અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના નેત્રના નિષ્ણાત વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર નેત્રના નિષ્ણાત સરનામું ફોન નં
વાસણા મનીષ આંખની હોસ્પિટલ એચ૩, શુશ્મીતા ફ્લેટ્સ, વાસણા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૭ -
વાસણા ડો સેજલ દેસાઇ આંખની હોસ્પિટલ ગ્રાઉન્ડ ફલોર, પંજાબી ચેમ્બર્સ, વાસણા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૭ -
શાહીબાગ આણંદ મલ્ટી સ્પેશીયાલીટી હોસ્પિટલ્સ પ્રા લિમિટેડ વ્હાઈટ હાઉસ, રાજસ્થાન હોસ્પિટલ સામે, શાહીબાગ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૪ -
શાહીબાગ ધ્રુવ આંખની હોસ્પિટલ પ્રથમ માળે, અગ્રસેન ટાવર, કેમ્પ રોડ, યુએન મહેતા હાર્ટ હોસ્પિટલ સામે, શાહીબાગ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૪ -
શાહીબાગ રાજસ્થાન હોસ્પિટલ રાજસ્થાન હોસ્પિટલ, કેમ્પ રોડ, શાહીબાગ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૪ -
શાહીબાગ રેટિના ફાઉન્ડેશન અને આંખ સંશોધન કેન્દ્ર શાહીબાગ અન્ડરબ્રિજ પાસે, આસોપાલવ આંખની હોસ્પિટલ, ઓલ્ડ રાજ ભવન રોડ, શાહીબાગ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૪ -
સતાધાર નેત્રમ્ કેર આંખની હોસ્પિટલ એ.પી.એમ શોપિંગ મોલ, સન એન સ્ટેપ ક્લબ, સતાધાર ક્રોસ રોડ, સ્ટેડિયમ રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૯ -
સરસપુર સરસપુર આંખની હોસ્પિટલ સરસપુર નાગરિક બેન્ક પાસે, રણછોડજી મંદિર સામે, સરસપુર, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૮ -
સાબરમતી દિવ્યજ્યોત આંખની હોસ્પિટલ નીલકમલ કોમ્પલેક્ષ, પ્રથમ માળે, કમલ સિનેમા પાસે, રામનગર, સાબરમતી, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૫ -
સાબરમતી રોશની આઈ ક્લિનિક બેરોનેટ કોમ્પલેક્ષ, પ્રથમ માળે, હાઇવે રોડ, સાબરમતી, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૫ -
સિવિલ હોસ્પિટલ રોડ ઓફ્થલમોલોજી, એમ અને જે સંસ્થા આંખનો વિભાગ, સિવિલ હોસ્પિટલ કેમ્પસ, સિવિલ હોસ્પિટલ રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૬ -
સીજી રોડ ક્યોર સાઇટ લેસર સેન્ટર દેવ કોમ્પલેક્ષ, ત્રીજા માળે, ઇન્ડિયાબુલ્લ્સ મેગા સ્ટોર સામે, પરિમલ ક્રોસ રોડ, સીજી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૯ -
સીજી રોડ ક્વોલિટી વિઝન સોલ્યુશન્સ ૪૦૧, સત્કાર કોમ્પલેક્ષ, સ્વાગત કોમ્પલેક્ષની પાછળ, સીજી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૯ -
સીજી રોડ લેન્સ આઇ ભારત પ્રાઇવેટ લિમિટેડ ૬૧૦/૬૧૧, દેવપથ કોમ્પલેક્ષ, સીજી રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૯ -
સીટીએમરોડ શિવમ આંખની હોસ્પિટલ ૧૦૩, ક્રિષ્ના કોમ્પલેક્ષ, સીટીએમરોડ, નેશનલ હાઈવે નં ૮ , અમદાવાદ- ૩૮૦૦૨૬ -
સુરધારા મહાદેવ આઈ કેર ત્રીજે માળ, શૈલી કોમ્પલેક્ષ, સુરધારા સર્કલ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૫૪ -
સેટેલાઈટ અરમાન આંખની હોસ્પિટલ તીર્થજલ, પ્રથમ માળે, શિવરંજની ફ્લાયઓવર બ્રિજ પાસે, ૧૩૨ ફીટ રીંગ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ -
સેટેલાઈટ છાબરા આઈ હોસ્પિટલ ૫, ગોલ્ડ કોઈન બી કોમ્પલેક્ષ, પ્રથમ માળે, જોધપુર ક્રોસ રોડ પાસે, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ -
સેટેલાઈટ ક્લીયર વિઝન આઈ હોસ્પિટલ પ્રા લિમિટેડ એફ/૩, શિલ્પ આર્કેડ, રત્નમણી ટાવર પાસે, પટેલ ટ્રાવેલ્સ પાસે, જોધપુર ક્રોસ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ -
સેટેલાઈટ નેત્ર આઈ કેર ક્લિનિક વિઝન હાઉસ, કામેશ્વર શાળા સામે, ઉદગમ શાળા પછી, જોધપુર ક્રોસ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ -
સેટેલાઈટ શ્રી હરી ક્લિનિક યુ૧૧, શ્રીજી એન્કલેવ, સાજન એપાર્ટમેન્ટ સામે, આનંદનગર રામદેવનગર રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ -
સેટેલાઈટ ટાટા આઇ પ્લસ દુકાન નં ૧૮/૧૯, સિધ્ધિ વિનાયક કોમ્પ્લેક્ષ, શિવરંજની ક્રોસ રોડ, સેટેલાઈટ રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ -
સેટેલાઈટ ડો એસ પરાગ શાહ આંખની હોસ્પિટલ ૩૦૧, પુષ્પમ કોમ્પલેક્ષ, ૧૦૦ ફીટ સચિન ટાવર રોડ શ્યામલ ક્રોસ રોડ તરફથી આનંદનગર, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૫૧ -
સેટેલાઈટ આસ્થા આઇ ક્લિનિક એ/૨, ગોલ્ડ કોઈન કોમ્પલેક્ષ, જોધપુર ચાર રસ્તા, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ -
સેટેલાઈટ સહજાનંદ આઈ કેર હોસ્પિટલ ખાનગી લિમિટેડ ૨૨૯, પ્લેટિનમ પ્લાઝા, જજીસ બંગલો રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ -
1 2 3 4 5