અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના નેત્રના નિષ્ણાત વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર નેત્રના નિષ્ણાત સરનામું ફોન નં
બાપુનગર રણછોડ રાય આઇ ક્લિનિક બીજે માળ, સમજુબા હોસ્પિટલ, રણછોડરાય આઇ ક્લીનીક, નિકોલ ટોલનાકા પાસે, બાપુનગર, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૮ -
બોડકદેવ દર્શન આઈ કેર ચોથા માળે, બહુચિકિત્સાલય સેન્ટર, બોડકદેવ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૫૪ -
બોપલ બોપલ આઈ કેર સેન્ટર ઓફિસ નં ૨૨ થી ૨૫, બી વિંગ, બીજે માળ, સીટી ગોલ્ડ સિનેમા પાસે, આમ્રપાલી મોલ, આંબલી બોપલ ક્રોસ રોડ, બોપલ, સાણંદ ૩૮૦૦૫૮ -
બોપલ ડૉ. સંજય જે છાબરા ૫ આરોહી આર્કેડ, પ્રથમ માળે, આંબલી બોપલ રોડ, સરકારી ટ્યુબવેલની પાસે, બોપલ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૫૮ -
ભીમજીપુરા નવજ્યોત આંખની હોસ્પિટલ નિધિ કોમ્પલેક્ષ, સામે, મહેસાણા સોસાયટી, નવાવાડજ, સંજીવની હોસ્પિટલ પાસે, ભીમજીપુરા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૩ -
મણીનગર ક્લીયર વિઝન આઈ હોસ્પિટલ પ્રા લિમિટેડ એલજી હોસ્પિટલ સામે, તપણ મેડિકલની ઉપર મણીનગર, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૮ -
મણીનગર એલજી હોસ્પિટલ રામબાગ ગાર્ડન પાસે, રામબાગ ફાયર સ્ટેશન પાસે, વ્યાયામ વિદ્યાલય સામે, મણીનગર, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૮ -
મણીનગર રઘુવીર આંખની હોસ્પિટલ ૨૦૪, પ્રમુખ પેલેસ, બીજે માળ, જયહિંદ ચાર રસ્તા, મણીનગર, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૮ -
મણીનગર નેત્રદીપ આઈ હોસ્પિટલ પ્રા લિ ૩૨, અસ્મિતા સોસાયટી, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૮ -
મણીનગર જ્યોતિ આઇ અને દંત ચિકિત્સાલય ૨૦૫.૨૦૬, સત્યમ કોમ્પલેક્ષ, જવાહર ચોક ચાર રસ્તા, મણીનગર, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૮ -
મણીનગર પાલક આંખની હોસ્પિટલ ૭, શિવનંદન એવન્યુ, મણીનગર, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૮ -
મેમનગર પી.એન દેસાઇ આંખની હોસ્પિટલ ૪, એલ.કે સોસાયટી, સનસેટ રો હાઉસની પાછળ, સ્ટર્લીંગ હોસ્પિટલની પાસે, ગુરુકુળ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૫૨ -
મેમનગર રઘુદીપ આઇ ક્લિનિક શ્રીજી કોમ્પલેક્ષની પાછળ, ગુરુકુળ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૫૨ -
મેમનગર પી.એન દેસાઇ આંખની હોસ્પિટલ ૪, એલ.કે સોસાયટી, ગુરુકુળ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૫૨ -
મેમનગર દીપ ઓપ્ટીશિયન નં ૮/ બી, રાજ પ્લાઝા કોમ્પલેક્ષ , સોનલ ચાર રસ્તા નજીક, ગુરુકુળ રોડ, મેમનગર અમદાવાદ- ૩૮૦૦૫૨ -
રન્ના પાર્ક આસ્થા આઈ કેર હોસ્પિટલ ૨૦૫, આસ્થા મેડિકલ કોમ્પલેક્ષ, બીજે માળ, પ્રભાત ચોક, રન્ના પાર્ક, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૬૧ -
રાણીપ તેજલ આંખની હોસ્પિટલ ૧૦, ભાવના સોસાયટી, ચામુંડા માતા મંદિર સામે, નવા પેરા, રાણીપ, અમદાવાદ- ૩૮૨૪૮૦ -
રામનગર ડો સુનિલ શાહ એસ આંખની હોસ્પિટલ રામનગર, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૫૧ -
રામબાગ દિવા આઇ સંસ્થા રામબાગ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૯ -
લાલ દરવાજા ડૉ. ધીરેન એસ ઝવેરી ૧૦૧૧૦૨ સહયોગ બિલ્ડીંગ, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ -
લાલ દરવાજા ડૉ. મોહમ્મદ શોએબ કાઝી ૩/૧ સહયોગ બિલ્ડીંગ, ત્રીજા માળે, દીનબાઈ ટાવર સામે, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ -
લૉગાર્ડન વાસન આઈ કેર હોસ્પિટલ પાર્કર હાઉસ, પંચવટી સર્કલ પાસે, લૉગાર્ડન, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૯ -
વસ્ત્રાપુર અનુશ્રી આઈ કેર ત્રીજે માળ, હિમાલયા કોમ્પલેક્ષ, નહેરુ પાર્ક, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૫૪ -
વસ્ત્રાપુર અક્ષરદીપ આંખની હોસ્પિટલ એ ૪૦૫, મિલેનિયમ પ્લાઝા, જજીસ બંગલો રોડ, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ -
વસ્ત્રાપુર પ્રતાપ દેસાઇ આંખની હોસ્પિટલ એ ૪૦૫, મિલેનિયમ પ્લાઝા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ -
વસ્ત્રાલ માતૃ સ્તૃતિ આંખની હોસ્પિટલ બંશીધર મેડિકલ સ્ટોર, પ્રથમ માળે, વસ્ત્રાલ રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૨૬ -
વાસણા આઈ કેર સુપર સ્પેશીયાલીટી હોસ્પિટલ શ્રી રાજ કેન્દ્ર, બીજે માળ, એડીસી બેન્ક ઉપર, વાસણા બસ સ્ટેન્ડ સામે, વાસણા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૭ -
વાસણા મનીષ આંખની હોસ્પિટલ A૩ સુસ્મિતા ફ્લેટ્સ, મહેતા રેસ્ટોરન્ટ, વાસણા બસ સ્ટોપ, વાસણા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૭ -
વાસણા મુળજીભાઈ ચુનીલાલ મહેતા ફિઝીયોથેરાપી કેન્દ્ર ૭, અનંત સોસાયટી ગ્રાઉન્ડ ફલોર, વાસણા બસ સ્ટેન્ડ સામે, વાસણા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૭ -
વાસણા સ્તુતિ આંખની હોસ્પિટલ ૭, રાધા રમન શોપીંગ સેન્ટર, જયદીપ ટાવર સામે, શ્રેયસ રેલવે ક્રોસિંગ પાસે, વાસણા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૭ -
1 2 3 4 5