અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની હોમિઓપેથિક ક્લિનિક અને ડોકટર્સ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર હોમિઓપેથિક ક્લિનિક સરનામું ફોન નં
બાપુનગર ડૉ વડેરા હોમિયો કેર ક્લિનિક સરસ્વતી સ્કુલ પાસે, ડાયમંડ પાર્ક રોડ, નિકોલ ગામ રોડ, બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-૯૮૨૪૧૬૬૯૬૯
બાપુનગર શ્રી હોમિયોપથી ક્લિનિક ૫૬, શ્યામ શિખર કોમ્પલેક્ષ, પ્રથમ માળે, દિનેશ ચેમ્બર સામે, વિજય ચોક ક્રોસ રોડ, બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-૯૮૨૫૮૭૨૭૨૬
બોડકદેવ ડૉ નમ્રતા બોસમિયા એફએફ-૧, ગૌતમ મેડિકેર બહુચિકિત્સાલય, સીમંધર ટાવર, આઇઓસી પેટ્રોલ પંપ સામે, જજીસ બંગલો રોડ, બોડકદેવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૬૧૪૪૦
બોડકદેવ હોમિયોપેથિક ક્લિનિક ૨૦૩, પ્રાઈમેટ કોમ્પલેક્ષ, જજીસ બંગલો ક્રોસ રોડ પાસે, બોડકદેવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૪૪૦૭૫૫
બોપલ ગીતા હોમીઓપેથી ૫, રાજ એવન્યુ, ગવર્નમેન્ટ ટ્યુબવેલ પાસે, બોપલ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-૯૯૨૫૧૪૬૫૯૨
બોપલ સાઈનાથ હોસ્પિટલ ૨ ઇન્ડિયા કોલોનીની બાજુમાં, બોપલ ઘુમા રોડ, બોપલ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-(૨૭૧૭)-૨૩૭૭૨૩
મણીનગર ડૉ આણંદ અજીન્ક્યા જીવકોર ભુવન, ચાવલા સોસાયટી, મણીનગર પૂર્વ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૭૨૭૭૨
મણીનગર ડૉ. કાલાવડીયા મનીષ જી ૧૦૧, યોગેશ્વર એવન્યુ, પ્રથમ માળે, સ્વામિનારાયણ વાડી નં ૧ સામે, ઓલ્ડ રેલવે ક્રોસિંગ પાસે, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૨૩૮૯૭૪
મણીનગર જીવનદીપ હોમીયો ક્લિનિક ૪, વૈભવ કોમ્પલેક્ષ, કેનેરા બેન્ક સામે, મણીનગર ક્રોસ રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૨૩૬૯૮
મણીનગર પારસ હોમિયોપેથિક ક્લિનિક ૧૩, વિનય શોપીંગ સેન્ટર, જૈન દેરાસર પાસે, મણીનગર સ્ટેશન રોડ, અમદાવાદ કેન્ટોનમેન્ટ, અમદાવાદ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૭૧૦૮૦
મણીનગર રીવાઇટલ હોમિયો કેર ૨૦૩, જ્યુપીટર હાઉસ, જેડ બ્લુ સામે, મણીનગર ક્રોસ રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૫૨૨૪
મણીનગર તારા હોમીઓપેથી ક્લિનિક ૪૦૩, ૪૦૪, ૪૦૫, રાજવી કોમ્પલેક્ષ, રામબાગ પોલીસ સ્ટેશન સામે, રામબાગ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૦૧૬૨૪૦૬૨૯
માધુપુરા બેહર વૈદ્ય સરસ્વતી મંદિર શાળા સામે, મણીનગર ક્રોસ રોડ, માધુપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૫૦૭૩૨
મેમનગર ડીવાઈન હોમીયો કેર ૧૧, ચિન્મય ટાવર્સ, સુભાષ ચોક પાસે, ગુરુકુળ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-૯૪૦૯૬૦૭૭૩૩
મેમનગર ક્રિષ્ના હોમિયોપથી ક્લિનિક ૩૫, ગ્રીનવિલા, એચબીકે હાઇસ્કુલ પાસે, ગુરુકુળ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૯૨૦૭૮
રાણીપ ઉમા હોમિયોપેથિક ક્લિનિક ૯૭, સ્વામિનારાયણ પાર્ક-૧, મંગલદીપ શાળા સામે, રાણીપ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૮૦ (૯૧)-૯૪૨૬૭૫૫૮૮૧
વસ્ત્રાપુર અર્પણ હોમીયો ક્લિનિક ૪૦૧, મૌલિક આર્કેડ, ચોથા માળે, કર્ણાવતી પગરખા બજાર ઉપર, માનસી કોમ્પલેક્ષ સામે, પ્રેમચંદનગર રોડ, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૩૧૫૮૧
વસ્ત્રાપુર ડૉ. સુજય મહેતા ૬૫, સરદાર સેન્ટર, નેહરુપાર્ક ફાઉન્ટેન સામે, વસ્ત્રાપુર તળાવ, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૬૬૦૯૯
વસ્ત્રાપુર ડૉ. તુષાર દોશી ૩૨૪, સમાન કોમ્પલેક્ષ, સત્યમ મોલ સામે, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૩૪૦૦૦
વસ્ત્રાપુર હોમિયોપથી ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર - ૪, હિરણ્ય કોમ્પલેક્ષ, વસ્ત્રાપુર તળાવ, ફાઉન્ટેન પાસે, નહેરુપાર્ક, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૪૨૮૬૦૪૮૮૯
વસ્ત્રાપુર કેસર હોમિયોપેથિક ક્લિનિક જી/એફ-૧, હિમાલયા કોમ્પલેક્ષ, બાલાજી કોમ્પલેક્ષ સામે, નહેરુ પાર્ક ચાર રસ્તા, લાડ સોસાયટી રોડ, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૪૨૬૩૬૯૦૪૭
વસ્ત્રાપુર મનુશ્રી હોમીયો ક્લિનિક દુકાન નં ૨૧૫, સમાન કોમ્પલેક્ષ, નાલંદા કોમ્પલેક્ષ સામે, સ્ટાર ફ્લેટ સાઇડ, પ્રેમચંદનગર રોડ, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૯૧૫૪૪૪
વસ્ત્રાપુર પ્યારો હોમીયો ક્લિનિક દુકાન નં ૨૨૫, બીજા માળે, સનરાઇઝ મોલ, માનસી ક્રોસ રોડ પાસે, સ્વામિનારાયણ મંદિર, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૭૯-૬૬૦૮૭૮૧૫
વસ્ત્રાપુર સેવી હોમીયો કેર સી-૨, શૈવાલ સોહમ કોમ્પલેક્ષ, હોટેલ શાહી પ્લેસ પાસે, વસ્ત્રાપુર તળાવ, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૪૨૯૩૬૯
વસ્ત્રાલ મુરલીધર ક્લિનિક ૪, રામનગર શોપિંગ સેન્ટર, ન્યુ આરટીઓ પાસે, રોઝ ઇંગલિશ શાળા સામે, વસ્ત્રાલ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૭૯-૪૯૦૧૦૫૮૯
વાસણા શેઠ શ્રી માયાભાઇ ઠાકરશી શાહ ૧૦/૧૧, લબ્ધી વિક્રમ, ધરણીધર જૈન મંદિરની પાછળ, વાસણા, અમદાવાદ પાછળ, - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૩૫૨૯૬
શાહપુર શાહપુર હોમિયોપેથિક ક્લિનિક કેશવ ચેમ્બર્સ, ભોંયતળિયું, ઇસ્લામિક શાળા સામે, શાહપુર મીલ કમ્પાઉન્ડ, શાહપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૫૦૧૯૬૪
શાહીબાગ ડૉ. ચીરાગ ડી શાહ બી-૩૭, એ/૧, બેઝમેન્ટ, ઘેવર કોમ્પલેક્ષ, રાજસ્થાન હોસ્પિટલ પાસે, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૫૦૬૨૧
સાબરમતી હીલિંગ હેન્ડ્સ હોમિયોપથી ક્લિનિક એ/૫, સુરજ બાગ સોસાયટી, દુકાન -૧, વલ્લભપાર્ક બસ સ્ટોપ, દેવભૂમિ સામે, ડી'કેબીન, સાબરમતી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૯ (૯૧)-૭૪૦૫૬૫૧૨૬૯
સીજી રોડ ડૉ. હર્ષદ રાવલ ૧૬, પ્રથમ માળે, વ્હાઇટ હાઉસ, પંચવટી સર્કલ પાસે, સેન્ટ્રલ પોઇન્ટ સામે, સીજી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૭૯-૪૯૦૧૦૧૫૪
1 2 3 4