે, રહેમતનગર, રખિયાલ, અમદાવાદ, ગુજરાત - ૩૮૦૦૨૩ (૯૧)-(૭૯)- ૨૨૯૧૦૫૯૩
રન્નાપાર્ક સુપ્રિમ એલિવેટર્સ એફ/૨, અંકિત કોમ્પલેક્ષ, નૂતન શાળા સામે, રન્નાપાર્ક, અમદાવાદ, ગુજરાત - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)- ૨૭૪૫૩૮૬૩
રાણીપ કુમાર એલિવેટર્સ જી ૬, અક્ષરધામ એપાર્ટમેન્ટ, અંબિકા ક્રોસ રોડ પાસે, રાણીપ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૭૦ (૯૧)-૯૮૨૪૨૫૭૧૬૧
રીલીફ રોડ ઝી ઈલેક્ટ્રિકલ્સ ઉત્તમ નિવાસ ગેસ્ટ હાઉસ સામે, કડિયા કુઈ, રીલીફ રોડ, અમદાવાદ, ગુજરાત - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)- ૨૨૧૩૯૭૯૭
વટવા ટેક્નો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિ. પ્લોટ નં ૫૦૦૨, ફેઝ IV, જી.આઇ.ડી.સી., વટવા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૮૪૦૮૯૦
વટવા નિલકંઠ એન્જીનિયરિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ૯૦/૧, ફેઝ I, જી.આઇ.ડી.સી. ઔદ્યોગિક એસ્ટેટ, નીક ટ્યુબ્સ ક્રોસ રોડ, જી.આઇ.ડી.સી. વટવા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૮૯૨૧૫૦
વટવા ધર્મજ્યોત ઇજનેરો અને ફેબ્રિકેટર્સ પ્રા ૬૦૧, જી.આઇ.ડી.સી. એસ્ટેટ, ફેઝ IV, ઈન્ડો જર્મન ટૂલ રૂમ સામે, મારુતિ વે બ્રિજની પાછળ, વટવા જી.આઇ.ડી.સી., અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૮૯૧૩૬૧
વટવા કર્ણાવતી વસંત ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ૧૫૬/૨/૨૪, કૈલાસ નગર, ન્યૂ ટેલિફોન એક્સચેન્જ સામે, પંજાબ નેશનલ બેન્ક સામે, ફેઝ ૧, F રોડ, જી.આઇ.ડી.સી. વટવા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૮૯૧૧૨૩
વટવા રમણ એન્જીનિયરિંગ કંપની પ્રા લિ જી.આઇ.ડી.સી., ૨૦૧૯, પી -૩, વટવા, અમદાવાદ, ગુજરાત - ૩૮૨૪૪૫ (૯૧)-(૭૯)- ૨૫૮૩૪૬૯૧
વટવા શુભટેક એન્જીનીયર્સ કર્ણાવતી એસ્ટેટ, ત્રિકમપુરા પાટિયા જી.આઇ.ડી.સી પાસે., વટવા, અમદાવાદ, ગુજરાત - ૩૮૨૪૪૫ (૯૧)-(૭૯)- ૨૫૮૯૬૬૦૯
વસ્ત્રાપુર ન્યુ એજ એલિવેટર સિસ્ટમ એ/૬, અક્ષર એપાર્ટમેન્ટ, નહેરુ પાર્ક, સરદાર સેન્ટર પાસે, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૯૧૩૩૬૭
વસ્ત્રાપુર ન્યુ એજ એલિવેટર સિસ્ટમ એ/૬, અક્ષર એપાર્ટમેન્ટ, નહેરુ પાર્ક, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ, ગુજરાત - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)- ૨૭૯૧૩૩૬૭
સરસપુર ઓસેફ એલિવેટર્સ અને ઈલેક્ટ્રિકલ્સ બી/૧૨૯, પુષ્પરાજ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ, સરસપુર રોડ, નૂતન મિલ્સ ચાર રસ્તા, સરસપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૨૦૦૧૫૦
સરસપુર શ્રીજી એન્જીનીયરીંગ વર્કસ પી/બી/૮, પુષ્પરાજ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ, સરસપુર, નૂતન મિલ કમ્પાઉન્ડ, સરસપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૨૦૧૧૦૯
સરસપુર ઓસેફ એલિવેટર્સ અને ઈલેક્ટ્રિકલ્સ સી/૪, નિશુ એપાર્ટમેન્ટ, હરિભાઈ ગોધાણી હોસ્પિટલની પાછળ, સરસપુર, અમદાવાદ, ગુજરાત - ૩૮૦૦૧૮ (૯૧)-(૭૯)- ૨૨૯૨૧૨૧૮
સીજી રોડ કાઇનેટિક એલિવેટર્સ લિમિટેડ ૭૩, સિટી સેન્ટર, સાતમાં માળે, સ્વસ્તિક ક્રોસ રોડ, સીજી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૦૦૯૭૫
સીટીએમ અમર બિલ્ડીંગ સામગ્રી અંબિકા હોટેલ, એનએચ ૮, અંબિકા ક્રોસ રોડ, સીટીએમ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૮૫૭૩૧૮
સીટીએમ આરતી ઈન્ડસ્ટ્રીઝ રાધિકા પાર્ક સોસાયટી પાસે, બરોડા એક્સપ્રેસ સામે, પીએમપી ટ્રાન્સપોર્ટ નેશનલ હાઇવે ૮ સામે, સીટીએમ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૭૫૧૯૦
સીટીએમ કીન એન્જીનિયરિંગ શોપ ૦૭૯૨, પુર્વદીપ સોસાયટી, સીટીએમ પાસે, કિશન પાર્ક, સીટીએમ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૮૬૦૪૫૧
સીટીએમ તોપાઝ સ્ટીલ ૨૧, યમુના એસ્ટેટ, ૦૭૯૨, રેવાભાઈ રોડ, ભીમનાથ હોટેલ પાસે, સીટીએમ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૫૮૬૭૮૭૧૩૨
1 2 3 4 5