અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની હોમિઓપેથિક ક્લિનિક અને ડોકટર્સ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર હોમિઓપેથિક ક્લિનિક સરનામું ફોન નં
સીજી રોડ ડૉ ઊર્મિકા થોરિયા હોમિયોપેથિક ૪૦૩, જીત કોમ્પલેક્ષ, અનિકેત બિલ્ડિંગ સામે, જૈન મંદિર લેન પાસે, સીજી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૯૯૧૩૩૩૯૪૪૦
સીજી રોડ તારા હોમીઓપેથી ક્લિનિક ત્રીજા માળે, ઓફિસ નં ૧, સૂર્ય કોમ્પલેક્ષ, સ્વસ્તિક ક્રોસ રોડ, સીજી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૯૩૭૭૨૪૫૯૯૨
સીટીએમ શિવમ ક્લિનિક સીટીએમ રામોલ રોડ, સીટીએમ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૪૨૮૮૦૮૦૯૦
સુભાષબ્રિજ ડૉ પૂજા કે શાહ ૬, ગંગારચના કોમર્શિયલ કોમ્પલેક્ષ, પ્રથમ માળે, ગાંધી આશ્રમ પાસે, સુભાષબ્રિજ-વાડજ રોડ, સુભાષબ્રિજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૭ (૯૧)-૯૪૨૬૨૨૮૭૪૫
સુરત પટવારી ફિઝિયોથેરાપી અને હોમીઓપેથી ક્લિનિક ૮૦, સીમાનગર સોસાયટી, ભાગ-૨, રાંદેર રોડ, પાલનપુર પાટિયા, અડાજણ રોડ, સુરત - ૩૯૫૦૦૯ (૯૧)-૯૯૭૯૭૦૫૪૦૯
સેટેલાઇટ ડૉ. કેયુર યુ મજમુંદાર ડી-૧૦૧, પ્રથમ માળે, શિરોમણી કોમ્પલેક્ષ, ઓશન પાર્ક અને ઝાંસીની રાણી બીઆરટીએસ બસ સ્ટેન્ડ સામે, સેટેલાઇટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-૭૯-૪૯૦૧૨૧૪૮
સેટેલાઇટ ડૉ કશ્યપ આર પ્રેમાંસવાળા યુ/૧૨, શ્રીજી એન્કલેવ, નુપુર ટાવર સામે, એસબીઆઇ સામે, આનંદનગર રામદેવનગર રોડ, સેટેલાઇટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૭૨૭૧૭૩૭૯૯
સેટેલાઇટ હર્ષ હોમિયોપેથિક ક્લિનિક બી/૧૬, ગોલ્ડ કોઈન કોમ્પલેક્ષ, મારુતિ કુરિયર પાસે, જોધપુર ક્રોસ રોડ, સેટેલાઇટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૬૬૮૮૮
સેટેલાઇટ શ્રીજી ક્લિનિક યુએલ/૪, મણીભદ્ર એવન્યુ, શ્યામલ ક્રોસ રોડ પાસે, ૧૩૨ ફુટ રીંગ રોડ, જીવરાજ બ્રિજ, સેટેલાઇટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૬૪૮૭૯
સેટેલાઇટ સ્વાસ્થ્ય હોમીયો ક્લિનિક ૩૦૯, ઇસ્કોન કેન્દ્ર, દીપકલા જંકશન પાસે, શિવરંજની ક્રોસ રોડ, સેટેલાઇટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૯૨૫૮૧૮
સેટેલાઇટ ગેટવેલ હોમિયો કેર ૧૬, પલક ૨, જલારામ પરોઠા હાઉસ સામે, આણંદનગર થી રામદેવનગર રોડ પર, સેટેલાઇટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૮૭૫૮૯૭૫૪૪૬
સેટેલાઈટ આત્માન હોમિયોપથી ઉપચાર ક્લિનિક ૪૧૧, આદિત્ય પ્લાઝા, તૃપ્તિ બેકરી સામે, જોધપુર ગામ રોડ, સેટેલાઈટ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૮૨૫૨૫૪૯૮૩
સેટેલાઈટ આયુષ હોમિયો ફાર્મસી અને ક્લિનિક ૨૩, સિધ્ધિ દર્શન કોમ્પલેક્ષ, સીમા હોલ સામે, ૧૦૦ ફૂટ શ્યામલ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૬૪૭૩૬
સેટેલાઈટ હોમિયો કેર જી-૧૬, ગોલ્ડ કોઈન કોમ્પલેક્ષ, જોધપુર ક્રોસ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૮૨૫૭૨૦૬૮૦
સેટેલાઈટ હોમિયો કેર હોમિયોપેથિક ક્લિનિક ૧૪, ગોયલ પ્લાઝા, પ્રથમ માળે, રિલાયન્સ જ્વેલ્સ સામે, જજીસ બંગલો રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૮૭૯૨૧૧૧૫૭
સેટેલાઈટ જશોદા ક્લિનિક નં ૨૦૮ ૨૦૯, બીજા માળે, અક્ષર કોમ્પલેક્ષ, ઇસ્કોન સેન્ટર પાસે, સીતા ટાવર સામે, ખાદી મંદિરની ઉપર, શિવરંજની ક્રોસ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૩૧૬૨
સેટેલાઈટ નવદીપ હોમિયોપેથિક ક્લિનિક યુ-૨, અક્ષરધામ કોમ્પલેક્ષ II, સચિન ટાવર સામે, ૧૦૦ ફુટ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૮૩૧૦૨
સેટેલાઈટ સુયશ હોમિયો ક્લિનિક ૧૩૪, સત્યમ મોલ, માનસી ટાવર પાસે, સમાન કોમ્પલેક્ષ સામે, જોધપુર, વિશ્વેશ્વર મહાદેવની બાજુમાં, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૯૯૮૦૩૭૯૭૫
સેટેલાઈટ ડૉ બત્રા પોઝીટીવ હેલ્થ ક્લિનિક ૧૦૭, ઇસ્કોન સેન્ટર, સેટેલાઈટ રોડ, શિવરંજની ક્રોસ રોડ, સેટેલાઈટ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૪૮૦૧
સોલા એક્યુટ હોમીયો સ્ટોર યુ/૧, રત્નદીપ કોમ્પલેક્ષ, સકુંતલ બંગલો સામે, સોલા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૦ (૯૧)-૯૪૨૬૨૮૩૬૫૩
સોલા કેર એન્ડ ક્યોર હોમિયોપથીક ક્લિનિક ૧૨, ઉપરના માળે, રત્ન સાગર કોમ્પલેક્ષ, ગુલાબ ટાવર સામે, સોમેશ્વર બંગલો સામે, સોલા રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૯૩૭૫૬૨૫૯૨૬
1 2 3 4