અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના નેત્રના નિષ્ણાત વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર નેત્રના નિષ્ણાત સરનામું ફોન નં
ડ્રાઇવ ઇન રોડ કોર્નિયા ફાઉન્ડેશન સુયોગ બિલ્ડીંગ, બીજા માળે, કમલા કામધેનુ હોલની બાજુમાં, માનવ મંદિર પાસે, ડ્રાઇવ ઇન રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૫૨ -
ડ્રાઈવઈન રોડ દિવ્યજ્યોત આંખની હોસ્પિટલ ૬૦, જીવનદીપ રો હાઉસ, ઉદગમ શાળાની લેન માં, ડ્રાઈવઈન રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ -
ધરણીધર નારંગ આંખની હોસ્પિટલ બીજે માળ, વિશ્વમ કોમ્પલેક્ષ, ધરણીધર ક્રોસ રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૭ -
નરોડા અક્ષર આંખની હોસ્પિટલ કન્ધારી કોમ્પલેક્ષ, એસ.ટી. વર્કશોપ સામે, નરોડા પાટિયા, નરોડા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૨૫ -
નરોડા કર્ણાવતી સુપર સ્પેશીયાલીટી હોસ્પિટલ સૈજપુર બોધા ટાવર સામે, નરોડા રોડ, સૈજપુર બોધા, અમદાવાદ- ૩૮૨૩૪૫ -
નરોડા મહાદેવ આઈ કેર ૫૬, લક્ષ્મી કોમ્પલેક્ષ, કન્ધારી બિલ્ડીંગ પાસે, એસ.ટી. વર્કશોપ સામે, નરોડા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૨૫ -
નરોડા સરસ્વતી આંખની હોસ્પિટલ ૧૨૧૩, કમલા માર્કેટ, નરોડા રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૨૪૪૫ -
નરોડા અક્ષર આઈ હોસ્પિટલ લેસર કંડારી બિલ્ડીંગ, નરોડા પાટિયા રોડ, નરોડા રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૨૫ -
નરોડા તેજલ આંખની હોસ્પિટલ દુકાન નં ૫,૬ લક્ષ્મી કોમ, નરોડા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૧ -
નરોડા આદ્ય આંખની હોસ્પિટલ ૨૫, જનતા ચેમ્બર્સ, નરોડા રોડ, અમદાવાદ- ૩૨૨૩૩૨ -
નવરંગપુરા અમદાવાદ આઇ લેસર હોસ્પિટલ્સ પ્રા લિમિટેડ વિરાજ એવન્યુ, સ્વસ્તિક ક્રોસ રોડ, સેન્ટ ઝેવિયર્સ કન્યા છાત્રાલય, નવરંગપુરા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૯ -
નવરંગપુરા ક્લીયર વ્યુ લેસર સેન્ટર સ્ટેડિયમ પ્લાઝા, ત્રીજા માળે, સરદાર પટેલ સર્કલ પાસે, સ્ટેડિયમ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૯ -
નવરંગપુરા મોદી હેલ્થકેર અને પ્રવાસન ૨૦૩, આકાશ એવેન્યુ, મુસ્લિમ સોસાયટી પાસે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૯ -
નવરંગપુરા નાણાવટી આઈ હોસ્પિટલ પ્રા લિમિટેડ આર.કે. ભાજીપાવ સેન્ટર સામે, વિજય ક્રોસ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૯ -
નવરંગપુરા નાણાવટી આઈ હોસ્પિટલ પ્રા લિમિટેડ સિદ્ધાર્થની પાછળ, આર.કે. ભાજીપાવ સેન્ટર સામે, વિજય ક્રોસ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૯ -
નવરંગપુરા પ્રતાપ દેસાઇ આંખની હોસ્પિટલ ૨૩, વિશ્વામિત્ર કોમ્પલેક્ષ, ગોલ્ડન ટ્રાયેન્ગલ પાસે, સ્ટેડિયમ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૯ -
નવરંગપુરા સહજાનંદ આઈ કેર હોસ્પિટલ પ્રા લિ ડોલી કોમ્પલેક્ષ, ચોથા માળે, વોડાફોન હાઉસ સામે, સ્ટેડિયમ ક્રોસ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૯ -
નવરંગપુરા સંજીવની આઈ હોસ્પિટલ અને ફેકો કેન્દ્ર સોહમ કોમ્પલેક્ષ, ત્રીજા માળે, નવરંગ છ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૯ -
નવરંગપુરા વિનોદ પટેલ એમએસ (ઓપ્થ) નવરંગ સુપર બજાર, બસ સ્ટેન્ડ સામે, નવરંગપુરા, નવરંગપુરા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૯ -
નવરંગપુરા લાયનેસ કર્ણાવતી આંખની હોસ્પિટલ બીજે માળ, ગોલ્ડન ટ્રાયેન્ગલ, અશોક નિવાસ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૯ -
નવરંગપુરા સહજાનંદ આઈ કેર હોસ્પિટલ ડોલી કોમ્પલેક્ષ, સ્ટેડિયમ ક્રોસ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૯૭ -
નવરંગપુરા દેસાઇ આઈ હોસ્પિટલ અને લેસર સેન્ટર નં ૧૭, પરિમલ સોસાયટી, નવરંગપુરા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૬ -
નવરંગપુરા સંજીવની આઈ હોસ્પિટલ અને ફેકો કેન્દ્ર ૩૦૧, સોહમ કોમ્પલેક્ષ, ત્રીજા માળે, દર્પણ છ રસ્તા, નવરંગપુરા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૯ -
નવરંગપુરા નવજ્યોત આંખની હોસ્પિટલ C / o નિધિ હોસ્પિટલ, શ્રી કુંજ બિલ્ડીંગ, સ્ટેડિયમ કોમર્સ કોલેજ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૯ -
નવરંગપુરા સ્તુતિ આંખની હોસ્પિટલ આશ્રમરોડ, દિનેશ હોલ નવરંગપુરા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૯ -
નવરંગપુરા મોદી આઈ કેર સેન્ટર એ૧, ઉજ્જ્વફળ એપાર્ટમેન્ટ, વિજય ક્રોસ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૯ -
નવરંગપુરા નયન જ્યોત, ડો પી.આઈ દેસાઇ આંખની હોસ્પિટલ ૧૪ / બી, હિન્દૂ કોલોની, નવરંગપુરા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૯ -
નવરંગપુરા વેવલેઝ આઇ સેન્ટર ૨૦૨, ગાલા વ્યાપાર સેન્ટર૨, એચ.એલ કોમર્સ કોલેજ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૯ -
નવાવાડજ ડૉ. અનિલ વી પટેલ એ/૧, નીલધારા એપાર્ટમેન્ટ, શિવમ ફ્લેટ્સ સામે, વ્યાસ વાડી સામે, ભાવસાર છાત્રાલય રોડ, નવાવાડજ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૩ -
નવાવાડજ ડૉ. ભક્તિ પટેલ એમ.એસ (ઓપ્થ) નિધિ કોમ્પલેક્ષ, પ્રથમ માળે, મહેસાણા સોસાયટી સામે, વાડજ રોડ, ભીમજીપુરા, નવાવાડજ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૩ -
1 2 3 4 5